Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • Deutsch
 • English

Obsah

Základní škola Dobřany

Červen 2013

 

Školní zpravodaj č.30

 

Obsah:

                        1. Školní rok 2012/13 – 2. pololetí

                        2. Život školy – 1. stupeň

                        3. Život školy – 2. stupeň

                        4. Život školy – speciální třídy na léčebně

                        5. Informace výchovné poradkyně pro 2.stupeň

                        6. Srovnávací testy Kalibro

                        7. Projekt Populár

                        8. Život školy – školní družina

                        9. Odpolední klub

                      10. Školní jídelna

                       11. Poděkování

 

 

 

1. Školní rok 2012/13 – 2. pololetí

Vážení rodiče a čtenáři Školního zpravodaje,

blíží se konec školního roku, rád bych Vás podobně jako v předchozích letech spolu se svými kolegy a kolegyněmi seznámil s průběhem 2. pololetí tohoto školního roku na naší škole.

Velké změny, které jsou již zdárně za námi, se v letošním školním roce týkaly školní jídelny. Po důkladné přípravě a ve spolupráci se zřizovatelem, Mateřskou školou, externími odborníky i díky pochopení veřejnosti a rodičů dětí Mateřské školy od 1.dubna naše jídelna dodává kompletní stravu do obou budov MŠ. Po nutných úpravách stavebních (zejména v MŠ při změně jídelen na výdejny) bylo třeba všechna pracoviště vybavit jak na výdej jídla, tak i na jeho přípravu (problém „svačinek“) a přepravu (největší investice města byla do přepravních nádob a zajištění dopravního prostředku). Zásadní změny proběhly i v oblasti personální. Z lednového konkurzu vzešla nová vedoucí školní jídelny a většina pracovnic jídelen MŠ přešla do naší školní jídelny. Technické služby Dobřany, které zajišťují přepravu stravy, přijaly také nového pracovníka, který má dopravu spolu s provozní jídelny na starosti. Vedlejším, ale vítaným efektem všech těchto změn je nový přístup vedoucích pracovnic a jejich týmu ke stravování ve školní jídelně. Strávníci určitě zaznamenali salátový bufet, nové receptury a suroviny, tématické týdny, vaření s plzeňskými hokejisty a další kvalitativní změny v chodu jídelny. Oživení zaznamenala i stravovací komise posílená o aktivní maminky dětí z MŠ. Další změny iniciativní paní vedoucí připravuje na podzim – zaměří se na rozšíření denního výběru jídel a širší vaření pro veřejnost, její prioritou je však především zdravá, pestrá a hodnotná strava s využitím sezónních surovin. Ve spolupráci se školou připravuje i tématické besedy pro žáky v rámci výuky.

Škola se letos opět věnovala srovnávacím testům Kalibro a 2. celoplošné generální zkoušce ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníku ZŠ (vizte text dále).

Pokračujeme v realizaci několika projektů.

Právě jsme ukončili projekt Moderní škola 2010 podpořený z Evropských strukturálních fondů. Škola byla z tohoto grantu výrazně vybavena učebními pomůckami včetně interaktivních tabulí. Získání těchto prostředků bylo podmíněno tvorbou 54 sad po 20 tzv. dumech (to jsou digitální učební materiály), které byly postupně ověřovány ve výuce a prostřednictvím vnitřní internetové sítě školy jsou k dispozici ostatním vyučujícím.

Velmi pěkně také proběhl (s ukončením v červenci 2013) další projekt z ESF s pracovním názvem Bádejme spolu v rámci programu Comenius Regio, kde je škola spolu se Střediskem ekologické výchovy Ametyst v roli partnera Města Dobřany, příjemce grantu ve výši 35.000 EUR. Spolu se zahraničním partnerem, jímž je město Bad Salzuflen v německém severním Vestfálsku a jeho dvě školy, základní a reálná, a vzdělávací centrum ZDI Lippe realizujeme projekt zaměřený na tzv. MINT předměty, kooperativní výuku a odstraňování bariér při přechodu žáků z 1. na 2.stupeň. Jednou z hlavních aktivit projektu jsou tzv. badatelské dny, při nichž mentoři (vybraní žáci 2.stupně) provázejí žáky 4. a 5.ročníku při různých badatelských pokusech na šesti stanovištích v oboru biologie, chemie, fyzika, matematika a ekologie. Postupně jsme se v nich zabývali tématy Voda, Hmyz, Plod a Květ. V tento čas se dokončuje metodický sborník, který bude nabídnut (včetně elektronických materiálů) školám v regionu.

Třetí „evropský“ projekt pod pracovním názvem Populár je v polovině své existence. Škola je partnerem příjemce grantu dobřanské firmy Comtes s.r.o. (spolu s ZČU, SPŠ Tachov a Světce, Strojírenskou platformou a agenturou Inova Pro). Projekt je zaměřen na podporu technické výchovy a výuky fyziky a příbuzných oborů a motivaci žáků pro výběr technických povolání, zejména v oblasti strojírenství. Pro naši školu jsou v tento čas klíčové dvě aktivity – rozběh technických kroužků a Školní vědecký den, podílíme se na společných dalších aktivitách projektu a z prostředků grantu jsme pořídili další interaktivní tabuli, výukový SW a pomůcky pro činnost technických kroužků.

Spolu se slovinskými partnery a ve spolupráci s dobřanskou ZUŠ, Městskou knihovnou a MěKS byl připraven nový projekt Comenius Regio, který podal náš společný zřizovatel v únoru a na jehož schválení napjatě čekáme. Je zaměřen na čtenářskou gramotnost, cizojazyčnou komunikaci (metoda CLIL) a umění.

Velmi dobře se také rozvíjí spolupráce s partnerskou obertraublingskou Reálnou školou, připravujeme konkrétní společné aktivity.

 

Co nás čeká?

V druhé polovině června spolu s představiteli města přivítáme budoucí prvňáčky a rozloučíme se s deváťáky, obě akce se budou konat v historické obřadní síni Městského úřadu. I v dalším školním roce by měla při 1.stupni vzniknout jedna přípravná třída. Máme velkou radost, že po velmi dlouhé době budou v 1.ročníku čtyři třídy.

