Navigace

Obsah

Základní škola Dobřany

          Červen 2014lĺogo

 

Školní zpravodaj č. 32

 

Obsah:

                        1. Školní rok 2013/14 – 2. pololetí

                        2. Život školy – 1. stupeň

                        3. Život školy – 2. stupeň

                        4. Život školy – speciální třídy při PND

                        5. Informace výchovné poradkyně pro 2. stupeň

                        6. Srovnávací testy Kalibro

                        7. Život školy – školní družina

                        8. Život školy - odpolední klub

                        9. Školní jídelna

                        10. Koncepce Kavárny po škole

                         11. Poděkování

 

1. Školní rok 2013/14 – 2. pololetí

Vážení rodiče a čtenáři Školního zpravodaje,

v závěru školního roku bych Vás spolu se svými kolegy a kolegyněmi seznámil s průběhem 2. pololetí tohoto školního roku na naší škole.

Z hlediska investic ze strany zřizovatele proběhla v době jarních prázdnin instalace klimatizace v šesti podkrovních učebnách 3. patra budovy 1. stupně, kde v letních měsících docházelo k nadměrnému zvýšení teploty vzduchu.

Provoz školní jídelny se po roce rozšíření o dovoz jídla do Mateřské školy doladil a přínos tohoto rozsáhlého opatření potvrdil i vnitřní audit města, jenž prokázal i ekonomický přínos (snížení osobních a věcných nákladů na výrobu jídla a úspora pracovních sil). Důležité však je, že nepoklesla kvalita stravování dětí v MŠ kvůli transportu jídla, naopak většina strávníků oceňuje pestrost jídelníčku doplněného i o sezónní a méně běžné druhy surovin. Jídelnu o letošních prázdninách čeká náročné a nákladné zateplení obvodového pláště a rekonstrukce sociálního zázemí žáků, možná i další stavební a zařizovací práce (o tom se nyní rozhoduje). Od obou těchto aktivit si zase slibujeme zkvalitnění poskytovaných služeb a ekonomické úspory. Jsem rád také za aktivní práci stravovací komise, která se pravidelně schází a reaguje na podněty strávníků.  

Škola se letos opět věnovala srovnávacím testům Kalibro v 5. a 9. ročníku (vizte text dále).

Tak pokračujeme v realizaci několika projektů.

Právě jsme ukončili projekt Populár (OP VK). Škola byla partnerem příjemce grantu dobřanské firmy Comtes s.r.o. (spolu s ZČU, SPŠ Tachov a Světce, Strojírenskou platformou a agenturou Inova Pro). Projekt byl zaměřen na podporu technické výchovy a výuky fyziky a příbuzných oborů a motivaci žáků pro výběr technických povolání, zejména v oblasti strojírenství. Pro naši školu byly důležité dvě klíčové aktivity – rozběh technického kroužku a Školní vědecké dny, podíleli jsme se na dalších společných aktivitách projektu včetně tvorby metodických materiálů a z prostředků grantu jsme pořídili interaktivní tabuli, výukový SW a pomůcky pro činnost technického kroužku. V tomto roce jsme také pro žáky 2. stupně uspořádali 8 badatelských exkurzí se zajímavými cíli (IQ Park a IQ Landia v Liberci, plzeňská Techmania, větrné elektrárny v Kryštofových Hamrech, Národní technické muzeum, národní technická památka Stará čistírna v Praze – Bubenči aj.)

Na uvedený projekt navázal další nazvaný pracovně Regiopopulár (rovněž v OP VK), do něhož k předchozím partnerům přibyly dvě základní školy (Zbůch a Letiny), s nimiž jsme vytvořili menší regionální síť a budeme s nimi společně pokračovat v práci na podobných tématech jako v Populáru. Novinkou je rozšíření o výuku metodou CLIL, díky níž bude angličtina částečně vnesena i do výuky odborných předmětů, a to do přírodopisu v 6. ročníku a fyziky v 7. ročníku. Dalším způsobem jak motivovat žáky k badatelské činnosti bude i meziškolní soutěž Burza nápadů.

V dubnu jsme společně s partnery z německého Obertraublingu (koordinátor projektu), slovinských Brežic a nově z Norska a Španělska přihlásili v novém evropském programu Erasmus+ tříletý projekt nazvaný pracovně Manergy, jenž bude zaměřen na matematiku a energie a opět s použitím CLILu. Nyní čekáme na rozhodnutí o podpoře

Dobře pokračuje spolupráce se slovinskou Základní školou v Brežicích, jejich žáci a učitelé nás na čtyři dny navštívili v květnu. Poprvé se na jaře uskutečnil i třídenní výjezd našich žáků 2. stupně do německého Obertraublingu do Státní reálné školy a nově bylo navázáno partnerství mezi naším 1. stupněm a obertraublingskou Základní školou. Jejich žáci 4. ročníku nás navštívili 2. června, naši čtvrťáci se připravují na cestu 24. 6. Při setkáních využíváme jazykových animací česko-německé agentury Tandem.

Nadále pokračuje dlouhodobý školní projekt Paměť domova, funguje školní Senát a pravidelně měsíčně vychází školní žákovský časopis Podlavičník, jenž kvalitně informuje 120 předplatitelů o dění ve škole.

 

Co nás čeká?

V druhé polovině června spolu s představiteli města přivítáme budoucí prvňáčky a rozloučíme se s deváťáky, obě akce se budou konat v obřadní síni Městského úřadu. V červnu proběhnou informativní schůzky pro budoucí žáky a jejich rodiče, a to tradičně 1. ročníku a nově i 6. ročníku.

