Obsah

Přijímací zkoušky na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2015/2016 pro škol. rok 2016/2017

 

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Podrobnosti o organizaci přijímacího řízení stanoví vyhláška č. 671/2004 Sb.  Změny v oblasti přijímacího řízení na střední školy přinesla novela školského zákona (zákon č. 472/2011 Sb.) a novelizovaná vyhláška č. 671/2004 Sb. (vyhláškou č. 86/2012 Sb.). O těchto změnách je podána informace na webové stránce MŠMT (www.msmt.cz/file19699).
 
·        Pro prvé kolo přijímacího řízení je stanoven jednotně termín přijímací zkoušky ve středních školách (pokud je vyhlášena) v pracovních dnech
od 22. dubna do 30. dubna 2016.
Přesné dny konání zkoušky stanoví ředitel příslušné střední školy. Ředitel školy je povinen pro první kolo přijímacího řízení vyhlásit nejméně 2 termíny pro konání přijímací zkoušky, pokud o jejím konání rozhodl.
Talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se budou konat v pracovních dnech od 2. do 15. ledna 2016, do oborů vzdělání konzervatoří od 15. do 31. ledna 2016. Dny konání zkoušky stanoví ředitel příslušné školy.
 
·        Žáci mohou podávat pro prvé kolo přijímacího řízení 2 přihlášky.
 
·        Písemné rozhodnutí o výsledcích přijímacího řízení se zasílá pouze nepřijatým uchazečům.
 
·        Stanovení termínů dalších kol přijímacího řízení je v kompetenci ředitelů středních škol.
 
·        Žáci odevzdají přihlášku řediteli střední školy do 15. března 2016, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2015.
 
·        K potvrzení zájmu žáka o vzdělávání na dané střední škole je zaveden zápisový lístek. Žák jej odevzdá do deseti pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke studiu na danou střední školu. Zápisový lístek může žák uplatnit jen jednou (s výjimkou, kdy uchazeč jej bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné).