Navigace

Obsah

Učivo

opakování učiva 4. ročníku (slovní druhy, vyjmenovaná slova, mluvnické kategorie sloves- (osoba, číslo, čas a způsob) a podstatných jmen - (rod, číslo, pád, vzor), stavba slova (kořen, předpona, přípona), párové souhlásky, slova souřadná, nadřazená, podřazená, antonyma, synonyma, slova vícevýznamová, základní a vedlejší skladební dvojice

- předložky a předpony (rozdíly)

- vzory podstatných jmen (rod střední), (rod ženský) (rod mužský)

- přídavná jména s příponou - ský, ští, -cký, čtí...

- slova s předponou s, z, vz...

 

malá násobilka povinně, písemné sčítání a odčítání, pamětné sčítání a odčítání trojciferných čísel, zaokrouhlování, slovní úlohy, dělení se zbytkem, pamětné násobení dvojciferných čísel jednociferným (45 . 5)...., pamětné dělení dvojciferných čísel jednociferným číslem (s rozkladem), písemné dělení víceciferných čísel jednociferným číslem

- převody jednotek délky, hmotnosti, objemu, obsahu

- písemné násobení (dvojciferným i trojciferným číslem)

- pamětné počítání do milionu

- písemné sčítání a odčítání do milionu

- zaokrouhlování

- římské číslice

- zlomky (sčítání a odčítání, "dvě pětiny z 10 je ... ")

- G: úsečka, kolmice, rovnoběžky, kružnice, sčítání a odčítání úseček, osa úsečky, trojúhelník, obdélník, obsah a obvod čtverce a obdélníku - znát vzorečky!!! 

 

- Habsburkové, renesance, baroko, Rudolf II., Třicetiletá válka, Bitva na Bílé hoře

- Ocvícenství (Marie Terezie, Josef II. -, jejich reformy)

- Obrození (doba, osobnosti, divadlo, vydavatelství....)

- vynálezy 19. století, rok 1848, Rakousko - Uhersko, hospodářský rozmach českých zemí...

 

- slovní zásoba (z loňska, povolání, předměty, dny v týdnu, ...)

- gramatika: přítomný čas průběhový, How much is... ? What kind of ...  "What do you want to be?" "I want to be a doctor." "What do you want to do?" "I want to play football..."

can/can't (věty oznamovací - kladné, záporné; věty tázací), there is/are, přivlastňovací 's (Tom's dog...), like/don´t like,love, I hate., I like swimming... atd., 3. osoba jednotného čísla: she likes, she doesn´t like.

- určování času (hodiny: půl, čtvrt, tři čtvrtě...), předložky spojené s časem (in, at, on)