Přijímací řízení na SŠ

Vzor vyplněné přihlášky

Vzor

  • Uchazeč vyznačí, kam podává přihlášku, tj. uvede název a adresu školy, kód a název oboru, příp. zaměření. Pořadí, v jakém uvede jednotlivé školy, příp. obory vzdělání, nemá vliv na přijímací řízení ve smyslu jakékoli preference. Určuje pouze to, na které škole bude uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku v 1. a 2. termínu.
  • Pole „Termín školní přijímací zkoušky“ vyplňuje uchazeč pouze v případě, že ředitel SŠ vyhlásil kromě jednotné přijímací zkoušky i další zkoušku (např. obecné studijní předpoklady, zkouška z cizího jazyka atp.). Toto pole neslouží pro určení termínu konání jednotné přijímací zkoušky, ten je určen výhradně podle pořadí škol na přihlášce.
  • Uchazeč dále uvádí ročník SŠ, pokud se hlásí do jiného než prvního ročníku, a údaj, zda se hlásí do zkráceného studia vyškrtnutím ano, nebo ne.
  • Pokud se uchazeč hlásí na obor (obory) vzdělání, pro který je nějaké zdravotní omezení, musí na přihlášce doložit závěr o zdravotní způsobilosti od lékaře. Zde se vyplní, pro který obor vzdělání se závěr vydává a zda je uchazeč pro příslušný obor způsobilý, způsobilý s omezením nebo nezpůsobilý. V případě potřeby lze k přihlášce doložit jako přílohu také lékařský posudek. Nevyžaduje-li obor potvrzení o zdravotní způsobilosti, pole se nevyplňuje.

Uchazeči s doporučeními podpůrných opatření dokládají k přihlášce doporučení ŠPZ. K přihlášce je také možné přiložit doklady potvrzující splnění dalších podmínek přijímacího řízení (např. kopie diplomů ze žákovských olympiád atp.) – viz na str. 2 pole, v němž se uvede počet příloh

Zápisový lístek

Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole, na kterou byl po přijímacím řízení přijat.

Termín pro podání zápisového lístku

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (duben–květen). Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě poštovní službě.

V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole – tedy nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole odevzdáním zápisového lístku, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou – s výjimkou případu, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Pokud byl uchazeč v prvním kole přijat do obou středních škol, musí důkladně zvážit, ve které škole zápisový lístek uplatní, neboť jej může uplatnit jen jednou. Výjimečně je uchazeči umožněno vzít zápisový lístek zpět, aby mohl potvrdit svůj zájem o vzdělávání v jiné střední škole, kam byl přijat na základě odvolání. V takovém případě zákonný zástupce nezletilého uchazeče písemně požádá ředitele příslušné střední školy o jeho zpětné vydání. Uchazeč se tím ale vzdává práva být žákem původně zvolené střední školy a bere tak na vědomí, že na jeho místo bude přijat jiný uchazeč.

Postup při odevzdávání zápisového lístku

Žák nebo jeho zákonný zástupce vyplní část oddílu 1.:

  • školní rok 2022/2023
  • název školy – kam byl žák přijat
  • kód a název oboru – kam byl přijat
  • datum vyplnění zápisového lístku
  • podpis zákonného zástupce
  • podpis uchazeče.

Nic dalšího nevyplňujete.

Takto vyplněný zápisový lístek se musí doručit řediteli střední školy (osobně nebo doporučeným dopisem).

Ztráta zápisového lístku

Při ztrátě zápisového lístku může uchazeč požádat o vydání náhradního zápisového lístku. Součástí této žádosti je čestné prohlášení zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole; součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis uchazeče (§ 17 odst. 5 vyhlášky).