Obsah

Činnost výchovně-kariérové poradkyně pro 2.stupeň – trvalé aktivity

 
  • spolupráce s vyučujícími při řešení výchovných problémů žáků či problémů souvisejícími se specifickými poruchami učení
  •  spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Plzeň-jih
  • účast na jednání s rodiči – na žádost třídního učitele nebo vedení školy
  • vypracování individuálních vzdělávacích plánů pro integrované či mimořádně nadané děti
  • konzultační hodiny (pro žáky i rodiče) k volbě studia či profese
  • průběžné podávání informací žákům o možnostech dalšího studia a volbě povolání
  • informace o způsobu vyplňování přihlášek a termínech odevzdání
  •  spolupráce s ostatními vyučujícími při volbě dalšího studia či povolání
  • zajištění výukových a metodických podkladů k tématu Volba povolání, vyučovaného v rámci předmětu pracovní činnosti v 8. a 9. ročnících
  • sebevzdělávání
 
 

Činnost výchovně-kariérové poradkyně pro 2.stupeň – jednorázové aktivity 

 

  8. ročník

besedy a exkurze k volbě povolání v rámci projektů týkající se předprofesní přípravy (Populár, Podpora technických dovedností žáků Plzeňského kraje);

informace pro orientaci v profesích a informace o studijních předpokladech pro výkon určitých profesí

   9. ročník

besedy, exkurze a speciální aktivity (Veletrh řemesel apod., Týden volby povolání) zaměřené na volbu povolání;

informace o možnostech dalšího studia (publikace „Čím budu“, „Atlas školství“, internetové portály tematicky zaměřené na volbu povolání a volbu střední školy;

ve spolupráci s dalšími vyučujícími organizace projektových dnů se zaměřením na volbu povolání;

vyplnění přihlášek a evidence přijímacího řízení;

obsahové a organizační zajištění aktivit souvisejících s volbou studia a povolání

pro rodiče vycházejících žáků informativní schůzka o organizaci a průběhu přijímacího řízení

   6.– 9. ročník

obsahové, tématické a organizační zajištění aktivit při tvorbě portfolií (výstupní materiál každého žáka) a pomoc vyučujícím v činnostech souvisejících s vedením portfolií