Navigace

Obsah

Vzor vyplněné přihlášky

Vzor

Uchazeči s doporučeními podpůrných opatření dokládají k přihlášce doporučení ŠPZ. K přihlášce je také možné přiložit doklady potvrzující splnění dalších podmínek přijímacího řízení (např. kopie diplomů ze žákovských olympiád atp.) – viz na str. 2 pole, v němž se uvede počet příloh

 

Zápisový lístek

Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole, na kterou byl po přijímacím řízení přijat.

 

Termín pro podání zápisového lístku

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (duben–květen). Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě poštovní službě.

 

V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole – tedy nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole odevzdáním zápisového lístku, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou – s výjimkou případu, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

 

Pokud byl uchazeč v prvním kole přijat do obou středních škol, musí důkladně zvážit, ve které škole zápisový lístek uplatní, neboť jej může uplatnit jen jednou. Výjimečně je uchazeči umožněno vzít zápisový lístek zpět, aby mohl potvrdit svůj zájem o vzdělávání v jiné střední škole, kam byl přijat na základě odvolání. V takovém případě zákonný zástupce nezletilého uchazeče písemně požádá ředitele příslušné střední školy o jeho zpětné vydání. Uchazeč se tím ale vzdává práva být žákem původně zvolené střední školy a bere tak na vědomí, že na jeho místo bude přijat jiný uchazeč.

 

Postup při odevzdávání zápisového lístku

Žák nebo jeho zákonný zástupce vyplní část oddílu 1.:

- školní rok 2022/2023

- název školy – kam byl žák přijat

- kód a název oboru – kam byl přijat

- datum vyplnění zápisového lístku

 -podpis zákonného zástupce

- podpis uchazeče.

Nic dalšího nevyplňujete.

Takto vyplněný zápisový lístek se musí doručit řediteli střední školy (osobně nebo doporučeným dopisem).

 

Ztráta zápisového lístku

Při ztrátě zápisového lístku může uchazeč požádat o vydání náhradního zápisového lístku. Součástí této žádosti je čestné prohlášení zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole; součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis uchazeče (§ 17 odst. 5 vyhlášky).