Pro minimální počet žádostí (z důvodu komplikované legislativy) nebudeme letos otevírat přípravnou třídu, jsme ale připraveni ji v dalším roce zase obnovit na základě avízované úpravy školského zákona, jíž by se měla cesta do přípravné třídy otevřít jakémukoliv žadateli. Podruhé po velmi dlouhé době budou v 1. ročníku čtyři třídy.

O prázdninách bude na budově 1. stupně probíhat oprava a nátěr fasády, na 2. stupni chystáme jen dílčí stavební práce v suterénu školy a běžnou údržbu.

Opravné zkoušky se letos budou konat 26. a 27.8.  a začátek nového školního roku je stanoven na pondělí 1. září 2014.

Upozorňuji na připravované zpřísnění školního řádu, jež se bude týkat celodenního zákazu používání mobilních telefonů a dalších elektropřístrojů ve škole. Pravidlo již bylo projednáno ve školské radě a schvalovat se bude na pololetní pedagogické radě. Hlavní důvod vidíme v tom, že řada žáků si v nízkém věku vytváří výrazné závislosti a nedokáží se o školních přestávkách osvobodit od manipulace s tlačítky a displeji, pohybují se po školních chodbách se sluchátky v uších apod. Předejdeme tím také častým ztrátám a poškozením drahých přístrojů a složitým vyšetřováním. Samozřejmě že v odůvodněných případech budou mít žáci možnost si se souhlasem učitele vyřídit důležitý telefonát. Věříme, že naše opatření přivítáte a podpoříte.  

Do nového školního roku chceme vstoupit s novým nápadem – rodičovskou kavárnou, kterou chceme připravovat společně se Sdružením rodičů (více níže v samostatné kapitole). Jedná se o nový projekt, jenž by měl více prohloubit spolupráci mezi rodiči a školou. Prosím Vás, vážení rodiče, o podporu této aktivity, ať již nápady a tématy, tak především účastí a pomocí při organizaci. Děkuji.

 

Děkuji rovněž všem kolegům a kolegyním, pracovníkům a pracovnicím školy za dobrou práci v letošním školním roce a jim i našim žákům a žákyním a Vám, rodičům, přeji krásné léto. Těm, kteří školu letos opouštějí, přeji úspěchy ve studiu i v osobním životě, a těm, kteří přijdou po prázdninách do školy poprvé, opět vzkazuji, že se již na ně těšíme.

Mgr. Jaroslav Šedivý, ředitel školy

 

2. Život školy - 1. stupeň

Vážení rodiče, milí žáci,

čas, který zbývá do konce školního roku, se rychle krátí, a proto bych vám chtěla připomenout některé události z 1. stupně.

Po Vánocích čekaly na naše nejmladší žáky zimní hrátky v přírodě. Naši prvňáčkové byli v lednu slavnostně pasováni na čtenáře v prostorách městské knihovny. I letos knihovna k nám do školy poslala pestrou nabídku, ze které si téměř všechny třídy vybraly nějaký program a naplánovaly si návštěvy.

Proběhlo školní kolo pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek a nejlepší zpěváci postoupili do krajského kola v Plzni. Za kulturními zážitky jely některé třídy do plzeňského Divadla dětí Alfa. Například druhé třídy viděly pohádku Otesánek.

V prvních třídách se vyučování také zaměřilo na pohádky a vznikl celý projekt, který se prolínal několika předměty. Největší kulturní akce se uskutečnila v Káčku. Byla to Školní akademie, na které vystoupili žáci a žákyně se svým programem, který nacvičili pod vedením paní učitelky Ratajové, Vohradské, Pilnáčkové, Urbancové, Tomanové a Palkoskové. Protože o vystoupení byl velký zájem a kapacita míst nestačila, uskutečnila se představení dvě.

Dále bych se chtěla zmínit o aktivitách, které vhodně doplňují učivo. V Blovicích si žáci na dopravním hřišti ověřili své znalosti z dopravní výchovy. Co dělat v krizových situacích a jak poskytnout první pomoc si žáci prakticky vyzkoušeli pod dohledem paní Šístkové, která s námi spolupracuje již řadu let. Za to jí patří velký dík a také děkujeme pracovníkům požární zbrojnice v Dobřanech.

Do naší školy přijeli studenti (budoucí zubní lékaři) a seznámili děti v prvních a druhých třídách s ústní hygienou. Také jim předvedli, jak si mají správně čistit zuby a jak mají pečovat o svůj chrup. Na školním dvoře se objevila i sanitka, ale nepřijela pro žádného pacienta. Žáci 2.A si ji mohli prohlédnout a pobesedovat s panem řidičem o nelehké práci záchranáře.

Učivo prvouky a přírodovědy také doplnily návštěvy ZOO v Plzni a exkurze do SEV Ametyst v Prusinech, které jsou vždy spojené s nějakými výukovými programy. Také dobřanští myslivci svou naučnou stezkou přispívají k rozšíření vědomostí dětí o přírodě a zároveň je učí, jak se mají správně chovat v lese. Své přírodovědné znalosti pak žáci ze 4. a 5. tříd zúročili v soutěži Zlatý list a někteří postoupili do krajského kola.

