Navigace

Obsah

Plán na dva týdny od 21. 11.- 2.12.

 

ČJ

Stavba slova - kořen, předponová část, příponová části

Vyjmenovaná slova po Z

Tvorba a vyhledávání příbuzných slov

Slovní druhy - slovesa, podstatná jména, přídavná jména, spojky a předložky - vyhledání v textu, tvoření

Vyjmenovat slovní druhy

 

Přepis textů s doplňováním tvrdých a měkkých slabik, párových souhlásek

Čtení pohádek, čtení s porozuměním a vlastní zápis slyšeného.

Čtení přímé řeči

Představení vlastní četby, zápis ve čtenářském deníku

Čtení v knize Karkulín a práce s textem

 

M

Složené slovní úlohy

Matematické hry a logické příklady

Nově - zaokrouhlování čísel do 1000 (na desítky, na stovky)

- sčítání a odčítání se stovkami a desítkami

Písemné sčítání a odčítání čísel

Z

Rýsování úseček s přesností na mm

Měření úseček a převody cm / mm

 

AJ

 

Otázky : What's your name? What's this? What colour is it? How are you? What's your telephone number? What's your favourite colour? What's your favourite number?

Procvičování slovíček z lekcí čís. 6 a 7

Abeceda, hláskování jména a příjmení

What's your surname? Spell, pleas.

Pokyny např. run, jump, stand up, sit down, close your book, open, listen, look, match, touch, read, say, colour, write, count, sing, spell.

Procvičování psaní barev a čísel v angličtině.

Čtení pokynů a otázek.

 

TV

stojka, přemet stranou, zpevňování těla, opičí dráha, manipulace s míčem