Navigace

Obsah

Základní škola Dobřany1

Leden 2015

 

Školní zpravodaj č. 33

 

Obsah:

                        1. Školní rok 2014/15

                        2. Život školy – 1. stupeň

                        3. Život školy – 2. stupeň

                        4. Život školy – speciální třídy v Psychiatrické nemocnici

                        5. Život školy – školní družina

                        6. Odpolední klub

                        7. Sdružení rodičů

                        8. Školní jídelna

                        9. Poděkování a další

1. Školní rok 2014/15

Vážení rodiče,

zdravím Vás opět se začátkem nového roku a spolu se svými spolupracovníky a spolupracovnicemi Vám předkládám informace o životě školy v uplynulém pololetí.

Dříve než přistoupím k obvyklým tématům tohoto úvodu, chtěl bych Vás, vážení rodiče, jménem svým, jménem pedagogického sboru školy i jménem žákovského Senátu poprosit, abyste věnovali pozornost pitnému režimu svých dětí ve škole. Řada dětí si do školy přináší nevhodné nápoje typu kofola, coca-cola, energetické nápoje či přeslazené limonády a běžně je, často ve velkém množství, konzumuje. Byli bychom rádi, kdybyste věnovali větší pozornost tomu, nač vaše děti vynakládají kapesné, které jim věnujete na pořízení školní svačiny. Škola přispěje ke zdravému životnímu stylu vašich dětí pravidelným a opakovaným informováním žáků o škodlivosti nadměrného užívání těchto nápojů, ale zásadní slovo k tomuto problému je na vás. Děkujeme.

V letošním školním roce má naše škola 35 tříd, z toho 17 na 1. stupni, 9 na 2. stupni, 6 speciálních tříd pro děti s kombinovaným postižením při Psychiatrické nemocnici a 3 třídy pro děti s lehkým mentálním postižením při běžné škole.

Kdo se o Vaše děti stará:

Zástupkyní ředitele na 1. stupni je paní Mgr. Jitka Netolická, zástupcem pro 2. stupeň je pan Mgr. Vladislav Kouřil, vedoucím učitelem ve speciálních třídách je Mgr. Václav Křivanec. Výchovnou poradkyní pro 1. stupeň je paní Mgr. Ivana Nazarovová, na 2. stupni tuto funkci spojenou s poradenstvím při volbě povolání zastává paní Mgr. Věra Hříšná, metodičkou prevence rizikového chování je Mgr. Jana Šindelářová a koordinátorkou Školního vzdělávacího programu je Mgr. Michaela Hlaváčová.

V následující tabulce vidíte přidělení tříd jednotlivým třídním učitelům a učitelkám a počty žáků k 1. 9. 2014:

1

Při škole je vytvořeno 6 oddělení školní družiny s kapacitou 160 dětí. Na 1. stupni (4 oddělení; 121 dětí k 1. 9. 2014)se o děti starají vychovatelky paní Jaroslava Benešová, Věra Malá, Bc. Jana Knězová a Hana Kučerová a na dvou detašovaných odděleních při speciálních třídách v nemocnici vychovatelky paní Bc. Miroslava Klimešová a Bc. Bohuslava Havránková, DiS. (2 oddělení; zatím 18 dětí).V rámci doplňkové činnosti škola provozuje také odpolední klub pro cca 30 dětí z 3. – 5. ročníku, vychovatelkou je paní Jana Oravcová.

Zástupkyní pro věci ekonomické je paní Jana Bultasová, sekretářkou a mzdovou účetní školy je paní Miroslava Vítová. Dále je ve škole zaměstnáno 10 provozních zaměstnanců (školník, školnice, uklízečky, externí údržbář).

Správcem počítačové sítě je externě pan Ing. Zdeněk Janda.

Vedoucí školní jídelny je paní Renáta Černá, školní jídelna zaměstnává 11 provozních zaměstnankyň (provozářka, kuchařky, uklízečka, pradlena) a zajišťuje stravování žáků a zaměstnanců ZŠ, MŠ i veřejnosti včetně seniorů z DPS.

Společné třídní schůzky pro rodiče žáků 2. stupně byly v letošním školním roce stanoveny opět na čtvrtek, a to 13. 11. 2014 a 16. 4. 2015, na 1. stupni na úterý 18. 11. 2014 a 22. 4. 2015 a dále dle potřeby třídních učitelek či rodičů. Konzultační dny pro rodiče žáků speciálních tříd při PND jsou stanoveny na pátek 28. 11. 2014 a pátek 24. 4. 2014. Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2015 / 16 se připravuje na čtvrtek 5. 2. 2015 od 15 do 18 hodin v budově 1. stupně.

Termíny prázdnin: Podzimní prázdniny se konaly 27. a 29. 10. 2014, vánoční začaly 22. 12. 2014 a skončily 2. 1. 2015, v pololetí zůstanou žáci doma v pátek 30. 1. 2015 (výpis z vysvědčení dostanou ve čtvrtek 29. 1.). Jarní prázdniny nastanou 9. – 13. 3. 2015, velikonoční prázdniny se týkají dnů 2. - 3. 4. 2015 a hlavní prázdniny vypuknou 1. 7. a skončí 31. 8. 2015. Nástup do školy bude v úterý 1. 9. 2015. Opravné zkoušky se budou konat ve dnech 26. a 27. 8. 2015. V době všech

prázdnin je školní jídelna v omezeném provozu, tj. pouze pro cizí strávníky a zaměstnance školy. Stravovat se mohou i žáci, ale jen za nedotované ceny.