V matematických soutěžích Kormat, Klokan, Cvrček a Pythagoriáda se prokázalo, že máme i několik šikovných a nadaných matematiků. Do soutěže Korespondenční matematika se zapojila řada žáků, ale nejúspěšnější byli Martin Brant a Matěj Urbanec, kteří se dostali až do třetího kola. V kategorii Cvrček postupoval Radovan Sup vždy s maximálním počtem bodů až do krajského kola a tam získal opět maximum bodů. V další matematické soutěži Pythagoriáda se probojovali do krajského kola Tomáš Duchek, Vojtěch Váca, Anna Bromová a Klára Koudelová.

Naše děti se také zúčastňují sportovních aktivit. Mladší a starší žáci bojovali v oblastní fotbalové soutěži Mc Donald´s Cup v Chlumčanech. Bohužel letos nepostoupili do dalšího kola. Také naše florbalová družstva sehrála několik utkání s různými výsledky. Letos poprvé se paní učitelka Urbancová s žáky zúčastnila oblastního kola soutěže Malý záchranář a družstvo ve složení Jan Šváb, Dagmar Brožková, Vojtěch Váca a Julie Čepická postoupilo do krajského kola soutěže.

Velkou sportovní událostí v letošním olympijském roce měla být také naše lehkoatletická olympiáda. Naplánovali jsme ji ke konci května, ale deštivé počasí nás donutilo odložit ji na červen ke konci školního roku. Doufáme, že ji budeme moci zrealizovat. Naše nejlepší sportovce jsme přihlásili na Atletický trojboj do Přeštic. V této době ještě neznáme výsledky atletické soutěže.

Z následujících akcí je patrná spolupráce prvního a druhého stupně. Paní učitelka Tomanová se žáky 9. třídy organizuje ve sportovní hale pro naše první a druhé ročníky aktivitu Děti v pohybu. Před Velikonocemi se konala také již tradiční Velikonoční zahradní párty, letos s názvem Staročeské hry. A tak naši starší žáci připravili v areálu kolem budovy 2. stupně více stanovišť s nejrůznějšími hrami (kuličky, skákací panák, školka, přetahováná atd.) a prvostupňoví žáci soutěžili, bavili se a užívali si pěkného slunečného odpoledne.

Další velkou akcí, která se připravuje několik měsíců a je náročná na čas a organizaci, je návštěva našich přátel z partnerské školy v Brežicích. Na 1. stupeň do 4. a 5. tříd dorazila skupinka slovinských žáků, aby si popovídala s našimi dětmi o jejich městě a škole. Část Dobřan pak Slovinci poznali při hře Kulový blesk. Našim hostům jsme kromě jiného připravili překvapení v Chotilsku v TEPfaktoru – hra smíšených družstev na motivy Pevnosti Boyard. Další program se odehrával v Káčku. Slovinci si připravili divadelní hru Zmatek na Titaniku a naši žáci 4.B vystoupení Olympijské hry. A že se návštěva vydařila, o tom svědčily slzy na obou stranách při nedělním loučení. Děkuji všem rodinám, které ubytovaly slovinské děti a staraly se o ně.

Při návštěvě v Obertraublingu jsme se inspirovali a na Senátu v březnu jsme se domluvili, že vydržíme jeden den ve škole bez mobilů a dalších elektrohraček. Pravidla byla jednoduchá. V úterý 22. dubna jsme přišli do školy bez přístrojů, nebo jsme je měli celý den vypnuté. Kdo vydržel, ten se další den podepsal na prohlášení pro školní Senát. Zhruba polovina žáků to vydržela. V Německu se také dohodla spolupráce žáků ze 4. tříd. Začátkem června na první stupeň přijelo 18 žáků a 4 dospělí. Připravili jsme program za pomoci lektorek z Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem. Děti pracovaly ve dvojicích německý host a jeho český patron. Ve volném čase se žáci domlouvali anglicky a výsledkem byl pracovní list Poznávám kamaráda / kamarádku z Čech / z Německa. A na úterý 24. 6. je připraven výjezd našich žáků a vyučujících  do Obertraublingu. 

Na závěr školního roku se uskutečnily školní výlety a byli vyhodnocení nejlepší žáci a žákyně.

Děkuji všem pracovníkům školy za přípravu, organizaci a čas, který věnovali dětem nad rámec svých pracovních povinností. Děkuji rodičům za podporu a spolupráci, bez které by se některé akce nemohly realizovat. Všem přeji prázdniny plné sluníčka a pohody, ať se ve zdraví shledáme plni energie na začátku příštího školního roku.

Mgr. Jitka Netolická, zástupkyně  ředitele pro 1. stupeň

 

3. Život školy - 2. stupeň

Vážení rodiče, žáci a sympatizanti školy,

rád bych vás seznámil s pestrým životem školy ve druhém pololetí. Nabídnu vám seznam jen některých akcí. Významné akce přesahující rámec naší školy byly uvedeny v úvodním textu i v Dobřanských listech.

Pro žáky šestého ročníku připravila paní učitelka Šindelářová besedu s externími spolupracovníky na téma: Čas proměn a Na startu mužnosti, kde se chlapci a dívky seznámili s děním v lidském organismu v různých věkových obdobích. Americkou divočinou provázel obrazem, zvukem a slovem žáky školy jeden z nejznámějších fotografů a cestovatelů naší země pan Špillar. V Káčku proběhla i další akce s názvem Vývoj populární hudby. Prostřednictvím tónů i mluveného slova se žáci seznámili se světovými a českými hity a historií jejich vzniku.

