Navigace

Obsah

Vyučující: Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

25. – 28. 1. 2021

Ahoj děvčata a kluci,

- tento týden se budeme učit říkat anglicky školní předměty a činnosti při nich

- školní předměty se učte psát slovem a pamatujte, že je vždy píšeme s velkým písmenem.

English

[ˈɪŋglɪʃ]

angličtina

French

[frentʃ]

francouzština

German

[ˈdʒɜːmən]

němčina

Maths

[mæθs]

matematika

Science

[ˈsaɪəns]

přírodověda

Geography

[dʒɪˈɒgrəfɪ]

zeměpis, vlastivěda

Art

[ɑːt]

výtvarná výchova

Craft

[krɑːft]

pracovní činnosti

Music

[ˈmjuːzɪk]

hudební výchova

PE

pi:  i:

tělesná výchova

cut paper

[kʌt] [ˈpeɪpə]

stříhat papír

work in pairs and groups

[wɜːk] in [peəs] and [gruːps]

pracovat ve dvojicích a ve skupinách

make things

[meɪk] [θɪŋs]

vyrábět věci

say dialogues

[seɪ] [ˈdaɪəˌlɒgs]

říkat rozhovory

picture

[ˈpɪktʃə]

obrázek

language

[ˈlæŋgwɪdʒ]

jazyk (řeč)

exercise

[ˈeksəˌsaɪz]

cvičení

learn new words

[lɜːn] [njuː] [wɜːds]

učit se nová slovíčka

- do sešitu napiš o školních předmětech

I love…

I like…

I don´t mind…

I don´t like…

I hate…

...................................................................................................................................

Vyučující: Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

18. – 22. 1. 2021 

Ahoj děvčata a kluci,

tento týden se naučíme říkat, co kdo nečte, nemá rád, nehraje…

- do slovníku přepište nebo vytištěné vlepte

chess

[tʃes]

šachy

cards

[kɑːds]

karty

especially

[ɪˈspeʃəlɪ]

obzvlášť

horror films

[ˈhɒrə]

horory

 

- připomeň si: I do not /I don´t…..like, mind, play, play the….

- při záporu se ve 3. osobě jednotného čísla (he, she, it) opět MUSÍ objevit -S-

   He/She  does not  like, play, read….    He/She doesn´t like, play, read…. 34/2

 

- do sešitu napište podle obrázků 34/1 věty, kdo, co a který den dělá

VZORY: (nejsou na obrázcích)  

Six boys play ice hockey on Monday.     Tim plays the violin on Friday.

- přečti a přelož 35/4 rozhovor

- s ostatními cvičeními budeme pracovat při online výuce

..................................................................................................................................

 

Vyučující: Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

11.1. - 15. 1. 2021

Ahoj děvčata a kluci,

tento týden budeme trénovat novou slovní zásobu a trochu gramatiku.

- do slovníku přepište nebo vytištěné vlepte

magazine

[ˌmægəˈziːn]

časopis

newspaper

[ˈnjuːzˌpeɪpə]

noviny

story book

[ˈstɔːrɪ …]

kniha povídek

fairy tale

[ˈfeərɪ] [teɪl]

pohádka

comic

[ˈkɒmɪk]

komiks

weekend

[ˌwiːkˈend]

víkend

every

[ˈevrɪ]

každý

for my…(daddy)

 

pro mého tatínka

in the evening

…[ˈiːvnɪŋ]

večer

in the morning

 

ráno

in the afternoon

…[ˌɑːftəˈnuːn]

odpoledne

at night

[æt] [naɪt]

v noci

 

- zapamatuj si, že pro 3. osobu jednotného čísla (he/on, she/ona, it/ono, to)

  v přítomném čase přidáváme ke slovesu  -s (reads, plays, sings…)

   I read a magazine. My mum reads a magazine.

   I run very fast. My brother runs very fast.

- do sešitu napište 5 vět o tom, co kdo čte (můžete si vymýšlet) , pomůže vám, když si přečtete a přeložíte 32/2

 

...................................................................................................................................

 

 

Vyučující: Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

4. – 8. 1. 2021

Ahoj děvčata a kluci,

tento týden budeme pouze opakovat učivo z období před prázdninami, nová látka nás čeká příští týden podle situace ve škole nebo online.

- opakujte si slovíčka 30/4, čtěte a překládejte 30/1

- opakujte měsíce v roce, nejen řadu, ale dokázat jakýkoliv měsíc říci hned anglicky a naopak

- do školního sešitu napište anglicky 4 roční období a pod ně psace správné měsíce    (nezapomeňte, že měsíce se vždy píší s velkým písmenem na začátku),

- měsíce musíte umět i napsat správně anglicky

- naučte se řadu dní v týdnu, anglický týden začíná nedělí, dny se píší vždy s velkým písmenem, tabulku přepište do slovníku nebo vytiskněte a vlepte

Sunday

[ˈsʌndɪ]

neděle

Monday

[ˈmʌndɪ]

pondělí

Tuesday

[ˈtjuːzdɪ]

úterý

Wednesday

[ˈwenzdɪ]

středa

Thursday

[ˈθɜːzdɪ]

čtvrtek

Friday

[ˈfraɪdɪ]

pátek

Saturday

[ˈsætədɪ]

sobota

 

....................................................................................................................................