Upozornění: Vzhledem k předpokládané realizaci projektu ROP v obou budovách školy a stavební opravě v budově 2. stupně (havarijní stav stropů v šatnách) předpokládáme dva dny ředitelského volna ve dnech 29. a 30. 6. 2015. Vysvědčení by žákům bylo vydáno v pátek 26. 6. 2015.

 

Rád bych se nyní ohlédl za uplynulou polovinou roku.

Hlavní investiční akcí letošních letních prázdnin bylo zateplení budovy školní jídelny včetně rekonstrukce stravovacích prostor (podrobněji v příspěvku vedoucí školní jídelny). Došlo k významnému zkvalitnění provozu jídelny a rovněž očekáváme snížení nákladů na vytápění. Vloni realizované zateplení budovy 2. stupně již prokázalo úsporu 27 % v nákladech ceny plynu (konkrétně cca 181.000 Kč za 11 měsíců provozu).

V době hlavních prázdnin kromě běžných prací na údržbě budov (malování, výměna PVC, úklid) jsme byli nuceni řešit havarijní stav stropů v šatnách na 2. stupni. Šatny byly znepřístupněny, stropy podepřeny tesařskou konstrukcí a žáci se přezouvají a převlékají v náhradních prostorách. Byl zpracován projekt k výměně stropů a v současné době se připravuje jeho provedení v letních měsících roku 2015. Budova 1. stupně v létě prošla kompletní opravou fasády a získala nový nátěr. Zároveň došlo k výměně oken v šatnách.

Až napočtvrté škola (resp. nyní zřizovatel školy) uspěla v Regionálním operačním programu Jihozápad a v nastávajícím půlroce by mělo být 33 učeben obou budov školy vybaveno novým nábytkem a novými tabulemi v celkové hodnotě cca 3,8 milionu Kč. Předpokládá se a jsou k tomu činěny urychlené přípravy, že před vybavením tříd dojde ještě k výměně podlahových krytin v některých třídách, kde k tomu nedošlo při předcházejících postupných obměnách po dokončení rekonstrukcí budov. Vhodným časem by byly jarní prázdniny.

 

Se začátkem nového školního roku se na škole rozběhly nové vzdělávací projekty.

V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost začal jednoroční projekt s názvem Badatelská výuka a popularizace výzkumu a vývoje ve strojním inženýrství, jejž zkráceně nazýváme Regiopopulár. Naše škola je jedním z devíti projektových partnerů, kdy příjemcem grantu je dobřanská akciová společnost COMTES FHT. Podobně jako v předchozím projektu Populár se schází technický kroužek pod vedením paní učitelky Simbartlové a Kovářové, jenž je pro děti 2. stupně školy zdarma a získal si již mezi žáky oblibu. Žáci zkoušejí zajímavé fyzikální pokusy a hříčky a hledají odpovědi na otázky z oboru fyziky. Paní učitelka Hříšná má v tomto projektu na starosti motivaci žáků ke studiu technických oborů a organizuje zajímavé exkurze či besedy, návštěvy Dnů otevřených dveří apod. Podílí se také na zpracování metodických a pracovních listů, které budou jedním z produktů projektu a možnou inspirací pro další školy. Naše škola byla vybavena z prostředků projektu další interaktivní tabulí a zajímavými fyzikálními sadami učebních pomůcek. V projektu je také postupně realizováno 6 badatelských exkurzí, z toho dvě zahraniční (VW Drážďany a BMW Regensburg). V březnu proběhne pro žáky 2. stupně další školní vědecký den. K novinkám projektu je výuka vybraných předmětů v angličtině (metodou CLIL), konkrétně jedna hodina týdně ve dvou třídách 6. a ve dvou třídách 7. ročníku (přírodopis a fyzika). Máme za sebou také 1. kolo soutěže Burza nápadů, v níž čtyřčlenná družstva naší školy soupeří s žáky ze Zbůchu a z Letin v badatelských činnostech.

Nově se rozběhl další projekt v rámci programu Cíl 3 Česko – Bavorsko nazvaný Obrazy historie regionu a organizovaný Centrem pro komunitní práci Západní Čechy (na německé straně Vysokou lidovou školou v Chamu). Naše dějepisářky paní Eisenhammerová, Bardounová a Hlaváčová navázaly na již probíhající školní projekt Paměť domova a vedou děti z historického kroužku k poznávání nedávných regionálních dějin a soužití Čechů a Němců v bývalých Sudetech.

Dále se prohlubuje spolupráce naší školy s Reálnou školou Obertraubling ve Spolkové republice Německo (více v textu pana zástupce Kouřila) a nově se otevřela spolupráce i pro 1. stupeň se Základní školou (Grundschule) rovněž v Obertraublingu. Ve školním roce proběhne oboustranná třídenní výměna žáků a učitelů s Reálnou školou a jednodenní návštěva se Základní školou, probíhá celoroční komunikace s využitím ICT a angličtiny.

Naše škola je také jedním z partnerů v dalším projektu OP VK Využíváme ICT ve výuce. Z grantu, který obdržela, pořídila 20 tabletů a v současné době jsou připravována školení pro učitele školy, jež by je měla připravit k využití tabletů ve výuce a v delší perspektivě k přechodu na tzv. cloudová řešení ICT.