Květnová Školní akademie se stala přehlídkou toho, co děti a jejich paní učitelky společným úsilím nacvičily v průběhu několika posledních měsíců. Musím říct, že bylo nač se dívat. Byla to hodinová přehlídka tance, mluveného slova i písní. Součástí akce byla i finanční sbírka, jejíž výtěžek poputuje za dívkou do Ugandy. Škola tímto podporuje charitativní akci Adopce na dálku. Seriál akcí pořádaných v Káčku zakončí žáci 9. ročníku, kteří připravují závěrečné rozloučení s učiteli a ostatními žáky. Organizace probíhá pod taktovkou paní učitelky Vlasákové. Akce se uskuteční právě v den, kdy proběhne, v obřadní síni radnice, tj. 26. 6. 2014, rozloučení s našimi deváťáky.

Při již tradiční burze povolání, pořádané paní učitelkou Hříšnou, se žáci 9. ročníku ucházeli o zaměstnání u fiktivních firem. Snažili se „prodat“ své dovednosti a vědomosti při přijímacích pohovorech zástupcům firem z Dobřan a okolí. Na konci této akce byli vyhodnoceni a odměněni žáci, kteří získali nejvíce pracovních pozic.

Z vědomostních soutěži proběhla školní kola olympiády z biologie, chemie, zeměpisu, českého jazyka, Pythagoriády a Klokana (matematické soutěže). Nejlepší žáci postoupili do okresních kol. Soutěže zajišťovaly paní učitelky Konšalová, Weinrebová, Boudová, Bardounová, Hlaváčová a Hříšná. Umístění žáků v okresních kolech:

Matematická olympiáda: F. Šimek – 6. místo, M. Kletečka – 9. místo,

Zeměpisná olympiáda: A. Pokorný – 4. místo, V. Kordík – 6. místo

Olympiáda v českém jazyce: M.Kordíková – 2.místo

Olympiáda v anglickém jazyce: P. Voruda – 3. místo, L. Hodanová – 3. místo

Biologická olympiáda kategorie C: M. Adamec – 6. místo, A. Kadlecová – 8. místo

Biologická olympiáda kategorie D: J. Pátý – 6. místo, F.Šimek – 7. místo

Do krajského kola se probojovala M. Kordíková v olympiádě z českého jazyka.  Úspěchem v krajské přírodovědné soutěži Zlatý list, se mohou pochlubit žáci N. Brejchová, T. Blažek, M. Picková a M. Cebová z 6.B s posilou Kláry Koudelové a Patrika Macha z 5.C, kteří získali 2. místo.

Libé tóny z úst dětí zněly při školním kole pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek, kterou organizovala paní učitelka Palkosková. Do okresního kola této soutěže ovšem nikdo nepostoupil. Jsme ale rádi, že se akce koná a mezi soutěžícími se objevují i chlapci. Velmi si toho vážíme. Výběr dívek 6. a 7. tříd zazpíval při zahájení Tříkrálové sbírky a Hvězdičky zpívaly na Velikonočním jarmarku, Školní akademii a na vernisáži výstavy Dobřanské pohledy. Obě seskupení vedla paní učitelka Palkosková.

Velikonoční jarmark organizovaný dobřanským Budulínkem je další akcí, jejíž výtěžek z prodeje výrobků dětí je použit na dobročinné účely. Výrobky pro jarmark zajišťují společným úsilím paní učitelka Šindelářová a Simbartlová. Paní učitelka Šindelářová je i spoluorganizátorkou soutěže a výstavy Dobřanské pohledy. Letošním tématem je „Hra“.

Ve spolupráci s Městskou knihovnou připravila paní učitelka Hlaváčová pro 9. ročník autorské čtení. Z úst herce a moderátora Lukáše Hejlíka a jeho přátel tak v koncertním sále ZUŠ Dobřany před zraky žáků ožíval příběh patnáctiletého otylého chlapce, který prožíval svou první lásku.  Zaměstnankyně knihovny také připravily zajímavé historické bádání s knihami pro žáky 6. ročníku, tentokrát na téma Řím. Žáci 9. ročníku dále absolvovali exkurzi do Terezína, jejíž součástí byl i zajímavý workshop Žákem v protektorátu.

Speciální třídy pod vedením paní učitelky Eisenhammerové, Mathesové a pana učitele Marka navštívily ZOO v Plzni. Akce zajisté zajímavá, ale problematická z pohledu chování dětí. Stejní vyučující připravili pro žáky několik projektových dnů. Při indiánském dni bylo možné spatřit děti v čelenkách, s pomalovanými obličeji. Učily se zvykům ze života Indiánů, ale také pojmům jako tomahawk, mokasíny, winchestrovka a dalším.

Většina důležitých sportovních akcí proběhla v prvním pololetí, ale za zmínku stojí 3. místo v okresním kole v košíkové mladších chlapců a dívek. Na atletických závodech v Přešticích uspěla A. Zwettlertová, která získala 1. místo ve skoku dalekém a vysokém a M. Linda, který získal bronzovou medaili ve skoku dalekém. Nejúspěšnějším družstvem byli mladší žáci ve složení M. Linda, D. Bittner, D. Lór, M. Štekl, J. Kurtiš, J. Kovařík, J. Čepický, E. Mašek a V. Strejc, kteří zůstali stupínek pod medailovými pozicemi. Sportovce a sportovkyně připravují na soutěže tělocvikářky paní uč. Tomanová a Weinrebová.