O prázdninách nastane odložený poslední krok rekonstrukce školy – město Dobřany s přispěním ze státního rozpočtu dokončí obnovu fasády na budově 2. stupně včetně zateplení budovy, jež by do budoucna mělo přinést výrazné úspory na vytápění.

Menší stavební práce proběhnou také ve školní jídelně, bude rozšířena šatna pro zaměstnankyně, upravena kancelář vedoucí jídelny a vytvořen nový prostor na praní prádla.

Opravné zkoušky se letos budou konat 27. a 28.8.  a začátek nového školního roku je stanoven na pondělí 2.září 2013.

 

Děkuji všem kolegům a kolegyním, pracovníkům a pracovnicím školy za dobrou práci v letošním školním roce a jim i našim žákům a žákyním a Vám, rodičům, přeji krásné léto. Těm, kteří školu letos opouštějí, přeji úspěchy ve studiu i v osobním životě, a těm, kteří přijdou po prázdninách do školy poprvé, vzkazuji, že se již na ně těšíme.

Mgr.Jaroslav Šedivý, ředitel školy

 

2. Život školy - 1. stupeň

Vážení rodiče, milí žáci,

druhá polovina letošního školního roku přinesla žákům na 1. stupni také mnoho vědomostních, kulturních a sportovních aktivit.

Mezi vzdělávací akce patří řada matematických soutěží: Kormat, Klokan, Cvrček, Pythagoriáda a Logická olympiáda. Ve všech dosáhli naši žáci řady úspěchů.

U příležitosti Dne Země proběhl již 41. ročník přírodovědně-ekologické soutěže Zlatý list. Tříčlenné hlídky si na jednotlivých stanovištích ověřovaly znalosti z různých přírodovědných oblastí.

I letos si všichni žáci připomněli, co dělat v krizových situacích a jak poskytnout první pomoc. Čtvrté ročníky navštívily při té příležitosti hasičskou zbrojnici. Za mnohaletou spolupráci při organizaci OČMU děkujeme paní Šístkové a panu Dvořákovi.

V dobřanské knihovně byli naši prvňáčkové slavnostně pasováni na čtenáře a také se tu seznámili s ilustrátory dětských knih. Žáci ze 2. B se v knihovně setkali s nejznámějšími českými pohádkami a jejich autory, např. O pejskovi a kočičce, cyklus O krtečkovi a další. Všechny třetí třídy se zde dozvěděly informace o tom, jak vzniká kniha. Také pro naše předškoláky se tu našlo zajímavé téma.

Řada tříd strávila jedno dopoledne v plzeňské ZOO. Návštěva se skládala z volné prohlídky a výukových  programů – jeden z nich měl název Zvířata v pohádkách.

Žáci 5. ročníků prošli několika projekty: Zdravá výživa, Zdravý životní styl, Naši sousedé. Také si vyslechli zajímavou přednášku o obraně Československa spojenou s ukázkami vojenské výzbroje a výstroje..

Společnou akcí 4. a 5. ročníků byla opět jízda na dopravním hřišti v Blovicích. Zatímco jedna skupina si vždy opakuje teorii, druhá si ji ověřuje praktickou jízdou na kolech.

Žáci čtvrtých ročníků prožili jedno červnové dopoledne v lese spolu s dobřanskými myslivci. Ti pro ně připravili řadu informací o lese a zvířatech formou naučné stezky, dále ukázku mysliveckých zbraní a exkurzi v lese děti zakončily opékáním vuřtů.

V rámci spolupráce 1. a 2. stupně proběhly další Badatelské dny. Děti ze čtvrtých tříd během tří dní prošly šesti stanovišti, ve kterých plnily úkoly z chemie, matematiky, fyziky, přírodopisu a ekologie a prováděly pokusy pod vedením starších spolužáků, tzv. mentorů. Některé výsledky své činnosti si žáci odnesli domů k praktickému využití, zejména měsíčkovou mast a třezalkový olej.  

Ze sportovních akcí je třeba připomenout okrskové kolo fotbalové soutěže MC Donald’s Cup v Chlumčanech, kde starší i mladší žáci pod vedením pana Lecjakse obsadili II. místo a postoupili do okresního kola v Přešticích. Starší žáci zde vyhráli, získali pohár a zlaté medaile a postoupili do krajského finále  do Plzně. I zde se jim dařilo mezi řadou těžkých soupeřů a vybojovali bronz.

Také naši florbalisté se zúčastnili několika turnajů, kde hájili barvy své školy s různými výsledky, a ještě mají před sebou okresní finále ve Stodě.

Nejstarší a nejmladší žáci naší školy se setkali ve sportovní hale při akci Děti v pohybu.

Skupina žáků se zúčastnila v Přešticích okresní soutěže  Atletický trojboj (běh 50 m, hod do dálky a skok do dálky) a tito byli úspěšní: Kristýna Nováčková obsadila 3. místo v běhu na 50 m, Šimon Harmáček ve stejné disciplíně skončil druhý. Ondřej Oravec  vyhrál skok do dálky a v hodu do dálky byl na 3. místě. Velkou sportovní událostí, která je mezi žáky oblíbená, je Olympiáda. Naplánovali jsme ji na poslední květnový den, ale nepříznivé počasí nás donutilo přeložit ji až ke konci školního roku, proto zatím nemáme žádné výsledky ze sportovních klání.

Velkou kulturní událostí 2. pololetí byla již tradiční Valentýnská soutěž, kterou připravila a organizovala paní učitelka Vlasáková spolu se žáky / školními senátory z 2. stupně. Probíhala v pěkně vyzdobené tělocvičně a  ve veselé atmosféře. Soutěžící se mimo jiné předvedli v nejrůznějších volných disciplínách a diváci si vše krásně užívali.

V dubnu do naší školy přijel hudebník pan Hrabě. Dětem předvedl hru na různé dechové nástroje, některé byly pro nás opravdovou novinkou. Několik odvážlivců si mohlo vyzkoušet hru na saxofon a elektronický dechový nástroj.