Máme radost, že se ve spolupráci se Sdružením rodičů podařilo rozběhnout tzv. Kavárnu po škole, dvě setkání (Efektivní učení a Matematika podle profesora Hejného) máme již za sebou, na další témata se připravujeme. Budou to: Šikana aneb Jak poznat, že se něco děje (3. 2. 2015), Zdravá výživa a nadváha u dětí (7. 4. 2015) a Puberta a dospívání (2. 6. 2015), vždy od 17 hodin v učebně hudební výchovy na 2. stupni.

Z činností a aktivit již časem prověřených pokračuje praktikování metody CLIL (Content and Language Integrated Learning, tj. metoda integrace obsahového a jazykového vzdělávání, společná výuka předmětu / tématu a cizího jazyka) pod vedením paní učitelky Hlaváčové. Dobře funguje školní Senátredakční kroužky Podlavičníku, pokračujeme také v tradičních charitativních akcích (Mikulášský jarmark, Tříkrálová sbírka, Adopce na dálku).

V květnu 2015 vyjede 40 našich žáků a 10 učitelů na čtyři dny do partnerských slovinských Brežic na další, již dvanácté, Dny přátelství. Za tím účelem je již nyní připravován program.

V personálním stavu školy nastalo několik změn. V letošním roce nevznikla přípravná třída, nikoliv z nezájmu rodičů, ale kvůli přetrvávajícím legislativním bariérám, proto paní učitelka Petrželková převzala třídnictví ve třídě 2.D. Rovněž paní Šiková přešla ze školní družiny k třídnictví ve 3.A. Na 2. stupni jsme získali posilu – nového tělocvikáře pana Hajšmana. V současné době sedm učitelů studuje, aby získali nebo si prohloubili kvalifikaci. Z hlediska zákona o pedagogických pracovnících není na naší škole k 1. 1. 2015 žádný pedagog (ze 44 stávajících), s nímž by musel být ukončen pracovní poměr z důvodu nekvalifikovanosti.

 

Vážení rodiče,

přeji Vám i Vašim dětem dobré zdraví a dobrý a radostný nový rok 2015. Stejné přání patří i všem zaměstnancům školy spolu s poděkováním za dobrou práci v uplynulém roce.

Mgr. Jaroslav Šedivý, ředitel

š

2. Život školy – 1. stupeň

Vážení rodiče, milí žáci,

letošní rok 2014 se blíží ke svému konci, a proto bych vás ráda seznámila s tím, čím náš 1. stupeň ZŠ žil od září do prosince a čím paní učitelky zpestřily a obohatily dětem vyučování.

Nejprve bych se zastavila u sportu. V září to byl již tradiční „Endorfin běh“ pro žáky 4. a 5. ročníku a žáky 2. stupně. Ti nejlepší ze školního kola přespolního běhu postoupili do okresního kola v Chlumčanech. Tam se nejvíce dařilo Ondřeji Oravcovi, který získal první místo.

Paní učitelka Tomanová a děvčata z 8.B připravily v naší tělocvičně pro žáky druhých tříd akci Děti v pohybu. Žáci si prošli překážkovou dráhu, házeli míčkem na cíl, házeli si ve dvojicích a hráli další drobné pohybové hry. Za účast byli všichni odměněni sladkým perníkem.

Do Blovic jezdí již řadu let čtvrté a páté třídy na dopravní hřiště, aby si zde děti prohloubily své znalosti z dopravní výchovy. Zatímco jedna třída plní teoretické úkoly, druhá třída se zdokonaluje v praktických jízdách. Během dopoledne se obě třídy na stanovištích prostřídají.

Školní výuku žákům doplnila řada vzdělávacích akcí. Český zahrádkářský svaz v Dobřanech nás opět pozval na svoji podzimní výstavu ovoce a zeleniny do bývalých kasáren. Paní učitelky prvních tříd pro děti připravily projektové vyučování s názvem Jablíčkový den, který se promítl téměř do všech vyučovacích předmětů. První třídy se také vydaly do podzimního lesa. Průvodcem jim byl pan myslivec Pavel Krákora. Druhý ročník si objednal na listopad v plzeňské ZOO výukový pořad Naše příroda.

Páté třídy si na 2. stupni prošly Výstavu militarií k 100. výročí 1. světové války a 96. výročí vzniku ČSR. Výstava vhodně doplnila jejich učivo vlastivědy.

Všechny třídy 1. stupně si vybraly z bohaté nabídky Městské knihovny v Dobřanech. Zmínila bych jen některé z nich: Už znám knížky a vím, k čemu jsou, Jaké knihy najdu v knihovně, Nejznámější ilustrátoři dětských knih, Jak vzniká kniha, Je více způsobů, jak číst knihu atd. Druhé třídy si v knihovně pobesedovaly se spisovatelkou Danielou Krolupperovou o jejím díle pro děti. V listopadu pro ně byl také připraven výukový pořad o životě a díle spisovatele Václava Čtvrtka. Ve 4. třídách proběhla recitační soutěž s názvem „Básnění“ a 2. třídy si také zorganizovaly mezitřídní recitační soutěž.

Probírané učivo doplňují vhodným způsobem nejrůznější exkurze. Některé třídy se vydaly do Plzně na prohlídku hasičské zbrojnice a některé si prohlédly místní zbrojnici v Dobřanech. Druhé třídy jely na exkurzi do Přeštic do Domu historie a 4. do Plzně, aby si zde prohlédly náměstí, radnici, podzemí, parky a sladovnu. 5.A a 5.C se v předvánočním čase vydaly na exkurzi do Prahy.

