Obsah

vyučující: Mgr. Jaroslav Šedivý, tel. 602 658 066, e-mail: jpfs@email.cz

prosím neposílejte mi snímky přepsaných poznámek (pokud v nich nejsou úkoly k doplnění), jen úkoly

 

22. – 26. 6. 2020

Milí sedmáci a sedmačky,

děkuji Vám za necelé čtyři měsíce spolupráce na dálku. Vím, že to pro Vás nebylo snadné, ale přesto jste někteří pracovali velice dobře. Z Vaší třídy chci pochválit především Míru Schlehofera, Lukáše Šroma a Michala Vacíka, dále pak Dana Drleho, Matěje Hájka, Honzu Mašáta, Honzu Němejce, Petra Řezáče a Adélu Tremlovou.

Naopak jiní, u nichž bych potíže nepředpokládal, selhali a do výuky Ov na dálku se nezapojili. Předpokládám, že mají aspoň zpracované poznámky z tohoto pololetí – v září se k učivu krátce vrátíme.

V posledním celém týdnu, který je pro jiné třídy zároveň odpočinkový, Vás chci poprosit, zda byste si mohli uzavřít učivo 7. ročníku posledním tématem. Měli jsme oproti 7.A týdenní zdržení. Bude stačit, když si doplníte poznámky.

Zároveň Vás chci poprosit o zpětnou vazbu na naši společnou spolupráci. Napište mi prosím, co v zadávání učiva Ov bylo dobře a co špatně. Je to pro mě důležité.

Přeji Vám hezké prázdniny, užijte si volna a kamarádů a v září se těším na viděnou.

Mé velké poděkování patří Vašim rodičům, že Vás výukou provázeli a pomáhali Vám s technickými řešeními.

Jaroslav Šedivý

 

Učivo:

Mezinárodní organizace a aliance (učebnice str. 79)

Černý text – poznámky do sešitu.

Modré texty – komentáře, není třeba přepisovat.

Snímek doplněných poznámek / dobrovolného domácího úkolu mi pošli do pátku 26. 6. 2020.

Mezinárodní organizace a aliance

ČR má členství v některých mezinárodních organizacích

Organizace spojených národů (OSN)

 • vznik 1945 (ČSR od r. 1945), nyní 193 členských států
 • sídlo: New York (USA), některé orgány: Ženeva (Švýcarsko), Vídeň (Rakousko), Haag (Nizozemí)
 • orgány: Valné shromáždění OSN, Rada bezpečnosti, Mezinárodní soudní dvůr a další
 • cíle OSN: doplň podle učebnice – str. 79

Severoatlantická aliance (NATO)

 • vznik: 1949 (ČR od r. 1999), nyní 30 členských států
 • sídlo: Brusel
 • nemá centrální orgán – rozhodnutí jsou přijímána na základě konsenzu (souhlasu) všech členských států
 • cíle NATO: doplň podle učebnice – str. 79

Dobrovolný domácí úkol:

OSN má takzvané přidružené organizace s těmito zkratkami: UNICEF, UNESCOWHO. Čím se která z nich zabývá?

 

15. – 19. 6. 2020

Spolupráce mezi zeměmi Evropy (učebnice str. 74 - 76)

Černý text – poznámky do sešitu.

Modré texty – komentáře, není třeba přepisovat.

Snímek doplněných poznámek mi pošli do pátku 19. 6. 2020.