Popsal jsem vám jen několik akcí. Život školy byl v letošním roce mnohem a mnohem pestřejší. Zprávy o všech akcích by vydaly na samostatnou brožuru. V závěru chci poděkovat všem zaměstnancům školy, kteří akce organizují anebo s nimi pomáhají. Děkuji i všem, kteří se školou spolupracují. Všichni se tak snažíme o růst a vývoj našich žáků. Osobně chci poděkovat panu Milanu Dvořákovi, který vždy ochotně pomáhá zajistit dopravu žáků na sportovní soutěže a speciální třídu bezpečně dovezli na školní výlet. Zaměstnancům přeji pěkné a odpočinkové prázdniny a načerpání sil do dalšího roku.

Mgr. Vladislav Kouřil, zástupce pro 2. stupeň

 

4. Život školy - speciální třídy při Psychiatrické nemocnici v Dobřanech

Máme tu konec školního roku a je tedy čas si připomenout nejdůležitější akce, které se konaly ve speciálních třídách ve II. pololetí.

Přestože nám letošní zima nenadělila téměř žádný sníh, stihly si i tak všechny děti z 1. stupně postavit v lednu svého sněhuláka. To však bylo bohužel z původně plánované akce „Sněhové radovánky“ vše. Jak má tedy vypadat pravá zima, si mohly menší děti alespoň představovat a následně umělecky vyjádřit ve výtvarné dílně „Zimní fantazie“. Pro starší děti uspořádala paní vychovatelka ve stejném období turnaj ve stolním tenise.

V únoru mohli ukázat žáci z 1. stupně své nadání v soutěži “PN má talent.“ Tentokrát předvedli dovednosti v různých činnostech, takže jsme mohli obdivovat výkony zpěváků, tanečníků, žonglérů a kouzelníků.

Na 2. stupni proběhla ve stejném období beseda, která se týkala problematiky volby povolání a ve ŠD na obou stupních pak připravily paní vychovatelky masopustní veselici a karneval.

V březnu uspořádali vyučující 1. stupně den věnovaný knihám a významu čtení nazvaný „Ve znamení knihy“. V rámci přírodovědného odpoledne se pak žáci ve ŠD na 1. stupni věnovali tématu jara a změn v přírodě, které se odehrávají v tomto ročním období.

Paní vychovatelka na 2. stupni připravila pro starší děti vynášení Morany.

K Velikonocům již tradičně patřilo secvičení pásma jarních písniček a říkanek. Ve školní družině se konal na ekologii zaměřený „Den Země“ a starší děti z 2. stupně si vyzkoušely některé tradiční velikonoční recepty v akci nazvané „Velikonoční kuchtění“.

V květnu si žáci 1. stupně zazávodili na pískovišti, kde se konala „Kuličková F1“. Při této napínavé podívané občas vzplály i trochu větší emoce a „jezdci“ si nezřídka obrazně vjeli do vlasů. Nakonec to však všichni zvládli a ocenili vítěze potleskem.

Na 1. stupni proběhl v květnu ještě „Den dopravy“ a na 2. stupni připravily ve stejném období paní učitelky ekologickou soutěž.

Nádherné počasí prvních červnových dnů vytvořilo krásnou kulisu závodu papírových lodiček nazvanému „Regata ST1“. Soutěž se odehrála mimo areál PND, což je pro děti vždy atraktivní.

Starší děti si v červnu mohly prověřit své znalosti a dovednosti v dopravní soutěži, jejíž součástí byly i praktické úkoly z poskytování první pomoci.

ŠD uspořádala na závěr roku výtvarnou dílnu – „Ekoateliér“.

Před začátkem prázdnin se ještě všichni můžeme těšit na návštěvu plzeňské ZOO, zahradní párty a závěrečné sportovní odpoledne.

Mgr. Václav Křivanec, vedoucí učitel speciálních tříd při PND

 

5. Informace výchovné poradkyně pro 2. stupeň

 

Umístění na střední školy – 2013 / 2014 (k 3. 6. 2014)

 

Žáci vycházející ze ZŠ Dobřany

Žáci přijatí ke studiu na SŠ

Celkem

53

Celkem

49

- z toho z 5. ročníku

2

- z toho čtyřleté gymnázium

1

- z toho ze 6. ročníku

-

- z toho víceleté gymnázium

4

- z toho ze 7. ročníku

2

- z toho střední průmyslové školy – maturitní obory

14

- z toho z 8. ročníku

2

- z toho střední průmyslové školy – učební obory

4

- z toho z 9. ročníku

47

- z toho na SOŠ (ostatní)

15

Výběr a zaměření oborů (bez ohledu na výstupní stupeň vzdělání (maturitní i učební obory) - všeobecné vzdělání: 5; technické obory: 21; ekonomické obory: 9; umělecké obory: 2; služby: 9; ostatní: 3

- z toho na SOU (ostatní)

11

Žáci, kteří nepodávali přihlášku na SŠ

3

Žáci, kteří nebyli k 3. 6. umístěni

1

 

Komentář k zájmu o studium na SŠ:

- převažují maturitní obory (vinou nešťastného trendu častého přijímání studentů se slabými studijními výsledky způsobenému snahou SŠ naplnit všechny obory co nejvyšším počtem studentů - vzhledem k demografické situaci, kdy školy nabízí více oborů bez ohledu na neodpovídající nízký počet budoucích studentů, má tento způsob přijímání negativní vliv na úroveň středoškolského vzdělání a současně nemotivuje žáky základních škol k lepším výsledkům)

- zvýšený zájem o studium průmyslovek a technických oborů (letos nejvíce strojírenství, doprava, informační technologie, technická lycea)

- standardní zájem je o školy ekonomického zaměření (obchodní akademie) a umělecké obory (konzervatoř, multimediální tvorba)

- z oblasti služeb převažuje zájem o gastronomické obory (kuchař, pekař, číšník)

- ze středních odborných učilišť je zvýšený zájem (ve srovnání s loňským rokem) o strojírenské obory (loni byla zastoupena více elektrotechnika)

- nulový zájem o obory zdravotnictví a sociálních služeb

Mgr. Věra Hříšná, výchovná a kariérová poradkyně

 

 

6. Srovnávací testy Kalibro

Výsledky srovnávacích testů v 5. a 9.ročníku ZŠ Dobřany od roku 1996

 

Vysvětlivky: K = srovnávací testy Kalibro, C = srovnávací testy CERMAT.