V rámci výuky anglického jazyka se žáci 3. tříd seznámili s tradicemi Halloweenu a prožili si alespoň jednu vyučovací halloweenskou hodinu. Letos ji pro ně zorganizovali žáci 5.B. V tělocvičně a přilehlých prostorách vytvořili stanoviště se zajímavými aktivitami.

Za našimi prvňáčky přijely dvě studentky medicíny, aby s nimi besedovaly o důležitosti správné péče o chrup. Tato beseda byla spojena s praktickými ukázkami správného čištění zubů.

V listopadu žil celý náš 1. stupeň velkou kulturní akcí. Byl to 7. ročník mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež „Juniorfest“. Paní učitelka Vohradská, které pomáhala s choreografií její dcera Andrea a s hudbou paní učitelka Pilnáčková, se svou třídou 5. B a několika žáky z 5. A, 2. B a 3. A nastudovala představení „Jak se vaří festival“ a slavnostně jím celý festival zahájila. Jednotlivé třídy pak zhlédly řadu filmů: Shana – vlčí dívka, pohádka Tři bratři, Pojedeme k moři a Večerníčky Zdeňka Smetany. Třídy 5. B a 4. B filmový festival také zakončily.

Dalšími kulturními akcemi byly hudební pořady v naší škole, např. „Rock – jak se dělá písnička“, kde se žáci seznámili s různými hudebními styly. Některé ročníky jely do Divadla Alfa v Plzni a zhlédly různá dětská představení a prohlédly si také zákulisí divadla.

Mikulášský jarmark letos vyšel na neděli 30. listopadu. Ve školních stáncích na dobřanském náměstí se prodávaly výrobky nejen našich žáků, ale i rodičů. Za 1. stupeň jsme celkem získali 8.578 Kč a tyto prostředky jsme poslali na charitativní účely nadaci Klíček.

Při slavnostním rozsvícení vánočního stromu na náměstí potěšily všechny přítomné svým zpěvem naše Hvězdičky pod vedením paní učitelky Palkoskové.

5. prosince se v naší budově objevila spousta andělů. To si první ročník prožíval svůj Andělský den. A ve stejném čase si naši páťáci převlečení za Mikuláše, čerty a anděly připravili pro všechny své spolužáky nadílku sladkostí a mandarinek. Poslední školní den si většina tříd, které zůstaly v budově, užívala ve vyzdobených prostorách vánoční besídky a rozdávání dárků.

Děkuji všem dospělým na 1. stupni za úsilí a nadšení, s kterým se věnují dětem ve škole i mimo školu. Děkuji také rodičům za spolupráci a podporu školy a dík patří i všem žákům za příkladnou reprezentaci naší školy. Všem přeji spokojené a šťastné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a radosti v nadcházejícím roce 2015.

Mgr. Jitka Netolická, zástupkyně ředitele pro 1. stupeň

3. Život školy – 2. stupeň

Vážení rodiče, milí žáci, sympatizanti školy,

v mém článku bych vám chtěl přiblížit průběh 1. pololetí letošního školního roku. Myslím tím školní akce, které proběhly od září do prosince 2014. Budu psát jen o běžných akcích, významnější akce byly již popsány v Podlavičníku, Dobřanských listech či v úvodu Zpravodaje.

V měsíci září byl ukončen projekt Venkovská krajina pod drobnohledem, který navazoval na témata z předešlého školního roku. Akce proběhla mimo školní budovu a zúčastnily se jí třídy 7.B s paní učitelkou J. Konšalovou a 6.B s paní učitelkou N. Vlasákovou. Po krátké aklimatizaci na 2. stupni vyjeli na adaptační pobyt do Konstantinových Lázní se svými třídními učitelkami žáci 6. ročníku. Pobyt slouží k vzájemnému poznání žáků a jejich nových třídních učitelek, k upevnění vztahů mezi žáky, k navázání nových přátelství a také zde každý poznává hlouběji sám sebe při různých aktivitách. Předpokládáme, že společný pobyt dětem usnadňuje přechod na 2. stupeň školy.

Paní učitelky A. Boudová a J. Fialová připravily pro žáky 9. ročníku exkurzi na skládku odpadu v Černošíně. Žáci si zde vyslechli obecné informace o třídění odpadu i o chodu samotné skládky, kterou si poté za výkladu průvodce prohlédli. Paní učitelky A. Boudová a P. Kovářová umožnily žákům 9.A vidět na vlastní oči činnost profesionálů na základně hasičského záchranného sboru v Plzni. Možná se tato exkurze stane inspirací pro některé žáky při volbě budoucího povolání. Ze vzdělávacích programů je potřeba zmínit se o návštěvě 6. ročníku v místní knihovně v Dobřanech. Pořad pro žáky připravily paní učitelky N. Bardounová, M. Hlaváčová a N. Vlasáková ve spolupráci s vedením knihovny. Besedu s farářem na téma Vánoční zvyky zorganizoval pro 6. ročník ředitel školy J. Šedivý. Stejný ročník se pod vedením paních učitelek Eisenhammerové, Páté a Konšalové zúčastnil výukového programu v plzeňské Techmánii. V rámci zeměpisu se tak žáci seznámili zajímavou formou se Sluneční soustavou. Jak se zachovat v krizových situacích se žáci naší školy dozvěděli  koncem října při tematických dnech s názvem Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. Některá témata zde přednášejí učitelé, ale také spolupracujeme s Policií ČR a místními hasiči. Výuka první pomoci je zajištěna formou praktických cvičení, které řídí paní Šístková. Figuranty jsou bývalí i současní žáci naší školy. Hlavním organizátorem tematických dnů je paní učitelka M. Weinrebová.