Spolupráce mezi zeměmi Evropy

ČR vstoupila na základě národního referenda 1. května 2004 do Evropské unie; našim občanům to přineslo výhody a možná i nevýhody (ne všichni občané souhlasí s členstvím v EU)

výhody: možnost bez omezení cestovat do členských zemí EU (Schengenský prostor), studovat tam, žít a pracovat, možnost volného oběhu zboží a peněz (euro přijaté v některých zemích); země s nižší životní úrovní jsou podporovány formou grantů a dotací EU ...

nevýhody: napadají tě nějaké?

státy EU provádějí společnou politiku v oblasti:

 • hospodářství
 • zahraničí
 • bezpečnosti
 • spravedlnosti

Doplň tabulku podle mapky na str. 74

rok vstupu do EU*

státy

1951

 

1973

 

1981

 

1986

 

1995

 

2004

 

2007

 

2013

 

2020

odstoupení Velké Británie

čekatelské země: Severní Makedonie, Turecko, Černá Hora, Srbsko a Albánie

* ustavení EU bylo až v roce 1993 tzv. Maastrichtskou smlouvou, předtím jiné formy spolupráce (např. Evropské společenství)

 

8. – 12. 6. 2020

Volby a volební právo (učebnice str. 68 - 69)

Černý text – poznámky do sešitu.

Modré texty – komentáře, není třeba přepisovat.

Snímek doplněných poznámek mi pošli do pátku 12. 6. 2020.

Volby a volební právo

volby – nejdůležitější princip demokracie

volební právo – může mít různé podoby (doplň popis každého práva podle učebnice str. 69 nahoře – popisy jsou na lištách):

 • všeobecné:
 • rovné:
 • přímé:
 • tajné:
 • svobodné:

volební právo aktivní – jsem volič, mohu využít volebního práva a jít volit – v ČR: občan ČR starší 18 let s bydlištěm v daném volebním území ČR

volební právo pasivní – jsem volen, mohu kandidovat do voleb – v ČR: podobně jako u aktivního práva, jen věk se různě liší

 

Druhy voleb (opakování ze 6. ročníku – doplň tabulku)

druh voleb

věk kandidáta

délka funkčního období

komunální - obecní volby

(volí se obecní zastupitelé)

 

 

komunální – krajské

(volí se krajští zastupitelé)

 

 

parlamentní – Poslanecká sněmovny (volí se poslanci)

 

 

parlamentní – Senát

(volí se senátoři)

 

 

prezidentské volby

(volí se prezident)

 

 

volby do Evropského parlamentu

(volí se evropští poslanci)

21+

5 let

 

1. – 5. 6. 2020

Další odpočinkový týden: prosím i v tomto týdnu si doplňte poznámky, můžete zpracovat také předchozí dobrovolné domácí úkoly, pokud jste se jimi zatím nezabývali, a chcete-li, zde je další dobrovolný úkol na tento týden – pošlete mi do pátku 5. 6. 2020

Filmový záměr

Postup:

1. domluv se s nějakým spolužákem ze třídy (na dálku – telefon, počítač ...) a společně vyberte v tomto pracovním týdnu jeden dokumentární film v televizi, a to:

a) jen na televizním programu ČT1, ČT2, příp. Prima Zoom nebo Noe

b) jen na téma příroda, ochrana přírody a ekologie v ČR, krásy naší země (kulturní a historické památky), historie naší země, cestopisné filmy po ČR, lidové zvyky, tradice a folklór v Čechách a na Moravě

2. společně (myšleno ale každý u sebe doma) film zhlédněte

3. pak se opět na dálku spojte a zamyslete se nad záměrem tvůrců filmu

4. měli byste pak dospět ke společnému závěru, co bylo záměrem tvůrců filmu (tj. proč ten film natočili); samozřejmě že mohli mít záměrů více, nebo že přijdete na jiný možný záměr, než měli autoři na mysli, ale to nevadí; mně bude stačit jen jedna myšlenka, a to ta Vaše

5. svou myšlenku mi pošlete e-mailem (stačí jeden z Vás dvou); v tom e-mailu nesmí chybět tyto informace:

 • název filmu, televizní program, datum a čas vysílání
 • jména, příjmení a třída Vás dvou, tedy žáků
 • záměr, na nějž jste přišli; může začínat třeba takto: Autoři film natočili, aby ...

 

25. – 29. 5. 2020

Demokracie (učebnice str. 66 - 67)

Modré texty – komentáře, není třeba přepisovat. Černý text – poznámky do sešitu.

