Obsah

PŘIHLÁŠKY

 

 
  • výchovná poradkyně vydá každému žáku dvě přihlášky s předtištěnými údaji (podle aktualizace)
  • na každé přihlášce jsou uvedeny obě školy, na které se žák hlásí, a to v pořadí, kterou školu žák upřednostňuje (v případě, že žák podává přihlášku jen na jednu školu, druhou nevyplňuje), pořadí škol není pro konečné rozhodnutí o studiu závazné
  • podává-li žák přihlášku na dva obory téže školy, postupuje stejně (viz předchozí bod)
  • jedna z přihlášek může být podána jako kopie, každá však musí mít originální podpisy (zákonného zástupce, žáka, ředitele školy + razítko)
  • žáci, popř. zákonní zástupci doplní do přihlášek název a adresu školy, kód a název studijního oboru, datum a podpisy (žáka i zákonného zástupce)
  • uvádí se i datum konání přijímacího řízení (pokud škola vyhlásila přijímací zkoušky na určitá data) - tato kolonka není určena k vyplnění termínu stanoveného pro konání jednotných testů ve vyhlášení pilotního ověřování (je pevně dán).
  • u vybraných oborů je nutné doplnit přihlášku potvrzením o lékařské prohlídce (viz Atlas školství či webové stránky SŠ)
  • vyplněnou přihlášku žáci odevzdají výchovné poradkyni ke kontrole správnosti údajů, ředitel školy potvrdí platnost přihlášky
  • podle kritérií přijímacího řízení, které nejpozději do 31. 1. 2016 musí zveřejnit každá střední škola, doplníte přihlášku o další doklady - může to být například zpráva Pedagogicko-psychologické poradny, diplom z umístění v okresních a vyšších soutěžích a podobně