Navigace

Obsah

Vysvětlení nové koncepce matematiky

Tradiční vyučování matematiky na 1. stupni ZŠ klade důraz na nácvik sčítání, odčítání, násobení a dělení. Přitom však může žákům přinést podstatně více. Může rozvíjet jejich schopnosti zkoumat danou situaci, hledat vhodná řešení problémů, dopomoci ke získání zkušeností s organizací jevů, se zpracováním dat, s propojením různých myšlenek aritmetiky, geometrie i kombinatoriky. Většinu z těchto schopností můžeme rozvíjet
pomocí různých prostředí uvedených v učebnici. Proto jsou v následující tabulce ke každému prostředí přiřazeny pouze základní schopnosti rozvíjené daným prostředím.


Při tradičním vyučování matematice nezřídka dochází k tomu, že žák nemá školní znalosti propojeny se svými předchozími a každodenními zkušenostmi. O tom svědčí skutečnost, že jsou pro mnoho žáků slovní úlohy někdy až nepřekonatelnou překážkou. V naší koncepci se naopak snažíme uvádět sémantická prostředí, tj. taková, v nichž hraje žákova životní zkušenost klíčovou roli.


Naše mnohaleté zkušenosti ukazují, že vyučování matematice orientované na daný cíl přináší žákům mnoho radosti, protože každý mladý člověk vnímá rozvoj své osobnosti jako radostnou zkušenost. Žáci nejsou stejní. Někteří jsou schopni rychleji postupovat v jazyce, jiní v sociálním vývoji a další zase v rozvoji myšlení, zejména matematického. Proto je důležité, aby se v učebnici nacházely úlohy různorodé, aby každý žák našel výzvy přiměřené svým schopnostem.


Učebnice sama se může stát pro některé žáky inspirací, její úspěšnost však značnou měrou závisí na učiteli.
Úspěch vyučování je určen mírou práce, kterou učitel do své pedagogické činnosti investuje. Jeho hlavní odměnou za tuto mnohdy velmi náročnou práci je radost a osobnostní rozvoj jeho žáků.
Heslovitý záznam cílů jednotlivých prostředí použitých v učebnici je srozumitelný až po seznámení se s příslušným prostředím.

 

Více informací na http://ucebnice.fraus.cz/matematika-prof-hejny/

Text pro rodiče - ke stažení

 

Zdroj: http://ucebnice.fraus.cz/matematika-prof-hejny/