Demokracie

demokracie – v překladu: vláda lidu; vláda většiny, přičemž jsou zaručena (garantována) práva menšin a lidská práva

demokracie nepřímá (zastupitelská, reprezentativní) – občané v pravidelných obdobích volí své zástupce (poslance, zastupitele), kteří prosazují zájmy a názory svých voličů

demokracie přímá (bezprostřední) – o státních (i obecních) záležitostech rozhodují občané přímo, např. formou hlasování (referenda)

základní demokratické principy (zásady, pravidla) (zpracuj sám podle str. 66 – 67; vytvoř tabulku o dvou sloupcích – viz níže; mapka ti poradí, které pojmy k demokracii vedou a které ne; snímek tabulky mi pošli do pátku 29. 5. 2020)

demokratické principy

nedemokratické principy

svobodné volby

v čele monarcha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. – 22. 5.  2020

Stát (učebnice str. 62 - 65)

Modré texty – komentáře, není třeba přepisovat:

Stát

V úvodu si prosím přečti úryvek z knihy Dva roky prázdnin (str. 62). Uvede tě do situace, kdy v jednoduchém kolektivu vzniká primitivní potřeba, aby lidé spolupracovali, pokud chtějí přežít.

člověk žije ve společnosti jiných lidí, a proto se musí naučit s nimi spolupracovat – rozdělit si vzájemně úkoly, stanovit si pravidla společného soužití, vybrat vůdce ...

úkoly státu: prosím opiš z učebnice str. 64 pod mapkou ČR a podtrhni si tři úkoly, které považuješ za nejdůležitější

formy státu:

 1. podle toho, kdo v nich vykonává moc:
  1. demokracie – účast všech členů státu na správě a řízení
  2. autokracie – vládcové (jedinci, skupiny) nepřipouštějí účast veřejnosti na politickém rozhodování a odmítají se podrobit kontrole
  3. diktatura – účast občanů na správě a řízení je značně omezena, příp. znemožněna
 2. podle toho, kdo stojí v čele státu:
  1. teokracie – státní moc vykonává vládce, který je chápán či pojímán jako vykonavatel boží vůle
  2. monarchie – doživotní vláda jednoho panovníka (včetně různých stupňů omezení jeho vlády)
  3. republika – státní moc se odvíjí od občanů, orgány státní moci jsou voleny na určité volební období (parlamentní nebo prezidentská)

Dobrovolný domácí úkol (zapiš zezadu do sešitu; pošli mi snímek odpovědí do pátku 22. 5. 2020):

Uveď konkrétní příklady, kdy a kde existovala či existuje:

 • demokracie:
 • autokracie:
 • diktatura:
 • teokracie:
 • monarchie:
 • republika:

 

11. – 15. 5. 2020

Další odpočinkový týden: prosím i v tomto týdnu si doplňte poznámky, můžete zpracovat také předchozí dobrovolné domácí úkoly, pokud jste se jimi zatím nezabývali, a chcete-li, zde je další dobrovolný úkol na tento týden

Filmový záměr

Postup:

1. domluv se s nějakým spolužákem ze třídy (na dálku – telefon, počítač ...) a společně vyberte v tomto pracovním týdnu jeden dokumentární film v televizi, a to:

a) jen na televizním programu ČT1, ČT2, příp. Prima Zoom nebo Noe

b) jen na téma příroda, ochrana přírody a ekologie v ČR, krásy naší země (kulturní a historické památky), historie naší země, cestopisné filmy po ČR, lidové zvyky, tradice a folklór v Čechách a na Moravě

2. společně (myšleno ale každý u sebe doma) film zhlédněte

3. pak se opět na dálku spojte a zamyslete se nad záměrem tvůrců filmu

4. měli byste pak dospět ke společnému závěru, co bylo záměrem tvůrců filmu (tj. proč ten film natočili); samozřejmě že mohli mít záměrů více, nebo že přijdete na jiný možný záměr, než měli autoři na mysli, ale to nevadí; mně bude stačit jen jedna myšlenka, a to ta Vaše

5. svou myšlenku mi pošlete nejpozději do pátku 15. 5. 2020 e-mailem (stačí jeden z Vás dvou); v tom e-mailu nesmí chybět tyto informace:

 • název filmu, televizní program, datum a čas vysílání
 • jména, příjmení a třída Vás dvou, tedy žáků
 • záměr, na nějž jste přišli; může začínat třeba takto: Autoři film natočili, aby ...