Na počátku listopadu přijeli na třídenní partnerskou návštěvu naší školy žáci a učitelé z Reálné školy v Obertraublingu (SRN). Pro žáky byl připraven pestrý program včetně návštěvy Techmánie, prohlídky historické Plzně či pečení českých buchet ve školní jídelně. Dopoledne, v den odjezdu, se zúčastnili aktivit Chvály různosti. Vyzkoušeli si například automatickou kresbu, relaxační techniky, bubnování na drumbeny, chemické pokusy, japonské skládačky a další činnosti. Myslím, že naši přátelé z partnerské školy odjížděli spokojeni a plni dojmů. I v letošním školním roce jsme podpořili filmový festival Juniorfest návštěvou filmu Běž, chlapče, běž. Děj filmu popisuje život plný útrap židovského chlapce v období 2. světové války. Z hlubokého ticha při promítání v sále Káčka usuzuji, že osud hlavního hrdiny filmu se našich dětí hluboce dotkl. Své pocity pak žáci vyjádřili při hodinách českého jazyka nebo rodinné výchovy svým učitelům.

V prosinci proběhlo školní kolo dějepisné olympiády, kterou zorganizovala paní učitelka N. Bardounová. Nejúspěšnějším řešitelem se stal P. Špís z 8.B.

V době před Vánocemi myslíme i na ostatní lidi kolem nás a připravujeme charitativní akce. Výrobu dárků a jejich prodej na Mikulášském jarmarku organizují paní učitelky J. Šindelářová a Š. Simbartlová. S výrobou dárků pomáhají i ostatní učitelé se svými žáky. Před odchodem na zimní prázdniny většina tříd se svými učitelkami pekla vánoční cukroví a perníčky, které se o velkých přestávkách prodávaly. Výtěžek z akce půjde na podporu dívky z Ugandy v rámci projektu Adopce na dálku. Poslední den před odchodem na prázdniny obohatili dětem paní učitelka Z. Tomanová a pan učitel J. Hajšman sportovní akcí. Třídní kolektivy soutěžily v driblinku, přihrávkách, střelbě a hře v košíkové. Utkaly se vždy třídy v ročníku proti sobě. Vítězem byl každý, kdo nelenošil a zapojil se do soutěže. Současně s touto sportovní akcí probíhalo i klání v přípravě bramborového salátu (ovšem bez řízku). Do soutěže se zapojila většina tříd. Sladkou odměnu za vynikající salát získaly třídy 7.B, 6.C a 6.A.

Ze sportovních soutěží jsme pořádali školní kolo v přespolním běhu s názvem „Endorfin běh“. Závod zároveň sloužil jako kvalifikace do okresního kola. Ve školním kole jsme vyhlašovali výsledky jednotlivců i nejúspěšnější třídní kolektivy. V kategorii mladších žáků zvítězil kolektiv 7.B a v kategorii starších žáků kolektiv 9.B. Následovalo okresní kolo v Chlumčanech, které je soutěží družstev. Bohužel žádnému družstvu se nepodařilo postoupit do krajského kola. Nejblíže k postupu mělo družstvo mladších dívek (Š. Kopejtková, M. Provazníková, K. Filová, K. Kubaňová), které získalo 2. místo. V jednotlivcích, v kategorii starších hochů, se umístil D. Bittner na 2. místě a stříbro získala i Š. Kopejtková v kategorii mladších dívek. Výběr chlapců a dívek se zúčastnil sprinterského trojboje v Chotěšově, kde výraznými postavami byli D. Hůrka, M. Linda, J. Harmáček, A. Zwettlerová a Š. Kopejtková. V okresním kole v košíkové se družstvo starších hochů umístilo na 6. místě, družstvo starších dívek na 5. místě. Ve florbalu jsme byli úspěšnější, mladší dívky (M. Krejzová, N. Brejchová, K. Bešková, M. Paluchová, M. Picková, A. Špačková, L. Leváková, M. Kastnerová, M. Štichová, T. Černá) obsadily třetí místo a mladší hochy (M. Malotín, T. Blažek, E. Mašek, A. Pokorný, L. Hrubý, D. Bouřil, T. Mašat, M. Kops, Do Thuan Hiep, D. Vaníček, F. Baumruk, P. Mach, O. Kozler) dělila jen jedna branka od postupu do krajského kola. Stříbrné medaile byly pro chlapce zklamáním, dokonce po finálovém utkání proti družstvu Přeštic byly vidět na tvářích některých jedinců i slzy. V okresním kole v házené obsadili starší hoši (F. Němeček, J. Sandany, F. Smola, D. Novotný, L. Přibáň, J. Harmáček, D. Hůrka) 3. místo. V okresním kole Atletického čtyřboje získalo družstvo starších hochů (M. Linda, D. Hůrka, Š. Štětka, R. Lau, D. Bittner) 3. místo. V letošním roce se sehrálo i kvalifikační utkání v Coca – cola Školském poháru v kopané proti družstvu Přeštic. Ač náš tým měl v 2. poločase značnou herní převahu, nepodařilo se soupeře porazit, a tím se nám zavřely brány do dalšího kola poháru. Oporami při utkání byli hráči E. Mašek, F. Němeček, B. Šlehofer, V. Strejc, F. Strejc, J. Sandany.

Děkuji všem učitelům, žákům a ostatním spolupracovníkům za přípravu akcí. Přejeme všem hodně úspěchů a radosti z dobře vykonané práce. Děkuji také, že myslíte i na další lidi, na děti, které v životě nemají takové štěstí žít ve společnosti, která jim umožní vzdělání. Oni si zaslouží lepší život a děkuji vám, žáci i učitelé, že jim v tom pomáháte.

