Obsah

PRŮBĚH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 

  • pozvání k přijímacímu řízení odesílá ředitel SŠ nejpozději 7 dnů před konáním řízení, pozvánka může obsahovat i informace o požadavcích na tuto zkoušku
  •  rozhodnutí o nepřijetí odešle ředitel do tří pracovních dnů po skončení přijímacího řízení
  • rozhodnutí o přijetí není uchazeči doručeno - rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče; seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní, střední a vyšší odborné školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů
  • je-li uchazeč přijat ke studiu, potvrdí svůj zájem studovat tzv. zápisovým lístkem