 

27. – 30. 4. 2020

Majetek II. – Vlastnictví a majetek (učebnice str. 58 - 61)

Poznámky (přepiš do sešitu), modré texty – komentáře, není třeba přepisovat:

Vlastnictví a majetek

vlastnictví = vztah konkrétní osoby (firmy apod.) k majetku

vlastník má právo:

 • nakládat jakkoliv s věcí, kterou vlastní, tj. může ji užívat, spotřebovat, prodat, darovat, odkázat, pronajmout, změnit, zničit, nechat bez užitku ...
 • domáhat se ochrany svých vlastnických práv (např. u soudu)

majetek = předmět vlastnictví, tj. to, co někdo vlastní

druhy majetku:

 1. majetek hmotný (auto, dům ... doplň další příklady) x majetek nehmotný (např. autorská práva k nějakému uměleckému dílu, vynálezu ...)
 2. majetek movitý (přemístitelný – nábytek, motocykl, knihy ... doplň další příklady) x majetek nemovitý (nepřemístitelný – pozemky a vše, co je na nich s povrchem země pevně spojené, např. domy, stromy, rybníky, silnice, železnice ...)
 3. majetek soukromý x majetek veřejný
  1. majetek soukromý:
 • osobní (kniha, hřeben, tričko ... používáš sám)
 • rodinný (auto, dům, lednička ... používají různě všichni členové rodiny)
 • podnikový (továrna, bagr, prodejna ...)
  1. majetek veřejný:
 • obecní (základní škola, chodník, radnice ...)
 • krajský (některé silnice, nemocnice, střední školy ...)
 • státní (hrady a zámky, národní parky, železnice ...)

Dobrovolný domácí úkol (zapiš zezadu do sešitu):

Zkus se zamyslet nad některými otázkami v učebnici (jsou označeny ikonou s otazníkem) a napiš mi odpověď do čtvrtka 30. 4. 2020.

1. Na str. 59 – druhý, třetí a čtvrtý otazník.

2. Na str. 60 – druhý a třetí otazník.

3. Na str. 61 – první a druhý otazník (může pomoci i text pod tím s ikonou uzlu).

 

27. – 30. 4. 2020

Majetek I. – Potřeby, statky, služby, peníze (učebnice str. 54 - 55 )

Poznámky (přepiš do sešitu), modré texty – komentáře, není třeba přepisovat:

MAJETEK

Potřeby, statky, služby, peníze

potřeba = pocit nadbytku, nebo nedostatku (Mám žízeň. Je mi zima. Nemám, kde bydlet. Stýská se mi po kamarádech z tábora. apod.)

pyramida potřeb (překresli si do sešitu obrázek s popisy z učebnice str. 54)

druhy potřeb:

 • zbytné a nezbytné – bez uspokojení zbytných potřeb se obejdeme (např. Nemusím si koupit ty drahé šaty, když nemám tolik peněz, koupím si levnější.)
 • základní, primární, biologické x další, sekundární, psychické a sociální – např. hlad x bezpečí (uveď další příklady)

potřeby lidí jsou závislé na mnoha faktorech, např. kdy a kde konkrétní člověk žije, zda je bohatý nebo chudý, zdravý či nemocný, mladý či starý ... (uveď konkrétní příklady potřeb lidí, kteří se od sebe v některém faktoru liší)

lidské potřeby jsou uspokojovány dvěma způsoby:

 • statky – předměty, kterými se uspokojují lidské potřeby (např. rohlík, auto, květina ...)
 • služby – činnosti, kterými se uspokojují lidské potřeby
  • činnosti, které mohu provést sám (mám hlad – najím se, jsem unavený – vyspím se ...)
  • činnosti, které mi poskytne někdo jiný
   • zdarma (maminka mi uvaří ...)
   • za úplatu (kadeřnice mi ostříhá vlasy ...)

potřeboval-li v minulosti člověk statky nebo služby od jiného člověka, vyrovnal se s ním prostřednictvím výměny (za kožešinu med, za hrnec obilí apod.) = směna, později se našly tzv. univerzální směnné prostředky (např. sůl, bronzové pruty, zlato ...) – až vznikly peníze

funkce peněz:

 • prostředek směny (popsáno výše)
 • měřítko hodnot – vyjadřujeme jimi cenu jiných věcí (statků i služeb)
 • uchovatel hodnot – umožňují uchovat hodnotu v čase (spoření apod.)

Dobrovolný domácí úkol (zapiš zezadu do sešitu):

1. Co znamená slovo „askeze“. Kde se můžeš setkat s asketiky? Jak se chovají? Co je opakem jejich chování?

2. Peníze mohou nabývat různých podob, dá se platit v hotovosti i bezhotovostně (např. platební kartou z bankovního účtu apod.). Co víš o virtuální měně (kryptoměně)?

3. Které lidské potřeby nelze uspokojit penězi?

 

20. - 24. 4. 2020

Další odpočinkový týden: prosím i v tomto týdnu si doplňte poznámky, můžete zpracovat také předchozí dobrovolné domácí úkoly, pokud jste se jimi zatím nezabývali, a chcete-li, zde je další dobrovolný úkol na tento týden

Filmový záměr

Postup:

1. domluv se s nějakým spolužákem ze třídy (na dálku – telefon, počítač ...) a společně vyberte v tomto pracovním týdnu jeden dokumentární film v televizi, a to:

a) jen na televizním programu ČT1, ČT2, příp. Prima Zoom nebo Noe

b) jen na téma příroda, ochrana přírody a ekologie v ČR, krásy naší země (kulturní a historické památky), historie naší země, cestopisné filmy po ČR, lidové zvyky, tradice a folklór v Čechách a na Moravě

2. společně (myšleno ale každý u sebe doma) film zhlédněte

3. pak se opět na dálku spojte a zamyslete se nad záměrem tvůrců filmu

4. měli byste pak dospět ke společnému závěru, co bylo záměrem tvůrců filmu (tj. proč ten film natočili); samozřejmě že mohli mít záměrů více, nebo že přijdete na jiný možný záměr, než měli autoři na mysli, ale to nevadí; mně bude stačit jen jedna myšlenka, a to ta Vaše

5. svou myšlenku mi pošlete nejpozději do pátku 24.4.2020 e-mailem (stačí jeden z Vás dvou); v tom e-mailu nesmí chybět tyto informace:

 • název filmu, televizní program, datum a čas vysílání
 • jména, příjmení a třída Vás dvou, tedy žáků
 • záměr, na nějž jste přišli; může začínat třeba takto: Autoři film natočili, aby ...

 

14. – 17. 4. 2020

EVVO (enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta) – Zdravý životní styl (učebnice str. - )

Upozornění: po návratu do školy budete psát souhrnný test na téma EVVO.