Mgr. Vladislav Kouřil, zástupce ředitele pro 2. stupeň

4. Život školy – speciální třídy při Psychiatrické nemocnici

I když to tak při pohledu z okna nevypadá, máme tu opět zimu a s ní i čas na malé ohlédnutí za letošním podzimem ve speciálních třídách při Psychiatrické nemocnici.

Začátek letošního školního roku zahájila již tradičně přírodovědná vycházka s úkoly, kterou pro své žáky připravili učitelé 1. stupně. Na 2. stupni proběhla ve stejném období výtvarná soutěž „Prázdniny“ a ve ŠD na 2. stupni se žáci zapojili do soutěžního odpoledne nazvaného „Brambiriáda“.

Začátkem října navštívili naši žáci výstavu ovoce a zeleniny, kterou každoročně pořádají dobřanští zahrádkáři. Výstava měla jako obvykle u dětí velký úspěch, a protože byly děti hodné a trpělivě naslouchaly odbornému výkladu, vysloužily si v závěru odměnu v podobě ochutnávky vystavovaného ovoce.

Dalšími říjnovými aktivitami na 2. stupni pak byly literární a fotografická soutěž.

Na 1. stupni ve ŠD proběhl ještě v říjnu „Den hudby“.

1

 

Podle letošní bohaté „úrody“ kaštanů a žaludů předpovídali mnozí myslivci tuhou zimu. Jejich prognózy se zatím nenaplnily, ale velké množství přírodního krmiva nám umožnilo uskutečnit akci „Krmelec“, která v loňském roce právě z důvodu nedostatku těchto přírodnin bohužel neproběhla. Letos děti nasbíraly v areálu PN velké množství kaštanů a žaludů a jejich učitelé následně odvezli toto krmivo do lesů v okolí Plzně a Dobřan. I tak ale zůstalo dost žaludů a kaštanů na „Podzimníček“, což je soutěž o nejkrásnější výrobek z přírodního materiálu, která se konala v listopadu na 1. stupni. Obdobou této soutěže pro starší žáky byla aktivita nazvaná „Tvoříme z přírodnin“.

Na 2. stupni proběhl v listopadu ve školní družině „Den s Juniorfestem“ a ve školní družině na 1. stupni se zúčastnili žáci kroketového turnaje.

V prosinci předvedly děti speciálních tříd tradiční mikulášskou a vánoční besídku. Všichni společně jsme si s našimi žáky mohli zazpívat vánoční písničky a koledy. Starší děti potěšily svým programem i pacienty některých oddělení nemocnice. Letošní besídka se velice vydařila a pomohla tak navodit tu správnou vánoční atmosféru.

17. prosince jsme s našimi žáky navštívili plzeňské multikino CineStar, kde jsme zhlédli novou českou pohádku režiséra Jana Svěráka Tři bratři.

Mgr. Václav Křivanec, vedoucí učitel ST PND

 

5. Život školy – školní družina

V letošním školním roce se opět družina zaplnila novými prvňáčky. Spolu s námi, vychovatelkami, je přivítali i naši druháčci, kteří již školní družinu znají. Společně jsme se pustili do práce. Vyrábíme různé výrobky, malujeme, ale chodíme i na procházky a hrát si na hřiště. Někteří z našich žáčků chodí jako každý rok recitovat do Klubu důchodců. Šli jsme se podívat na výstavu strašidel do Infocentra - tam jsme se báli, ale i zasmáli, moc se nám to líbilo. V listopadu jsme si užili Včelku Máju ve filmu, stali jsme se diváky Juniorfestu a zaplnili jsme celé kino. A před Vánocemi samozřejmě vyrábíme přáníčka a různé jiné vánoční věcičky. Čeká nás nový rok a my si přejeme, aby byl stejně pestrý a veselý jako tenhle.

Za školní družinu Hana Kučerová, vychovatelka

6. Život školy - odpolední klub

Po dvouměsíčním odpočinku jsme se opět přivítali v odpoledním klubu. Setkali jsme se zde s mnoha novými klubáčky.

V září jsme začali vzájemným seznámením, povídáním o zážitcích z prázdnin a také o pravidlech bezpečného chování ve škole i venku. Stále bylo teplé počasí, tak jsme hodně času trávili venku při hrách na hřišti, třeba vybíjené, a hlavně kluci si zahráli fotbal. Pokud jsme byli v klubu, velký zájem měly děti o pletení náramků z gumiček či bužírek. Děti si také mohly luštit tajenky či osmisměrky. Dále jsme navštívili výstavu strašidýlek, a kdo chtěl, mohl si nějaké to strašidýlko namalovat.

V říjnu jsme vyráběli obrázky z ubrousků. Šikovná děvčata a kluci namalovali strom s ptáčky či pěkného draka a vyzdobili jsme tím chodbu. Také jsme vyzkoušeli nové hřiště na sídlišti. Ze sádry, kterou jsme nalévali do forem, vznikla hezká zvířátka nebo kytičky, které jsme pak vybarvovali. Další říjnové dny jsme si krátili hrou Palermo, při které jsme byli napjati, kdo z nás je vlastně mafián, policajt či zachránce a kdo ze hry vypadne.