Tučné výsledky v tabulce naznačují průměr lepší než krajský nebo republikový.  Letos se dařilo 5. třídám v anglickém jazyce a 9. ročníku v češtině.

 

5.ročník

Úspěšnost

(v %)

Český jazyk

Matematika

Obecné dovednosti

Anglický jazyk

kraj

ČR

kraj

ČR

kraj

ČR

kraj

ČR

1996 *) K

57,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2003   K

57,3

-

-

50,1

-

-

-

-

-

-

-

-

2004   K

68,6

-

68,0

54,8

-

58,2

-

-

-

-

-

-

2005   K

68,9

-

72,4

42,0

-

53,2

-

-

-

-

-

-

2006   K

59,2

-

58,1

46,7

-

49,9

-

-

-

-

-

-

2007   C

54,0

60,8

61,4

54,6

60,6

61,6

54,7

61,9

62,8

-

-

-

2008   K

55,5

59,9

61,6

43,8

53,3

56,2

-

-

-

54,3

60,3

61,5

2009   K

57,4

59,5

59,5

42,2

46,0

45,3

-

-

-

58,3

61,4

61,4

2010   K

64,1

65,6

65,5

43,3

47,2

48,0

-

-

-

60,3

64,3

62,8

2011   K

70,2

71,1

71,0

39,0

45,1

47,4

-

-

-

69,8

70,1

68,6

2012   K

64,4

67,1

68,1

41,3

49,6

51,7

-

-

-

61,7

60,9

64,1

2013   K

69,5

69,1

67,3

47,9

50,8

49,2

-

-

-

70,1

68,5

65,9

2014   K

63,0

63,6

64,1

46,6

54,3

54,3

 

 

 

53,0

51,9

53,7

 *) 4.a 5.ročník

 

9.ročník

Úspěšnost

(v %)

Český jazyk

Matematika

Obecné dovednosti

Anglický jazyk

kraj

ČR

kraj

ČR

kraj

ČR

kraj

ČR

1996 *) K

54,3

-

-

43,4

-

-

-

-

-

-

-

-

2003   K

53,6

-

-

40,2

-

-

-

-

-

-

-

-

2004   K

52,5

-

60,0

40,7

-

53,4

-

-

-

-

-

-

2005   K

67,8

-

71,4

42,1

-

47,2

-

-

-

-

-

-

2006   K

70,6

-

70,6

37,3

-

46,1

-

-

-

-

-

-

2006   C

69,9

69,6

66,5

41,3

47,1

43,2

65,7

63,9

61,5

-

-

-

2007   C

60,7

56,3

54,5

46,8

47,5

44,7

68,2

65,9

64,9

-

-

-

2008   C

58,8

55,3

54,3

35,3

37,5

33,6

49,7

47,7

46,6

-

-

-

2009   K

57,0

61,1

59,9

26,8

40,4

39,0

-

-

-

50,7

56,5

57,9

2010   K

63,9

60,7

61,4

34,9

38,5

41,9

-

-

-

54,5

61,2

60,4

2011   K

49,2

51,5

50,6

32,8

45,7

40,6

-

-

-

56,3

60,9

60,5

2012   K

61,8

58,5

57,8

54,8

58,9

56,2

 

 

 

63,0

63,0

62,4

2013   K

67,2

69,0

68,5

45,6

55,5

52,5

-

-

-

55,8

60,4

59,9

2014    K

68,0

67,4

67,3

44,7

48,9

46,4

-

-

-

60,1

61,2

61,0

*) 8.ročník

 

Nejúspěšnější žáci

5.ročník

Český jazyk

Matematika

Anglický jazyk

Poř.

Jméno

%

Poř.

Jméno

%

Poř.

Jméno

 %

1.

Štolfová Barbora, 5.A

87,5

1.

Čížková Bára, 5.C

85,4

1.

Váca Vojtěch, 5.B

85,7

2.

Bromová Anna, 5.A

83,3

2.

Mach Patrik, 5.C

84,0

2.

Kozler Oliver, 5.B

81,1

Špačková Libuše, 5.A

3.

Mach Dominik, 5.B

75,0

3.

Urban Martin, 5.C

75,4

3.

Čížková Bára, 5.C

80,6

 

 

 

9. ročník

Český jazyk

Matematika

Anglický jazyk

Poř.

Jméno

%

Poř.

Jméno

%

Poř.

Jméno

 %

1.

Oplt Antonín,

9.B

88,1

1.

Kletečka Marek, 9.A

79,4

1.

Helus Tomáš,

9.B

82,1

2.

Krajčovičová Jana,

9.B

85,4

2.

Helus Tomáš,

9.B

76,0

2.

Rathouský Vladimír, 9.B

77,3

3.

Hrádková Dominika, 9.B

80,4

3.

Rathouský Vladimír, 9.B

74,4

3.