Poznámky (přepiš do sešitu), modré texty – komentáře, není třeba přepisovat:

Zdravý životní styl

v současném světě není snadné žít zdravě, jsme ovlivňováni svým okolím, svými návyky a také vše pronikající reklamou, která nás láká a nabízí nezdravé hodnoty (asi vymyslíš mnoho příkladů na to, co je nezdravé, a přesto se s tím často setkáváme v reklamě)

často se v životě budeš muset rozhodovat, zda něco udělat či neudělat, koupit či nekoupit; měj přitom na mysli:

4 otázky před správným rozhodnutím:

1. Neodporuje rozhodnutí mým zásadám? Neprodávám část svého já? Mohl bych se sám sobě podívat do očí?

2. Neškodí mé rozhodnutí někomu nebo něčemu?

3. Není nějaké jednodušší, levnější a lepší řešení?

4. Nejsem jenom líný a pohodlný?

Dokážeš uplatnit tyto zásady, když jsi v marketu, chceš si koupit něco na svačinu a nabídka je obrovská? Např. je na výběr drahá čokoládová tyčinka ve třech plastových obalech z druhého konce světa, na jejíž výrobě se mohou podílet děti, a české bio jablko z regionální produkce?

Na co je třeba pamatovat:

a) pozitivní myšlení, dobrá nálada, pěstovat smysl pro humor

b) udržovat přátelské vztahy v rodině i ve škole (na pracovišti)

c) zdravé stravování a tzv. pitný režim

d) dostatek pohybu, pobyt v přírodě, sport

e) vyvarovat se požívání návykových látek (energetické nápoje, alkohol, drogy ...)

f) dostatečně odpočívat (spánek, relaxace ...)

Dobrovolný domácí úkol (zapiš si pod poznámky do sešitu):

1. Dokážeš popsat svůj životní styl? Je spíše zdravý nebo nezdravý? Co se ti daří z předchozího textu dodržovat, s čím máš problém a proč? Dalo by se něco změnit ve tvých návycích?

2. Co si představuješ pod pojmy „zdravé stravování a pitný režim“?

3. Zkus najít aspoň tři reklamní slogany (hesla), která propagují nezdravý životní styl.

 

6. – 9. 4. 2020

EVVO (enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta) – Doprava. (učebnice str. - )

Upozornění: po návratu do školy budete psát souhrnný test na téma EVVO.

Děkuji těmto žákům, kteří v minulém týdnu reagovali na dobrovolný domácí úkol:

 • Adéla Kabátová a Jan Němejc (film Krajina pro včely)
 • Lukáš Šrom a Petr Řezáč (film Krkonoše)

 

Poznámky (přepiš do sešitu), modré texty – komentáře, není třeba přepisovat:

Doprava

témata: nakládání s energií v domácnosti, upozornění na možné plýtvání, způsoby šetření energie

život většiny lidí je vázán na určité místo, z něhož se pravidelně (škola, práce, nákupy ...) či nepravidelně (výlety, rekreace, služební cesty ...) přemisťují na jiná místa – osobní doprava, která ve srovnání s minulostí roste jen průměrně (např. s růstem životní úrovně lidí se více cestuje); v současném konzumním světě se však přepravuje obrovské množství zboží na velké vzdálenosti, i přes oceán – nákladní doprava, zejména ta vyvolává velké problémy, včetně ekologických (zabírání zemědělské půdy pro budování dálnic, havárie tankerů s ropou, letecká neštěstí ...)

druhy dopravy:

1. pěší, na kole – levná, zdravá, leč pomalá; zpravidla na krátké vzdálenosti ...

2. automobilová – osobní / nákladní; průměrné náklady, náklady na budování a údržbu silniční sítě, u nás běžně dostupná (téměř každá rodina má auto, i více); rychlá; problémy s parkováním, emisemi, velkým počtem nehod, nákladná i likvidace starých aut ...

3. železniční – v ČR hustá síť železnic, ekologická doprava – přepraví se za vcelku nízké ceny a rychle velké množství osob a nákladu, vlaky jezdí relativně často; nicméně nedostanou se všude, musí být doplňovány autobusovou dopravou ...

4. autobusová – dražší než železniční, ale také přepraví velké množství osob; alternativou v nákladní dopravě je kamionová doprava; podobné problémy jako u automobilové dopravy; dostává se i do hůře dostupných míst, ale autobusy nejezdí tak často jako vlaky ...