Z pestré nabídky plzeňského Divadla Alfa si naši předškoláci  a prvňáci vybrali pohádku Hrnečku, vař a druháci se třeťáky se jeli podívat na pohádku O rytíři Windovi a zakleté Markétce. Páté třídy letos vyměnily Divadlo Alfa za Divadlo J. K. Tyla v Plzni a vybraly si Rusalku.

Chtěla bych připomenout ještě jednu velkou kulturní událost, na kterou si některé skupiny připravovaly svá vystoupení  i několik měsíců,  a tou byla Školní akademie. V letošním roce byl tak bohatý program, že naše škola, školka i ZUŠ měla každá  svůj termín vystoupení, a opravdu bylo na co se dívat. A protože zájem byl veliký a všichni se do Káčka nedostali, rozhodly se paní učitelky Vohradská, Novotná a Urbancová ještě jednou předvést vystoupení se svými dětmi  v Káčku pro předškoláky, všechny první ročníky a speciální třídu.

Na závěr školního roku jako odměna za celoroční práci se uskutečnily školní výlety a byli vyhodnoceni nejlepší žáci.

Děkuji všem svým kolegyním a rodičům za přípravu, organizaci a podporu akcí pro děti a všem žákům za skvělou reprezentaci školy. Věřím, že si všichni užijete nadcházející prázdniny podle svých představ.

Mgr. Jitka Netolická, zástupkyně ředitele pro 1. stupeň

 

3. Život školy - 2.stupeň

Vážení rodiče, milí žáci,

V období od ledna do června školního roku 2012 / 13 proběhlo na 2. stupni ZŠ Dobřany značné množství akcí, z nichž některé chceme připomenout rodičům, učitelům, sponzorům i široké veřejnosti.

I přes menší zájem žáků na 2. stupni  stále pokračuje dětský pěvecký sbor pod vedením paní učitelky Palkoskové, který svým zpěvem v lednu zahájil  Tříkrálovou sbírku. Je to již dlouholetá tradice, která koledníky naladí na správnou vlnu, a oni ji pak v podobě koledy předávají mezi občany města. Zpěvem otevírají jejich srdce a vytvářejí tak atmosféru soucítění se spoluobčany, kteří potřebují ke svému žití pomocnou ruku. Při 1. stupni ZŠ se již v předchozích letech vytvořila poměrně početná skupina „Hvězdiček“, které mají chuť zářit na pěveckém nebi. Lásku tohoto kolektivu ke zpěvu mohly vidět maminky a tatínkové, babičky i dědečkové na květnové Školní akademii, kde vystoupily s písněmi Svěráka + Uhlíře. Hvězdičky se postaraly i o doprovodný program výstavy Dobřanské pohledy s pohádkou Perníková chaloupka. Doufáme, že „Hvězdičkám“ vydrží elán i nadšení do dalších let. Květnové akademie se zúčastnili i žáci 2. stupně ZŠ s muzikálem, kterému předlohou byly nám všem dobře známé pohádky. Akademie, která mimo jiné byla poprvé celá v režii ZŠ,  zároveň posloužila jako generální zkouška před společnou kulturní akcí při setkání partnerských škol ve slovinských Brežicích. Muzikál s dětmi nacvičily společným úsilím paní učitelky Vlasáková a Palkosková.

Paní učitelky Hlaváčová a Vlasáková doprovodily žáky 8.A a 8.B na divadelní představení s názvem Pygmalion. Ze vzdělávacích akcí se chci zmínit o přednášce na téma Nechtěné těhotenství. Přednáška se konala pro žáky 8. a 9. ročníku. Lektorka dokázala o nechtěném početí poutavě vykládat, udržela si pozornost a velmi vtipně reagovala na „zajímavé“ dotazy žáků. Z jejich tváří bylo vidět, že téma jim není cizí, že je zajímá, a někteří při dotazech lektorky prokázali velkou míru teoretických znalostí. Přednášku pro žáky zajistila paní učitelka Šindelářová. Žáci 6. ročníku pod vedením paní učitelky Bardounové a Vlasákové věnovali část výuky dějepisu studiu materiálů v místní knihovně. Jednotlivé skupinky dětí zde prezentovaly před ostatními žáky informace  načerpané z knih o starověkém Římu.

O dobré práci s žáky v oboru výtvarném  svědčí díla vystavovaná na výstavě Dobřanské pohledy. Právě o pouti se nabízí možnost zhlédnout práce našich žáků na téma „Dobřanská pohádka“. Dobřanské pohledy si našly své pevné místo v seznamu každoročně školou pořádaných akcí a jsou velmi pěknou prezentací práce školáků, ale i jejich rodičů a ostatních občanů. Přípravu výstavy i samotnou instalaci výtvarných děl ve školní jídelně řídí paní učitelky Šindelářová, Simbartlová a Fekerlová. Naši žáci  6. a 8. tříd se letos podíleli  na přípravě Noci kostelů. Atmosféru této akce doplnili podáváním lahodných čajů ze „školní čajovny“. Vybrané žákyně školy se zúčastnily soutěže Řemeslo má zlaté dno, kterou vyhlásil Krajský úřad Plzeňského kraje, a v množství vystavovaných prací se kvalitou rozhodně neztratily. Karolína Blažková vyhrála diváckou soutěž a Petra Richterová byla oceněna účastnickým listem od odborné poroty.

Myšlenka prolínání jednotlivých ročníků obou stupňů škol probíhá již několikátým rokem. Na valentýnský svátek připravil školní Senát soutěž pro žáky 1. stupně a v průběhu května probíhaly na 2. stupni ZŠ badatelské dny pro žáky 4.  ročníku. Do role učitelů se tak vžili vybraní žáci 7. až 9. ročníku, aby instruovali své mladší kamarády na různých stanovištích, jak např. vyrobit měsíčkovou mast, třezalkový olej, jak porovnat hustoty různých materiálů, jak si poradit s osovou souměrností na interaktivní tabuli. Vyplněný pracovní list se stal výsledkem bádání a  poznání přírodních, fyzikálních a matematických zákonitostí. Tuto skvěle zorganizovanou akci řídila paní učitelka Boudová s kolegyněmi z 2. stupně.