Pěnkava Martin,

9.A

75,7

 

Mgr. Jaroslav Šedivý, ředitel školy

 

7. Život školy - školní družina

Školní družina patří neodmyslitelně k životu žáčků 1. stupně, snažíme se tedy naše školáčky zabavit a nechat je aktivně a někdy i pasivně odpočívat. Ve škole se totiž napracují dost a dost.

Druhé pololetí začalo zimou, ale bohužel nám nepřálo počasí, žádné zimní radosti, žádné koulování. Zabavili jsme se tedy tématem ochrany přírody a učili se třídit odpad. Někdy to může být i zábava. Další velké téma bylo zimní olympiáda. Kreslení a předvádění sportů, nám jde. Ale při sportu se může stát nějaký úraz, a tak jsme se byli podívat na zdravotním středisku a besedovali s lékařem.

Jaro nás potěšilo teplým počasím a konečně jsme se mohli proběhnout venku a na hřištích. Moc se nám líbí v parku, kde přibyly nové možnosti pro skotačení. Když zrovna pršelo nebo bylo chladno, věnovali jsme se knížkám. Přečetli jsme jich v družinách několik. K oblíbeným činnostem patří také vyrábění. Na Velikonoce nás baví vajíčka, přáníčka a slepičky, pak ke Dni matek různé dárečky. Vyrábění není nikdy dost.

Super byla také exkurze do požární zbrojnice, kde jsme mohli vidět hasičské obleky a auta a člun a stříkačku a helmu a sekyrku a lano a jak hasiči jezdí dolů po tyči a nejhezčí byla samohybná vrata požární zbrojnice. Na rozloučenou nám auta zahoukala. Super, díky! J

Každý měsíc chodíme velmi rádi recitovat do Klubu důchodců, připravujeme se na to velmi poctivě a máme radost, když se naše vystoupení líbí. Pozdravujeme do klubu, my zase přijdeme. J

Velké poděkování patří Sdružení rodičů za finanční podporu pro organizaci různých akcí a výrobního materiálu, bez toho bychom toho tolik nezvládli, děkujeme.

Teď už se blíží konec roku i konec školní družiny, budeme hledat poklad, připravovat se na prázdniny a to je fuška.

Tak hezké prázdniny všem a v novém školním roce se těšíme na nové žáčky, kteří přijdou k nám do družiny.

Hana Kučerová, vychovatelka školní družiny

 

8. Život školy - odpolední klub

Po vánočním odpočinku jsme se opět sešli v Odpoledním klubu. V lednu nám počasí nadělilo trochu sněhu, tak jsme toho museli využít ke koulovačce. Dále jsme v zimním období hráli hry v tělocvičně. Zajímavé bylo si zahrát s kluky florbal. Po chvíli jsem už neměla moc sil, ale kluci byli stále plni energie. V klubu si z tvrdnoucí hlíny každý mohl vyrobit něco dle svých představ, ze sádry jsme odlévali a malovali zvířátka. Hráli jsme stolní hry. Začátkem března bylo téměř jarní počasí, tak jsme trávili dost času venku, na rampách či na hřišti u školy. Hráli jsme vybíjenou, badminton. Před Velikonocemi jsme vyrobili výzdobu a vyzdobili tím klub, abychom si navodili velikonoční atmosféru. Také jsme společně namalovali velikonoční obrázek do jídelny. Na 2. stupni ZŠ proběhla Velikonoční párty, které jsme se také zúčastnili. Děti si tam zasoutěžily v různých disciplínách, za jejichž splnění dostaly odměny. V květnu jsme maminkám ke Dni matek vyrobili kytičky a přáníčka. V deštivých dnech jsme trávili čas v klubu pletením přívěšků, náramků z korálků, vyrobili jsme si obrázek z ubrousků. Také si děti mohly namalovat tetování na ruce či vyluštit tajenky. Při hraní fotbalu v tělocvičně mě kluci přemluvili a také jsem si zahrála. Byl to docela příjemný zážitek. Obehrát šikovné kluky nebylo lehké, ale podařilo se mi dát i gól.:-) V červnu děti čeká po splnění úkolů hledání pokladu, v kterém bude určitě nějaká sladká odměna i něco na památku. Rychle ten školní rok utekl, před námi jsou prázdniny, a tak dětem přeji mnoho hezkých zážitků bez nehod.

Jana Oravcová, vychovatelka odpoledního klubu

 

9. Školní jídelna

Vážení strávníci,

jídelna bude pro Vás otevřena i během letních prázdnin.

Letos v červenci a srpnu bude probíhat zateplení budovy včetně výměny oken. Rekonstrukce by neměla ovlivnit provoz varny. Určitá omezení to ovšem přinese při výdeji jídla do jídlonosičů a po dobu rekonstrukce nebude možné se v jídelně stravovat. O všech opatřeních budete včas informováni na internetových stránkách ZŠ Dobřany v sekci jídelna nebo na vchodu do jídelny.

Strávníci ZŠ jsou po dobu prázdnin automaticky odhlášeni. Pokud chcete odebírat jídlo i o prázdninách, je to možné za nedotovanou cenu 61 Kč / oběd, výdej ale pouze do jídlonosičů.

Od 11. 8. 2014 bude možné vracet čipy a zálohy na stravné strávníkům, kteří v červnu skončili stravování v jídelně, a zároveň od toho data bude zahájeno přihlašování nových strávníků. Provoz kanceláře bude od 11. 8. prodloužen každé pondělí a středu do 16:30 hod.

Pro přihlášení nových strávníků – žáků ZŠ - je nutné mít: vyplněnou přihlášku, vratnou zálohu na čip 120 Kč a 1.000 Kč jako vratnou zálohu na stravné.