5. letecká – velmi drahá, na velké vzdálenosti, velmi rychlá; výrazně ovlivňuje životní prostředí (velké zábory půdy u letišť, hluk, neštěstí často katastrofální) ...

6. lodní - v ČR není příliš využita, málo splavných řek, relativně levná, obzvlášť přepravují-li se náklady po proudu, Labe využíváno i k mezinárodní přepravě nákladů ...

ekologický přístup:

1. zvažovat, jakou dopravu zvolím, abych za sebou zanechal co nejmenší ekologickou stopu

2. stejně tak zvažovat, jaké zboží si zakoupím (ze stejného důvodu), dávat přednost např. regionálním potravinám, místní pekárně, pěstovat si vlastní zeleninu a ovoce ...

 

Dobrovolný domácí úkol (zapiš si pod poznámky do sešitu):

1. Co je to ekologická (uhlíková) stopa?

2. Doplň tabulku dle poznámek či vlastních zjištění:

doprava

výhody

nevýhody

pěšky

 

 

 

na kole

 

 

 

autem

 

 

 

vlakem

 

 

 

autobusem

 

 

 

letadlem

 

 

 

lodí

 

 

 

na koni

 

 

 

 

 

30. 3. – 3. 4. 2020

Odpočinkový týden: prosím v tomto týdnu si doplňte poznámky, můžete zpracovat i předchozí dobrovolné domácí úkoly, pokud jste se jimi zatím nezabývali, a chcete-li, zde je další dobrovolný úkol na tento týden:

Filmový záměr

Postup:

1. domluv se s nějakým spolužákem ze třídy (na dálku – telefon, počítač ...) a společně vyberte v tomto pracovním týdnu jeden dokumentární film v televizi, a to:

a) jen na televizním programu ČT1, ČT2, příp. Prima Zoom nebo Noe

b) jen na téma příroda, ochrana přírody a ekologie v ČR, krásy naší země (kulturní a historické památky), historie naší země, cestopisné filmy po ČR, lidové zvyky, tradice a folklór v Čechách a na Moravě

2. společně (myšleno ale každý u sebe doma) film zhlédněte

3. pak se opět na dálku spojte a zamyslete se nad záměrem tvůrců filmu

4. měli byste pak dospět ke společnému závěru, co bylo záměrem tvůrců filmu (tj. proč ten film natočili); samozřejmě že mohli mít záměrů více, nebo že přijdete na jiný možný záměr, než měli autoři na mysli, ale to nevadí; mně bude stačit jen jedna myšlenka, a to ta Vaše

5. svou myšlenku mi pošlete nejpozději do pátku 3.4.2020 e-mailem (stačí jeden z Vás dvou); v tom e-mailu nesmí chybět tyto informace:

 • název filmu, televizní program, datum a čas vysílání
 • jména, příjmení a třída Vás dvou, tedy žáků
 • záměr, na nějž jste přišli; může začínat třeba takto: Autoři film natočili, aby ...

 

23. – 27. 3. 2020

EVVO (enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta) – energie II. (učebnice str. - )

Upozornění: po návratu do školy budete psát souhrnný test na téma EVVO.

Poznámky (přepiš do sešitu):

Energie II.

témata: nakládání s energií v domácnosti, upozornění na možné plýtvání, způsoby šetření energie

vytápění – nejvíce spotřebované množství energie; podle velikosti bytu roční náklady několika desítek tisíc; co zvyšuje potřebu: překážky v blízkosti radiátorů (poličky s květinami nad radiátorem, okrasné mřížky či nábytek před radiátory, dlouhé záclony či závěsy přes radiátory ...), dlouhé větrání (stačí 5 minut pro výměnu vzduchu), netěsnící okna (až cca 5% ztrát); výrazně napomůže regulace topení a  zateplení domu (25-30% úspory); orientační teploty ve škole – učebny 20o C, dílna 18o C, chodby 15o C