V březnu se konala tradiční velikonoční akce s názvem Rostliny nás šatí a živí. Skupina žáků 2. stupně připravila několik stanovišť s úkoly pro své mladší kamarády z 1. stupně. Množství splněných úkolů zaznamenaných na kartě účastníka bylo rozhodující při získání odměny v bazaru. Děti např. poznávaly pohmatem ovocné plody, čichem různé druhy  koření, se zavázanýma očima šly „cestou lesem“ a plnily další zajímavé aktivity spojené s říší rostlin. Akci připravovalo několik učitelů 2. stupně, děti ze školního Senátu a jejich kamarádi. Doprovodnou akcí bylo pečení bramboráčků, které se prodávaly na 2. stupni o velké přestávce a v odpoledních hodinách na samotné párty. Pečení včetně přípravy a prodeje bramboráčků zajistila třída 9.B s třídní učitelkou paní Konšalovou. Výtěžek byl věnován na podporu dvanáctileté dívky z Ugandy Resty Nankinga, kterou naše škola „adoptovala na dálku“. Finanční částka byla navýšena o 760 Kč získaných prodejem napečených mufinů třídou 8.B, která pamlsek prodávala v jiný den také o velké přestávce. Doufáme, že takto získané peníze pomohou naší adoptované dívce ke splnění snů.

Ze vzdělávacích akcí proběhla  Pythagoriáda a matematická soutěž Klokan, olympiády z českého a cizího jazyka, biologie, zeměpisu a matematiky. Nejprve  tyto soutěže probíhají v rámci školy a vítězové pak postupují do okresních, případně krajských kol. Školní kola těchto soutěží probíhala  pod vedením paní učitelek  Konšalové, Boudové, Weinrebové, Hlaváčové, Hříšné a dalších. Pro příklad uvádím několik účastníků okresních kol.

Martin Adamec – 5. místo v okresním kole soutěže z biologie; Ladislav Bouřil – 6. místo v okresní soutěži z matematiky; Michal Hrubý – 4. místo v okresním kole zeměpisné soutěže; Marek Kletečka  - 4. – 5. místo v okresním kole zeměpisné soutěže; Marie Kordíková – 10. – 11. místo v okresním kole soutěže v českém jazyce; Michala Pošarová – 6. – 8. místo v okresním kole soutěže v českém jazyce; Pavel Voruda – 9. místo v okresním kole soutěže v cizím jazyce; Kristýna Bauerová – 5. – 6. místo v okresním kole soutěže v cizím jazyce.

Ze sportovních soutěží naše škola letos získala i individuální ceny v atletice v okresním kole Poháru rozhlasu: Daniel Bittner – 3. místo v běhu na 1000 m a Jaroslav Harmáček – 3. místo v běhu na 60 m. Ve stejné soutěži uspěl i kolektiv mladších žáků. V celkovém pořadí mezi školami okresu obsadil 3. místo. Družstvo tvořili: D. Bittner, D. Čech, M. Škoda, J. Harmáček, Š. Štětka, M. Linda, R. Špot, D. Lór, F. Strejc. Ostatní družstva dívek a starších hochů obsadila shodně 9. místo. Do okrskového kola turnaje v kopané (Coca – cola cup) postoupil výběr hochů, ale k naší smůle zůstal jen stupínek od postupu do okresního kola. Mezi nejlepší hráče patřil i L. Strejc, Jan Kraft a P. Jáchym. Družstvo sestavil a vedl pan učitel Černý.

I v letošním roce probíhá Chotěšovská florbalová liga, která je obsazena menším počtem družstev než v předcházejících letech. Družstva starších hochů a mladších hochů se probojovala do play – off,  soutěž starších dívek byla ukončena po základní části. Konečné výsledky ovšem nejsou ještě známy.

 Velké množství starších a mladších žáků se letos opět zúčastnilo místního kola soutěže Zlatý list. Soutěž připravili paní učitelka Boudová a ředitel školy pan Šedivý. Vítězné hlídky postoupily do regionálního kola, kde se letos bohužel nedostaly na stupně vítězů.

V závěru roku nás ještě čeká okresní kolo v softbalu a v posledních dnech před nástupem na prázdniny je připravena sportovní soutěž tříd v hodu školním pantoflem, štafetový běh se školní brašnou a kolektivní skok z místa.

Na závěr chci vyjádřit všem učitelům i všem provozním zaměstnancům, bez kterých se škola  neobejde, poděkování za jejich náročnou práci a v neposlední řadě i všem sympatizantům, kteří nám pomáhají a drží palce.

Mgr. Vladislav Kouřil, zástupce ředitele pro 2.stupeň

 

4. Život školy - speciální třídy na léčebně

I když to podle počasí zatím tak nevypadá, za chvíli tu máme léto a s ním i konec školního roku a prázdniny. Je tedy čas, abychom si připomněli nejdůležitější akce, které se konaly ve speciálních třídách (ST) v průběhu 2. pololetí.

Únor byl na obou stupních ve ST již tradičně věnován masopustním aktivitám. Nejprve si děti vyrobily ve škole masky a odpoledne se potom konal ve školní družině masopustní průvod, kde se každý mohl se svým výrobkem pochlubit.

V tomto měsíci proběhla na 2. stupni také beseda týkající se volby povolání.

V březnu jsme pro naše malé čtenáře uspořádali literární dopoledne nazvané „Čtenářský den“. Žáci seznamovali ostatní se svými oblíbenými knihami, četli úryvky, poznávali postavy ze známých dětských knih a besedovali se svými vyučujícími o knihách a autorech. Na 2. stupni se ve stejný čas konala literární soutěž nazvaná „Nejlepší vypravěč“. Ekologicky zaměřený „Den vody“ připravila pro mladší děti paní vychovatelka z 1.stupně. Žáci 2. stupně secvičili pod vedením své paní vychovatelky veselé cirkusové vystoupení.

Dubnové aktivity byly ve znamení Velikonoc. Proběhla soutěž o nejhezčí velikonoční vajíčko a  jako každý rok nacvičili žáci prvního i druhého stupně pásmo velikonočních písniček a říkanek, které předvedli v mateřské škole na léčebně. Novou tradicí se pomalu stávají  setkání mladších i starších žáků, při kterých si žáci vzájemně předvedou svůj program a v závěru si všichni společně i se svými učiteli zazpívají oblíbené písničky. V tomto měsíci se na 1. stupni konalo ještě projektové vyučování „Den dopravy“. Ve ŠD si děti připravily své čarodějnice na „Čarodějnický rej“, který proběhl poslední dubnový den.

Nejatraktivnější květnovou akcí byla určitě plzeňská Bambiriáda, což je vlastně prezentace aktivit různých organizací a středisek mládeže. Dětem jsou zde zábavnou formou nabízeny možnosti využití volného času. Vše je koncipováno jako hra, při které účastníci Bambiriády putují podle mapky a na stanovištích plní různé úkoly, za jejichž splnění dostávají do herního plánku razítka. I přes nepřízeň počasí se tato akce našim dětem velmi líbila.

V nejbližší době čeká žáky 1. stupně ještě „Dětský den“. Pro 2. stupeň je připravena na červen dopravní, ekologická a sportovní  soutěž .V samém závěru školního roku se pak ještě uskuteční „Zahradní párty“, kterou se rozloučíme s letošním školním rokem.

Mgr. Václav Křivanec, vedoucí učitel speciálních tříd na léčebně

 

5. Informace výchovné poradkyně pro 2. stupeň

 

Žáci vycházející ze ZŠ Dobřany

Žáci přijatí ke studiu na SŠ

Celkem

49

Celkem

43

- z toho z 5.ročníku

2

- z toho gymnázium

2

- z toho ze 6.ročníku

-

- z toho víceleté gymnázium

2

- z toho ze 7.ročníku

1

- z toho střední průmyslové školy

– maturitní obory

8

- z toho z 8.ročníku

4

- z toho střední průmyslové školy

– učební obory

6

- z toho z 9.ročníku

36

- z toho na SOŠ (ostatní)

12

Žáci, kteří dosud nebyli umístěni

2

- z toho na SOU (ostatní)

13

Žáci, kteří nepodali přihlášku na SŠ

4

Stav k 30. 5. 2013

 

Mgr. Věra Hříšná, výchovná poradkyně pro 2. st. ZŠ

 

6. Srovnávací testy Kalibro

Výsledky srovnávacích testů v 5. a 9.ročníku ZŠ Dobřany od roku 1996

(K = srovnávací testy Kalibro, C = srovnávací testy CERMAT)

Tučné výsledky v tabulce naznačují průměr lepší než krajský nebo republikový.  Letos se dařilo 5. třídám v českém jazyce a matematice, 9. ročník nebyl tak úspěšný jako v loňském roce.

 

5.ročník

Úspěšnost

(v %)

Český jazyk

Matematika

Obecné dovednosti

Anglický jazyk

kraj

ČR

kraj

ČR

kraj

ČR

kraj

ČR

1996 *) K

57,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2003   K

57,3

-

-

50,1

-

-

-

-

-

-

-

-

2004   K

68,6

-

68,0

54,8

-

58,2

-

-

-

-

-

-

2005   K

68,9

-

72,4

42,0

-

53,2

-

-

-

-

-

-

2006   K

59,2

-

58,1

46,7

-

49,9

-

-

-

-

-

-

2007   C

54,0

60,8

61,4

54,6

60,6

61,6

54,7

61,9

62,8

-

-

-

2008   K

55,5

59,9

61,6

43,8

53,3

56,2

-

-

-

54,3

60,3

61,5

2009   K

57,4

59,5

59,5

42,2

46,0

45,3

-

-

-

58,3

61,4

61,4

2010   K

64,1

65,6

65,5

43,3

47,2

48,0

-

-

-

60,3

64,3

62,8

2011   K

70,2

71,1

71,0

39,0

45,1

47,4

-

-

-

69,8

70,1

68,6

2012   K

64,4

67,1

68,1

41,3

49,6

51,7

-

-

-

61,7

60,9

64,1

2013   K

69,5

69,1

67,3

47,9

50,8

49,2

-

-

-

70,1

68,5

65,9

 *) 4.a 5.ročník

9.ročník

Úspěšnost

(v %)

Český jazyk

Matematika

Obecné dovednosti

Anglický jazyk

kraj

ČR

kraj

ČR

kraj

ČR

kraj

ČR

1996 *) K

54,3

-

-

43,4

-

-

-

-

-

-

-

-

2003   K

53,6

-

-

40,2

-

-

-

-

-

-

-

-

2004   K

52,5

-

60,0

40,7

-

53,4

-

-

-

-

-

-

2005   K

67,8

-

71,4

42,1

-

47,2

-

-

-

-

-

-

2006   K

70,6

-

70,6

37,3

-

46,1

-

-

-

-

-

-

2006   C

69,9

69,6

66,5

41,3

47,1

43,2

65,7

63,9

61,5

-

-

-

2007   C

60,7

56,3

54,5

46,8

47,5

44,7

68,2

65,9

64,9

-

-

-

2008   C

58,8

55,3

54,3

35,3

37,5

33,6

49,7

47,7

46,6

-

-

-

2009   K

57,0

61,1

59,9

26,8

40,4

39,0

-

-

-

50,7

56,5

57,9

2010   K

63,9

60,7

61,4

34,9

38,5

41,9

-

-

-

54,5

61,2

60,4

2011   K

49,2

51,5

50,6

32,8

45,7

40,6

-

-

-

56,3

60,9

60,5

2012   K

61,8

58,5

57,8

54,8

58,9

56,2

 

 

 

63,0

63,0

62,4

2013   K

67,2

69,0

68,5

45,6

55,5

52,5

-

-

-

55,8

60,4

59,9

*) 8.ročník

 

Stejní žáci také prošli v květnu 2. generální zkouškou celoplošného ověřování výsledků ve vzdělávání, kdy žáci potvrzovali ve stejných vyučovacích předmětech jako v Kalibru své znalosti a dovednosti ve srovnání s vyučovacími standardy. Tyto testy jsou budovány Českou školní inspekcí na jiném principu – žáci se dozvídají svou úspěšnost ve dvou obtížnostních úrovních okamžitě po ukončení testu v internetové aplikaci, rodiče i učitelé se mohou kdykoliv k testu vrátit, aby zjistili silné a slabé stránky testovaného žáka, ale pro veřejnost nevznikají „žebříčky“ lepších a horších škol. Ministerstvo školství se domnívá, že tento typ hodnocení je pouze jedním z nástrojů, nebyl by zcela objektivní a některým školám by třeba přechodný špatný výsledek mohl významně ublížit.