V podzimních listopadových dnech si zájemci vyrobili krokodýlka z květináčku. Navštívili jsme kino v rámci filmového festivalu Juniorfest a zhlédli již za mých dětských let známou včelku Máju, jen v trochu jiném provedení. Všem se nám Mája líbila a odcházeli jsme s úsměvem na tváři. Dále jsme hráli hru Evoluce, při které se děti mohly stát z vajíčka až bohy. Další hrou byla slovní honička. Museli jsme rychle vymyslet slovo na určité písmeno. Kdo to nestihl včas, vypadl ze hry.

Nějak to rychle uteklo a je tady prosinec. Sníh nenapadl, tak jsme si čas krátili malováním čerta, peklíčka, Mikuláše a andílka či sněhuláka. Vším jsme vyzdobili chodbu. Dny jsme si dále zpříjemnili hraním stolních her. Poslední dny před vánočními prázdninami si děti mohly vyrobit vánoční ozdoby a odnést si je domů. Nakonec jsme si u stromečku dali malé dárečky, pustili koledy a s očekáváním prázdnin a Štědrého dne jsme se rozloučili. Těším se, až se po prázdninách opět sejdeme a popovídáme si o tom, co jsme prožili a co nám Ježíšek nadělil za dárečky.

Všem přeji hezké Vánoce a do nového roku mnoho zdraví a pohody.

Jana Oravcová, vychovatelka odpoledního klubu

Rekonstrukce jídelny ZŠ

Po zateplení obou budov MŠ i ZŠ došla letos v létě řada i na samostatnou budovu školní jídelny. Stále se zvyšující počet strávníků a dobré jméno jídelny – to vše vedlo k rozšíření rekonstrukce také na vnitřní prostory jídelny, které byly sice funkční, ale esteticky nevyhovující. V plánu byla kromě zateplení a výměny oken i kompletní obnova stravovací části jídelny. Vyměnilo se PVC, jídelna byla vybavena novým nábytkem, zcela se zrekonstruovaly toalety.

Osobně jsem byla přítomna rekonstrukci, ve spolupráci se stavebním dozorem a projektantem jsem rozhodovala o uspořádání výdejny, o nábytku, podlahové krytině, barvě obkládaček na WC, o světlech i barvě fasády. Vždy jsem vycházela ze zkušeností kuchařek, aby vše nové hlavně usnadnilo jejich práci a cítily se v novém prostředí příjemně. Pan ředitel kontroloval důsledně každý můj krok a aktivně se zajímal o probíhající práce.

Zakoupení další technologie do kuchyně nebylo třeba, pouze proběhly úpravy ve výdejně, která byla rozšířena o jednu vanu, takže se od září mohou vařit 1x v týdnu tři jídla a k určitým jídlům mají strávníci výběr z příloh.

 

Práce probíhaly za provozu

Rekonstrukce probíhala za provozu, protože Mateřská škola je otevřena i přes hlavní prázdniny, takže se musel stavebně velmi důkladně oddělit prostor vývařovny a jídelny. Po dohodě s kuchařkami jsme zajistily i výdej jídel pro cizí strávníky do jídlonosičů.

Provoz byl sice omezený, ale i tak to některé dny bylo velmi náročné, hlavně při bouracích pracích. Práce, které ovlivňovaly činnost vývařovny, se musely provádět až po ukončení provozu, tedy v hodinách odpoledních či večerních. Rekonstrukce trvala opravdu od 1. 7. 2014 do 31. 8. 2014 a ještě prvních čtrnáct dní v září probíhaly dokončovací práce, už jenom o víkendu. Protože vím, že kuchařky a pomocné síly mají obtížnou práci po celý školní rok a všechny se těší na prázdniny, kdy si mohou odpočinout, snažila jsem se je zatěžovat co nejméně.

Dovolené se vystřídaly v obvyklém sledu, ale stejně to bylo pro nás všechny velmi náročné léto. Nikdy nekončící úklid, neustálý hluk, přítomnost spousty dělníků. Chvilkami jsme ani nevěřily, že se dočkáme konce. Odměnou nám je ovšem velmi hezká, útulná jídelna. Byly jsme všechny velmi pyšné, když pan starosta na slavnostním otevření jídelny osobně poděkoval našemu kolektivu.

Jsem velmi ráda, že děti se chovají opravdu lépe, než se chovaly ve staré jídelně. Vliv prostředí je hodně znát. V září se po přihlášení všech nových dětí do MŠ i ZŠ celkové číslo strávníků pohybovalo okolo 950. Denně jídelna připraví cca 800 jídel.

Rada ostatním vedoucím, které potřebují rekonstrukci nebo snad jen dokoupit nějakou novou technologii? Chovejte se jako profesionál, pokud se Vám něco povede, dejte to vědět veřejnosti (regionální noviny, školní časopis, internetové stránky), snažte se zvednout prestiž jídelny třeba jen tím, že zkusíte něco neobvyklého. Dobré jméno jídelny bude pro jednání se zřizovatelem nebo vedením školy tím největším argumentem. Alespoň u nás v Dobřanech tomu tak je.