Pevně věřím, že rekonstrukce proběhne bez karambolů a moc se na vás těším po prázdninách.

Za celý kolektiv školní jídelny Vám přeji pohodové prožití prázdnin.

Renáta Černá, vedoucí školní jídelny

 

10. Koncepce Kavárny po škole

(tzv. rodičovská kavárna - dle návrhu Sdružení rodičů)

Vážení rodiče,

obracíme se na Vás s žádostí o stanovisko, nápady či pomoc ve společném projektu Sdružení rodičů a školy – rodičovské kavárny. Chceme Vás zde seznámit s návrhem její koncepce.

 

Výchozí představa – prohloubení spolupráce rodičů a školy formou společně organizovaných aktivit pro rodiče, příp. žáky a učitele, např. osvětových besed, informačních seminářů, přednášek apod., a to ve škole a jejích zařízeních. Neformální pojetí podpořit např. občerstvením (nápoje, moučníky apod.).

 

Možná témata besed, seminářů …:

1. Šikana a drogy aneb Jak poznat, že se něco děje a nejsou to jen pubertální výlevy a postřehy učitelů; návrhy možné spolupráce rodičů a školy

2. Zdravá výživa a nadváha u dětí

3. Puberta a dospívání

4. Volba povolání

5. Čtenářství 

6. Jak se efektivně učit - myšlenkové mapy ve výuce, nové metody, CLIL ...

7. Matematika podle prof. Hejného - pro rodiče a děti 1. tříd

 

Dle zjištěného zájmu rodičů (Zpravodaj, Dobřanské pohledy …) bude pro školní rok vybráno a připraveno 5 témat.

 

Další možné aktivity:

 1. Setkání budoucích prvňáčků - dětí, rodičů a pedagogů s prohlídkou školy

 2. Setkání budoucích šesťáků - dětí, rodičů a pedagogů s prohlídkou školy 

 3. Jak to chodí ve školní jídelně – ve spolupráci s MŠ instruktáž pro budoucí prvňáčky

 4. „Burza" kroužků a zájmových aktivit na začátku roku

 5. Základy první pomoci – zřejmě kurz v sobotu dopoledne

 6. Na začátku každé kavárny Slovo o škole po škole – co je nového (projekty, partnerství, chystané akce, investice ve škole, adopce na dálku …)

 7. Dopoledne otevřených dveří – pro rodiče či prarodiče žáků 1. stupně (již vyzkoušeno), příp. 2. stupně; s možností podívat se do výuky

 8. < > na školní zahradě 

   

  Organizační zajištění:

  termíny: první úterý v sudém měsíci (kromě hlavních prázdnin) – ve školním roce 2014/15: 7. 10. 2014, 2. 12. 2014, 3. 2. 2015, 7. 4. 2015, 2. 6. 2015

  čas: 17.00 – 19.00 hod.

  místo: zpravidla učebna hudební výchovy na 2. stupni (včetně zázemí cvičné kuchyňky)

  organizační tým:

  za školu: bude doplněno

  za Sdružení rodičů: bude doplněno

  materiální zabezpečení:

  škola: nádobí, nápoje, úhrada příp. lektorům (externistům)

  rodiče: drobné pohoštění, např. domácí pečivo

  společně: příprava místnosti, obsluha, úklid

  Jaroslava Umnerová, předsedkyně Sdružení rodičů

  Mgr. Jaroslav Šedivý, ředitel školy

   

  11. Poděkování

  • < >

   děkujeme Sdružení rodičů a rodičům za trvalou pomoc při zajištění peněz na pořádání školních akcí (Mgr.Jaroslav Šedivý)

  • děkuji panu Michalu PokornémuTechnickým službám Dobřany za zajištění přepravy materiálu na školní akce (Mgr. Jaroslav Šedivý)

  • Žáci 1.A a třídní učitelka děkují manželům Okrouhlým za příjemné a poučné dopoledne, které mohli strávit uprostřed bylinek na jejich zahradě, a paní Jánské za objednání boxů na výtvarnou výchovu. (Mgr. Alena Formánková)

  • Děti a třídní učitelka I.B děkují paní Sýkorové za stavebnice, paní Hlaváčové za figurky k matematické hře Autobus a paní Baumrukové, Málkové aMilfaitové za papírenské zboží. (Mgr. Ivana Nazarovová)

  • Děkuji rodičům žáků 4.B za velkou podporu, kterou věnovali svým dětem při nacvičování a následných vystoupeních na všech kulturních akcích v letošním školním roce. Monice Novákové, která pro nás ušila rekvizity a zvláštní poděkování paní Jaroslavě Umnerové, která nás technicky zabezpečila. Děkuji paní Kamile Dolákové, Petře Maškové, Jarmile Štěpařové a Jaroslavě Umnerové za pomoc při výrobě dárků na Mikulášský jarmark. Lesním pedagogům panu Milanu Sekáčovi a Jiřímu Šafrovi za celodenní praktický seminář pro děti. Paní Věře Šístkové, která se dva dny starala o vzdělávání dětí v oblasti poskytování první pomoci a panu Milanu Dvořákovi za odborný výklad o práci hasičů a umožnění exkurze do hasičské zbrojnice ve dnech ochrany člověka za mimořádných událostí. Panu Petru Šístkovi za fotodokumentaci a paní Věře Šístkové za pomoc na školní olympiádě. (Mgr. Marcela Vohradská)

 

 

Vstupte prosím na naše stránky www.zsdobrany.cz .