Mgr. Jaroslav Šedivý, ředitel školy

 

7. Projekt Populár

V letošním školním roce se ZŠ Dobřany v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost zapojila jako partner do dvouletého projektu Popularizace výzkumu a vývoje ve strojním inženýrství a jeho výsledků aneb zkráceně Populár, jehož cílem je více zpřístupnit žákům oblast vědy a výzkumu se zaměřením na strojírenské a technické obory. Současně by tento projekt měl přispět k jejich většímu zájmu o další studium těchto oborů.

V rámci projektu zahájil v září 2012 svou činnost „Technický kroužek“, a to ve dvou skupinách, v současné době pod vedením paní Mgr. Štěpánky Simbartlové.  Pro žáky jsou připravovány takové činnosti a aktivity, s nimiž se žáci v běžné výuce nemohou setkat. Žáci se seznamují prostřednictvím tematických pokusů, demonstrací a praktických činností hlouběji s problematikou fyziky a příbuzných oborů, mezi již uskutečněné aktivity patřily např. Model hydraulického lisu, Pád vajíčka z okna, Výroba slizu, Sestrojení mechanických hraček, Model světelné křižovatky a další. Pro aktivity v příštím školním roce přibude práce s technickými stavebnicemi pořízenými z grantu.

Nejrozsáhlejší projektovou akcí, kterou škola zorganizovala za výrazného přispění výzkumné organizace Comtes FHT, a.s., Dobřany (příjemce grantu), byl Školní vědecký den, jehož se zúčastnili všichni žáci 2. stupně školy. Netradiční formou se žáci seznamovali na celkem osmi stanovištích především s fyzikálními tématy – Magnetismus, Optika, Elektřina,  Mechanika, Termika a Čas. V méně početných skupinách se žáci účastnili demonstrací, experimentů jak teoretických, tak praktických. Hodnocení této aktivity ze strany organizátorů, hostů i žáků bylo velmi pozitivní.

Mgr. Věra Hříšná, Mgr. Jaroslav Šedivý, Mgr. Štěpánka Simbartlová,

organizátoři projektu na škole

 

8. Život školy - školní družina

Po dlouhých vánočních prázdninách a zaslouženém odpočinku děti opět zavítaly do školních družin. Před sebou jsme měli celých šest měsíců plných zábavy a tvoření.

První dva měsíce nového roku jsme prožívali jak jinak než v tématech probíhající zimy. Tematické kresby, malby a výtvory byly na denním pořádku. Ve třídě a na chodbách na nás pak pokukovali roztomilí sněhuláci, zimní sportovci či sněhobílé vločky všech možných vzorů a velikostí. Nádhera zimní krajiny a množství sněhu nás někdy zavedly do přírody, kde se děti oddávaly koulování nebo kresbám do sněhu. Při této příležitosti jsme si často povídali o životním prostředí, jeho čistotě a pozorovali jsme naše okolí. Během diskusí jsme opět otevřeli i problematiku třídění odpadu, dopravní výchovy, záškoláctví či vandalismu.

Měsíc březen patřil knihám a později i přípravě na blížící se Velikonoce. Společně jsme hledali zatoulaná vajíčka, vyráběli malé zajíčky, kuřátka a slepičky z různých druhů materiálů.

Duben nesl název „Tvořivá dílna“. Využili jsme všechny možné druhy papíru, látek, drátků, modelíny, sádry, přírodnin, korálků, starých časopisů a tvořili a tvořili. Svou kreativitu děti rozvíjely nejen manuálně, ale i skládáním krátkých básniček na téma „Jaro“.

Květen odstartoval pomalou přípravou na blížící se prázdniny. Děti se seznamovaly s našimi hrady a zámky, vyprávěly, jaká místa o loňských prázdninách navštívily a jaké navštíví letos. Táborníci všem ochotně sdělovali, jak uvázat různé druhy uzlů, jak rozdělat oheň, postavit stan nebo kde a jak stanovat.

V červnu jsme hledali poklad. Děti musely díky svému důvtipu a umu najít jednotlivé kousky mapy, společně ji složit a podle ní najít tajný poklad.

Musím ovšem zmínit, že poslední měsíc školního roku byl převážně měsícem pohybu. Většinu času jsme trávili venku na čerstvém vzduchu. Závodili jsme, kreslili křídami, zdobili kamínky, skákali přes gumu, hráli na honěnou a tak dále…

Doufám, že se dětem tento půlrok líbil a že si další společné chvíle užijeme stejně tak, jak ty uplynulé. Za celou družinu přeji všem příjemné prožití letních prázdnin a hodně slunečných dnů.

Bc. Iveta Navrátilová, vychovatelka

 

9. Odpolední klub

2. pololetí školního roku, odpočatí a namlsaní po vánočních prázdninách, jsme se šli vyběhat na sníh, zasáňkovat si a vydovádět se.

V lednu jsme začali kulturní událostí, a to návštěvou kina, kde jsme zhlédli Kozí příběh, který dětem svým hezkým příběhem zpříjemnil odpoledne.