 

Vyučující: Mgr. Ivana Nazarovová, ivnazarovova@seznam.cz, 601 324 953

23. - 27. 11. 2020

Ahoj děvčata a kluci,

při online výuce budeme opakovat ovoce, zeleninu a přidáme další potraviny.

- do slovníku opište slovíčka 27/4, výslovnost na online hodině

- přečtěte si o tradiční a moderní anglické snídani a porovnejte je s vaší snídaní  27/3

- naučíme se fráze:  Here you are. Tady máš.

                                    Have a/an … Have an apple. Dej si ….jablko. 

- opakujte lekci s koníčky str. 12 – 13, sloveso can/cannot str. 14 – 15, sporty play/do/go a hudební nástroje play the… str 16 - 17

- zde máte pár tvrzení, rozhodněte, zda jsou či nejsou pravdivá, zkuste vytvořit pro spolužáky podobná tvrzení

TRUE (pravda) X FALSE (lež) T nebo F napište do sešitu.

  1. Your Mum can speak Czech.
  2. You can write.
  3. Canaries can´t fly.
  4. Dogs can run fast.
  5. Your Dad can ride a bike.
  6. Cats can´t jump.
  7. Snakes can sing.

 


....................................................................................................................................

 

16. – 20. 11. 2020

Ahoj kluci a děvčata,

v dalším týdnu nás čeká:

- nová slovní zásoba – do slovníčku opište slova 25/5 a učte se je

  na online výuce budeme trénovat výslovnost

  a pracovat se cvičeními str. 24/1, 2, 25/3

- naučíme se otázku Do you like…?   Máš rád/a...?

                a odpovědi Yes, I do. /No, I don´t.

- do školního sešitu napište, jakou zmrzlinu ne/máš rád/a:

 I love…….ice cream.

I like……..

I don´t mind…….

I don´t like……….               

I hate………. 

...................................................................................................................................

9. – 13. 11. 2020

Ahoj kluci a děvčata,

v novém týdnu nás čeká:

- nová slovní zásoba – do slovníčku opište slova ze cvičení 23/6 a učte se je

na online výuce budeme trénovat výslovnost a pracovat se cvičeními str. 22, 23

- čtěte a překládejte 22/1

- budeme říkat věty: I love…….[lʌv]                       miluji….

                                     I like……..[laɪk]                    mám rád/a….

                                     I don´t mind……. [maɪnd] nevadí mi…..   

                                     I don´t like……….                nemám rád/a….  

                                     I hate……….  [heɪt]              nesnáším….

 

.....................................................................................................................................

 

2. - 6. 11. 2020

Ahoj děvčata a kluci,

při online výuce natrénujeme slovíčka 19/4 a čeká vás čtení a překlad 18/1

NAUČ SE:

play + hra /play football, play games, play tennis…/

go + sport končící –ing /go swimming, go cycling, go surfing…/

do + bojový sport /do karate, do judo…/

 

Do školního sešitu (nebo na podepsaný papír) napište 10 vět 16/1

- napište 10 jmen (nejlépe anglických) (pro 5 sportů a 5 hudebních nástrojů)

a tvořte věty co kdo umí/neumí hrát a na co kdo umí/neumí hrát

VZOR: ( Jane can play tennis. Peter cannot play the guitar.)

 

...................................................................................................................................

 

 

19. - 23. 10. 2020

Ahoj kluci a děvčata, doufám, že se uvidíme na online výuce, kde se podíváme na učivo z minulého týdne i na nové.

16/1 nacvičíme slovní zásobu a budeme tvořit věty

VZOR:

I can play football. I cannot play basketball.

I can play the drums. I cannot play the piano.

 

16/2  před hudebním nástrojem vždy THE.

 

16/3   čtení a překlad

 

16/4  tvoření otázek a krátkých odpovědí

VZOR:

Can you play the drums? Yes, I can.

Can you play the piano? No, I cannot.

Can you play tennis? Yes, I can.

 

..................................................................................................................................

Ahoj děvčata a kluci,

po dobu karantény procvičujte slovní zásobu – koníčky

str. 12 – 13 (My hobby is…My hobby is not…) trénujte

i s jinými zájmeny (your – tvůj, váš, her – její, his – jeho,

our – náš, their – jejich), kontrolní úkol bude z vět typu:

  Její koníček je houbaření. Her hobby is mushrooming.

Jeho koníček je čtení. His hobby is reading.

Náš koníček je cestování. Our hobby is travelling. Atd.


 

Nacvičte sloveso CAN (ken) umět a CANNOT (ken not) neumět

str. 14/1 skate /skeit/ draw /dró/ jump /džamp/ ostatní umíte

str. 14/2 - přehled, str. 14/3 – prohlédnou souvětí a tvořit podobná

He can ski but he cannot swim.

We can speak English but we cannot run fast. Atd.

str. 15/4 napište věty do sešitu nebo na podepsaný papír

Vzor: Peter cannot count.