osvětlení – klasická žárovka kromě světelné energie tvoří navíc i tepelnou energii, úsporné žárovky ne a mají delší životnost; mít stále na mysli, zda nesvítíme někde zbytečně

chlazení – chladničky a ledničky při nepřetržitém provozu mají vysokou spotřebu energie, pokud jsou často a na dlouhý čas otevírány; ideální umístění je v místnosti s teplotou 20o C, každý stupeň navíc znamená o 6% spotřebované energie navíc; při všech nákupech elektroniky dbát, aby výrobek byl co nejvíce úsporný (energetický štítek A+++)

vaření – úsporné jsou tzv. indukční desky, jinak elektrické sporáky se sklokeramickou deskou, plynové sporáky, příp. sporáky na pevná paliva; dbát na vaření s pokličkou (trojnásobná úspora), vaření některých potravin v tlakovém hrnci (možno vypnout dříve, jídlo se dovaří), máme-li elektrický sporák, je úspornější využít na ohřev vody rychlovarnou konvici ...

praní – prát jen když pračka naplněná, využívat ekoprogramy (podobně u myčky na nádobí)

Dobrovolný domácí úkol (zapiš si pod poznámky do sešitu):

Jakými dalšími způsoby můžeš šetřit energii v domácnosti?

 

 

 

11. – 20. 3. 2020

EVVO (enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta) – energie I. (učebnice str. - )

Upozornění: po návratu do školy budete psát souhrnný test na téma EVVO.

 

Poznámky (přepiš do sešitu):

Energie I.

je třeba si uvědomit, že energie má dvě podoby – elektrická energie (používaná např. k osvětlení a provozu elektrospotřebičů) a tepelná energie (vytápění, teplá voda, vaření ...)

klasické zdroje energie (řazeno podle využití v ČR):

1. tepelné elektrárny – založeny na spalování (uhlí, plynu, biomasy), uhelné elektrárny jsou velkou ekologickou zátěží, jednak pro těžbu uhlí (u nás často hnědého – povrchové doly v severozápadních Čechách), jednak i pro znečišťování ovzduší (byť se stav zlepšil), navíc fosilní paliva ubývají

2. vodní elektrárny – vodní turbíny v hrázích přehradních nádrží, relativně výhodné, ale velké přehradní nádrže trvale mění původní krajinu; šetrnější jsou malé turbíny osazované v horních tocích řek a na malých tocích, jež nevyžadují velký zásah do krajiny, mají ale menší výkon

3. jaderné elektrárny – vydatný zdroj energie, problémem je zabezpečení provozu (Černobyl, Fukušima) a zatím nemožnost likvidace využitého radioaktivního materiálu (pouze úložiště)

alternativní zdroje energie:

4. sluneční (solární) elektrárny – často i v podobě malých elektráren v podobě několika panelů na střechách; mohou mít dvě podoby – fotovoltaické (dodávají elektrickou energii přímo do elektrické sítě) a solárně termální (používají se např. k ohřevu teplé vody; je umístěna i na střeše školy – 30 panelů, zásobník vody na 1000 l v suterénu školy); mohou škodit životnímu prostředí, umisťují-li se na zemědělskou půdu; zátěží je také likvidace panelů

5. větrné elektrárny – výhodný zdroj energie po počáteční vyšší investici, je třeba umisťovat ve větší vzdálenosti od lidských obydlí kvůli vibracím

 

využití energie v domácnosti:

1.: 56% - vytápění

2.: 24% - ohřev vody

3.: 7% - vaření

4.: 5% - chlazení

5.: 4% - praní

6.: 2% - osvětlení

2% - ostatní (televize, počítač, přehrávač ...)

 

Dobrovolný domácí úkol (zapiš si pod poznámky do sešitu):

1. Jakým způsobem (zdrojem) máte doma zajištěno vytápění a ohřev teplé vody?

2. Na jakém typu sporáku vaříte?

3. Čím doma svítíte?

4. Co je to energetický štítek?