Během února a března měly děti možnost si dle nákresů namalovat obrázky na sklo. Velmi se jim to líbilo a za chvíli bylo po barvičkách. Také si vybarvovaly dřevěné obrázky zvířátek či udělaly obrázky ze zažehlovacích korálků, které si odnesly domů. Dále jsme hráli různé hry v klubu, v tělocvičně si zahráli vybíjenou a jiné pohybové hry, při kterých jsme si pěkně protáhli tělíčka.

Na Velikonoce jsme vyrobili velikonoční výzdobu do školní jídelny, za kterou děti dostaly od paní vedoucí sladkou odměnu. Dále jsme se zúčastnili Velikonoční párty, pořádanou na 2.st. školy. Zde si děti mohly zasoutěžit např. v poznávání koření po čichu či ovoce a zeleniny hmatem, v tělocvičně změřit své síly v přetahování nebo kdo nejrychleji složí puzzle a v dalších soutěžích. Pokud nasbíraly určitý počet razítek, mohly si vybrat odměnu.

V dalších měsících jsme při hezkém počasí chodili ven či na hřiště. Když nám počasí nepřálo, vytvořili jsme si např. zvířátka či něco dle fantazie z tvrdnoucí hlíny.

V dubnu jsme byli pozváni do městské knihovny na tradiční  Noc s Andersenem. Jako překvapení pro nás byla připravena exkurze do kina Káčko. Tam nás paní Jarka Umnerová zavedla do zákoutí kina, kde jsme měli možnost vstoupit do promítací kabiny a seznámit se s promítací technikou. Na zakončení prohlídky nám promítli ukázky z filmů a pohádek. Poté jsme se vrátili do městské knihovny. Děti měly za úkol přinést svoji oblíbenou knihu, s kterou nás seznámily. Musíme všechny pochválit, poněvadž nás překvapilo, s jakým nadšením a jak hezky  vyprávěly o své knize. Dalším z úkolů bylo kolektivně vymyslet básničku na určené téma. Společnými silami jsme dali – myslíme - hezkou báseň dohromady. Dětem se v knihovně natolik líbilo, že některé usnuly až ve 2 hodiny ráno, kdy už i nám, vychovatelkám, dělalo problémy udržet oči otevřené a dětem vysvětlit, že by už měly spát.:-))

Dále jsme navštívili ZUŠ v našem městě. Paní učitelka Magda Vozárová nás provedla po škole, ukázala třídy, kde se děti učí hrát na hudební nástroje. Také nám byly předvedeny nějaké hudební ukázky dětí ze ZUŠ. Městské knihovně i ZUŠ děkujeme za příjemnou spolupráci.

V jedno květnové páteční odpoledne proběhla návštěva plzeňské Techmánie se zajímavými expozicemi. Zde děti měly možnost např. zahrát si na špióna, zkusit, jaké to je, když slyšíte svoji zpožděnou řeč, jak to vypadá, pokud vláknem pilky přejedeme po hraně desky s pískem a tím se vibracemi zrnka písku shlukují do různých obrazců. A spoustu dalších hlavolamů a záhad.

Jako bonus byl pro nás připraven program „Hrátky se zvukem“. Např. nám každému dali 1 trubičku s jinou barvou (celkem 4 barvy). Každá měla při pohybu jiný tón a dle „dirigenta“ jsme měli za úkol postupně dle barev, které pán ukazoval, trubičkami bouchnout o druhou ruku, čímž vznikla melodie určité písně, kterou měly děti uhádnout. A uhádly. Z této akce jsme si odnesli spoustu poučných a zajímavých poznatků.

V měsíci květnu nám počasí moc nedovolilo být venku, tak jsme si např. vyrobili ze sádry pomocí formiček zvířata, která si děti vybarvily.

Doufáme, že o prázdninách nás čeká více sluníčka, aby nás všechny nabilo energií do dalšího školního roku.

Dětem přejeme spoustu hezkých zážitků bez zranění a v září se na ně opět těšíme.

Vychovatelky Odpoledního klubu Jana Oravcová a Pavla Adamcová

 

10. Školní jídelna

Vážení strávníci,

jídelna bude pro Vás otevřena i během letních prázdnin.

Každý strávník, který se bude chtít stravovat i o prázdninách, se může kdykoli přihlásit u vedoucí školní jídelny. Cena oběda v době prázdnin je 64 Kč a vařit se bude pouze jedno jídlo.

V červenci se bude opravovat zázemí pro pracovnice jídelny a kancelář vedoucí školní jídelny. V rámci této rekonstrukce by mohlo dojít k dočasnému výpadku provozu. Pokud by tato situace nastala, budete včas informováni prostřednictvím internetových stránek jídelny a na vchodu do jídelny.

Od 12.8.2013 bude možné vrátit čipy a zálohy na stravné strávníkům, kteří v červnu končí stravování v jídelně, a zároveň od toho data bude zahájeno přihlašování nových strávníků. Provoz kanceláře vedoucí ŠJ bude od 12.8. každé pondělí a středu do 16:30 hod.

Pro přihlášení nových strávníků je nutné mít: řádně vyplněnou přihlášku (v kanceláři ŠJ), vratnou zálohu 120 Kč na čip k odběru stravy, 1.000 Kč jako vratnou zálohu na stravné.

Všem stávajícím dětským strávníkům se od 1.9.2013 zvyšuje záloha na stravné z 500 na 1.000 Kč, cizím strávníkům z 1.000 na 1.500 Kč, doplatek bude nutné složit na účet školy (19-5514660287/0100) do konce měsíce září 2013. Variabilní symbol platby obdrží každý jednotlivý strávník v jídelně. Důvodem navýšení zálohy je nutnost, aby pokrývala období do vyúčtování předchozího měsíčního odběru stravy.

27.8.2013 proběhne v kuchyni sanitární den a jídelna bude otevřena pouze na výdej jídel do nosičů.

28.8.2013 pro Vás připravujeme Den se školní jídelnou (předběžně v čase 15.00 – 17.00 hod.). Na této akci se budou prezentovat všichni hlavní dodavatelé potravin a nápojů. Můžete se těšit ochutnávky, besedy, v pravidelných časových intervalech si můžete prohlédnout i prostory varny.