Renáta Černá, vedoucí školní jídelny

9. Poděkování a další

děkujeme Městu Dobřany a jeho představitelům v čele s přechozím panem starostou Bc. Markem Sýkorou za vstřícné a konstruktivní jednání a trvalou pomoc při zajištění provozu školy včetně investic (Mgr. Jaroslav Šedivý)

děkujeme Sdružení rodičů a rodičům za trvalou pomoc při zajištění peněz na pořádání školních akcí (Mgr. Jaroslav Šedivý)

děkuji maminkám ze Sdružení rodičůkolegyním V. Hříšné, J. Šindelářové, M. Hlaváčové, I. Nazarovové a E. Fekerlové (i těm, které se zatím připravují na další) za realizaci dvou Kaváren po škole (Mgr. Jaroslav Šedivý)

děkuji všem, kteří podpořili svou prací, dodaným materiálem, prodejem či nákupem Mikulášský jarmark; jen naše škola přispěla k výtěžku určenému potřebným dětem a jejich rodičům – klientům dětského hospice v Malejovicích (prostřednictvím Nadace Klíček) částkou 15.868 Kč (Mgr. Jaroslav Šedivý)

děkuji všem dětem i dospělým, kteří se přihlásili jako koledníci do Tříkrálové sbírky Dobřany 2015; i letos budě výtěžek směřovat na merklínskou Radost Diakonie ČCE, tentokrát chceme pomoci se zajištěním pitné vody z nového vrtu pro potřebné, těžce postižené klienty střediska (Mgr. Jaroslav Šedivý)

děkujeme dobřanskému ochotnickému spolku Rozmarýn za finanční dar ve výši 10.490 Kč – výtěžek z derniéry představení Vražda sexem, který věnovali ve prospěch dětí ve speciálních třídách při Psychiatrické nemocnici (Mgr. Václav Křivanec)

děkuji dobřanským hasičům a panu Dvořákovi za dopravu na sportovní soutěže a za spolupráci při tematických dnech Ochrana člověka za běžných rizik a při mimořádných událostech (Mgr. Vladislav Kouřil)

děkuji Jakubu Fořtovi, Michalu Líškovi, Hance a Šárce Kučerové, panu Vachovcovi a Reitšpiesovi z oddílu stolního tenisu za přípravu aktivit při Chvále různosti (Mgr. Vladislav Kouřil)

děkuji oddílu kopané za zapůjčení prostor sportovního areálu k sehrání kvalifikačního utkání Coca-cola školského poháru (Mgr. Vladislav Kouřil)

děkujeme mnohokrát paní Klinkovské za ručně ušitý kobereček s motivem stromu. Slouží jako místo odpočinku a společného setkávání. Veliké díky patří všem rodičům dětí z 1. B za důslednou domácí přípravu svých ratolestí a podporu při organizaci "Jablíčkového dne". Přeji mnoho radostných chvil při sledování pokroků vašich dětí. (Mgr. Štěpánka Opltová a třída 1. B)

děkujeme paní Dubanové a paní Jánské za krásné výrobky na Mikulášský jarmark i za vánoční výzdobu třídy (Mgr. Alena Formánková a třída 2.A)

děkujeme paní Baumrukové, Mackové a Silovské za papírenské zboží a paní Baumrukové, Hlaváčové, Míškové, Sýkorové, Špačkové, Umnerové a Vorudové za výrobky na Mikulášský jarmark (Mgr. Ivana Nazarovová a třída 2.B)

děkujeme paní Jaroslavě Denkové za přípravu těsta na perníčky pro vánoční charitativní akci (Mgr. Jaroslava Konšalová a třída 7.B)

 

Výzva k účasti ve volbách do školské rady:

 

OZNÁMENÍ

o konání voleb

do školské rady při Základní škole Dobřany

na funkční období 2015 - 18

č.j.: 1037/14

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dle Volebního řádu pro volbu členů školské rady, vydaném zřizovatelem ZŠ Dobřany Městem Dobřany a schváleném Radou Města Dobřany dne 21. 6. 2005, č. usn. 2891, vyhlašuji volby členů školské rady v těchto termínech:

22. 1. 2015 od 15.00 do 16.00 hodin v budově 2. stupně ZŠ Dobřany –

- volba členů školské rady z řad pedagogických pracovníků školy (oprávněnými voliči jsou pedagogičtí pracovníci školy)

 

16. 4. 2015 od 15.00 do 17.00 hodin v budově 2. stupně ZŠ Dobřany –

- volba členů školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků 2. stupně ZŠ Dobřany (oprávněnými voliči jsou zákonní zástupci nezletilých žáků 2. stupně)

 

22. 4. 2015 do 15.00 do 17.00 hodin v budově 1. stupně ZŠ Dobřany –

- volba členů školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků 1. stupně ZŠ Dobřany (oprávněnými voliči jsou zákonní zástupci nezletilých žáků 1. stupně)

 

Návrhy na kandidáty z řad pedagogických pracovníků školy a souhlas kandidátů s účastí ve volbách (formulář ve formě přihlášky je k dispozici v kanceláři školy) přijímá ředitel školy do 10. 1. 2015.

Návrhy na kandidáty z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a souhlas kandidátů s účastí ve volbách (formulář ve formě přihlášky je k dispozici v kanceláři školy) přijímá ředitel školy do 10. 2. 2015.

 

Způsob volby: tajné hlasování, pokud oprávnění voliči v počtu vyšším než jejich třetina nepožádají do 15. 1. 2015 (pedagogové) a do 28. 2. 2015 (rodiče) písemnou formou ředitele školy o veřejné hlasování.

Upozornění: Oprávněný volič je povinen prokázat při volbě svou totožnost (např. občanským průkazem).

V Dobřanech dne 30. 10. 2014

Mgr. Jaroslav Šedivý

ředitel škol

Upozornění na změnu telefonních čísel v budově 2. stupně k 1. 1. 2015:

ředitel školy: 602 658 066

zástupce ředitele pro 2. stupeň: 377 972 515

sekretářka, mzdová účetní; fax: 377 970 467