Důležité upozornění:

V případě nemoci žáka mu může rodič odhlásit oběd do 8.00 hod. v první den nemoci (telefonicky, e-mailem, osobně) či odebrat jídlo do jídlonosičů. V další dny nemá žák nárok na dotovanou stravu, jelikož se neúčastní výuky. Stává se (ne často), že někteří rodiče zapomenou další obědy odhlásit. Vystavují se tak riziku úhrady ceny za nedotované obědy (cca trojnásobek ceny dotovaného oběda), pokud to bude zjištěno. Prosím věnujte pozornost kontrole přihlašování a odhlašování obědů, jedná se o Vaše peníze.

 

Na závěr jen  malý poznatek za dobu mého působení v jídelně:

Každé dítě má automaticky přihlášené jídlo číslo jedna. Pokud si to ve spolupráci s Vámi nebo samo nezmění, kolikrát potom smutně kouká po spolužácích s druhým jídlem. Ne pokaždé je v našich možnostech jídlo plačícímu dítěti vyměnit a výsledkem je pak vyhozené jídlo a hladové dítě. Prosím Vás tedy o důslednější spolupráci s dítětem při výběru stravy. Možností máte více. Na stránkách www.strava.cz nebo přímo u objednávacího boxu v jídelně. Pokud na to nemáte čas, poučte své dítě, že za mnou může kdykoli přijít a já s ním jídlo navolím. Sami uvidíte, že výsledkem bude spokojené a nasycené dítě, což je - jak pevně věřím - náš společný zájem.

Přeji všem pohodové prázdniny a  moc se Vás těším v září.

Renáta Černá,

vedoucí školní jídelny

 

11. Poděkování

 • děkujeme Městu Dobřany a jeho představitelům v čele s panem starostou Bc. Markem Sýkorou za vstřícné a konstruktivní jednání a trvalou pomoc při zajištění provozu školy včetně investic (vybavení školní jídelny v souvislosti s rozšířením služeb – dovoz stravy do MŠ Dobřany, příprava obnovy fasády 2.stupně, příprava k vybavení tříd školním nábytkem a novým linoleem) (Mgr.Jaroslav Šedivý)
 • děkujeme Sdružení rodičů a rodičům za trvalou pomoc při zajištění peněz na pořádání školních akcí (Mgr.Jaroslav Šedivý)
 • děkuji panu Michalu PokornémuTechnickým službám Dobřany za zajištění přepravy materiálu na školní akce a posekání trávy na školním hřišti (Mgr. Jaroslav Šedivý)
 • třídy P1 a P2 děkují paní Košťálové, že nám umožnila, abychom se podívali na koně a něco se o nich dozvěděli. (Mgr. Hana Pilnáčková, Mgr. Terezie Šrédlová)
 • V letošním školním roce jsme s třídou 2.C pokračovali v občasných výpravách na Martiňák k naší výukové tabuli v lese. Prima. Školním rokem nás provázely tradice, které slavíme v průběhu roku. Zaměřili jsme se na témata Čas, Dobřany, Čertí škola. Výstupem projektu Člověk je moc pěkná knížka každého druháka z céčka. Děkuji tímto všem svým druhákům za to, že jsme spolu sdíleli jejich druhý školní rok v dobrém. Děkuji rodičům za důvěru, většinovou přízeň a podobný náhled na přístup k dětem. Naposledy děkuji MajděJitce Grünthalovým, DaněJirkovi Pátým, VlaďceAldovi Duchkovým, Evě FekerlovéIreně Šnebergerové za to, že se přidali k obnovení záhonů u budovy 1. stupně. (Mgr. Václava Urbancová)
 • děkuji všem rodičům i dětem za příjemnou spolupráci; Martinu Adamcovi, žáku naší školy, který pro náš dramaťák (fungující pod záštitou Mateřského centra Budulínek) napsal divadelní pohádku (Učím dvacet let a tohle jsem zažila poprvé!); laskavým ženám z Budulínka za přátelskou podporu; paní Levé za tvorbu kulis; panu Bílkovi za dokumentaci divadelního představení; všem rodičům za podporu při nácviku moderní pohádky; milým knihovnicím paní Sloupovépaní Umnerové za nápaditý program při návštěvě knihovny; usměvavým a přátelským lidem za to, že jsou.:) (Mgr. Eliška Novotná)
 • děkuji paní Věře Šístkové za odborný výklad s praktickými ukázkami při poskytování první pomoci a panu Milanu Dvořákovi za ukázku hasičské zbrojnice a seznámení dětí s prací hasičů, hasičské techniky a výstroje při tématických dnech Ochrany člověka za mimořádných událostí; paní Kamile Dolákové, Petře MaškovéMonice Novákové za pomoc při výrobě dárků na Mikulášský jarmark a paní Dolákové  za věnečky na Velikonoční jarmark; slečně Lucii Reitšpiesové za velikonoční pomlázky určené také k Velikonočnímu jarmarku; dále pak děkuji všem rodičům dětí ze 3.B za podporu, kterou věnovali svým dětem při přípravě kostýmů na taneční vystoupení Roztančíme pohádky prezentovaného na Školní akademii; a paní Jaroslavě Umnerové za ochotu a čas, který věnovala nácviku našeho tanečního vystoupení. (Mgr. Marcela Vohradská)
 • třídy 5.A a 5.B spolu s třídními učitelkami děkují pánům Kopsovi a Petrovi za poutavou přednášku o prvorepublikové armádě a obranném systému Československa před II. světovou válkou. (Mgr. Ivana Nazarovová, Mgr. Alena Formánková)
 • panu Milanu Dvořákovi – za organizaci dopravy žáků mikrobusem na sportovní soutěže
 • dne 12. 4. 2013 uspořádal DOS Rozmarýn divadelní představení,  jehož výtěžek věnoval, stejně jako minulý rok, dětem ze speciálních tříd v PL. Tohoto milého dárku si velice vážíme a všem členům souboru patří naše veliké poděkování. Za všechny děti i pedagogy Mgr. Václav Křivanec

 

 

 

Vstupte prosím na naše stránky www.zsdobrany.cz .