Stanovy

Sdružení rodičů při Základní škole Dobřany, z. s.

Článek 1

Úvodní ustanovení

 1. Sdružení rodičů při Základní škole Dobřany, z.s. (dále jen SR) je dobrovolným nevládním neziskovým spolkem sdružujícím rodiče, zákonné zástupce nezletilých žáků a občany, existujícím dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. SR je spolkem podle českého práva.
 2. SR je nepolitickou zájmovou organizací, zastupující zájmy žáků Základní školy Dobřany a jejich zákonných zástupců. Hájí a prosazuje vzdělávání a výchovu žáků, všestranný rozvoj jejich osobnosti a podmínky pro jejich plné uplatnění v životě společnosti.
 3. SR je nezávislé na politických stranách, orgánech státní moci a správy i jiných organizacích. K zabezpečení svých cílů jedná se Základní školou Dobřany (dále jen škola), s orgány samosprávy a státní správy, jinými společenskými organizacemi a veřejnými institucemi na základě partnerství a vzájemného respektování.

Článek 2

Název a sídlo sdružení

 1. Název: Sdružení rodičů při Základní škole Dobřany, z.s.
 2. Sídlo: Základní škola Dobřany, tř. 1. máje 618, 334 41 Dobřany

Článek 3

Cíl činnosti

 1. Činnost SR je zaměřena na koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí a na účinnou dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání.
 2. Seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi zákonných zástupců a podílí se na jejich vyřizování.
 3. Přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky při zajišťování výchovné a vzdělávací činnosti, chodu školy jako organizace, péči o nadané a handicapované žáky, zlepšování školního prostředí, propagaci školy, jakož i při organizaci jiných akcí pořádaných školou.
 4. Předkládá podněty a doporučení ke koncepci rozvoje školy.
 5. Podporuje talentované žáky školy při jejich účasti na soutěžích, odborných soustředěních apod.
 6. Pořádá osvětové, kulturní a společenské akce.
 7. Pořádá akce přispívající ke zlepšení spolupráce rodičů se školou a žáky.

Článek 4

Orgány sdružení

 1. Nejvyšším orgánem spolku je Rada rodičů školy (dále jen Rada), která se schází nejméně dvakrát ročně. Rada řídí činnost SR a rozhoduje o základních otázkách, zejména:
  1. stanovuje výši členských příspěvků na příslušný školní rok
  2. schvaluje stanovy SR a jejich změny
  3. schvaluje rozpočet a hospodaření SR v příslušném roce
  4. projednává zprávu o činnosti SR
  5. rozhoduje o zániku SR.
 2. Rada má nejméně 5 členů a je tvořena zástupci jednotlivých tříd v rámci školy.
 3. Funkční období předsedy a místopředsedy je 5 let .
 4. Rada volí ze svého středu předsedu, místopředsedu.
 5. Statutárním orgánem spolku je jeho předseda a místopředseda.
 6. SR zastupuje předseda a místopředseda ve všech věcech každý samostatně.
 7. Hospodář hospodaří s prostředky spolku, vede evidenci příjmů, výdajů a majetku SR a informuje Radu o hospodaření SR.
 8. Rada jedná za přítomnosti minimálně 3 členů rady. Usnesení jsou přijata nadpoloviční většinou přítomných. V případě nerozhodného hlasování výsledku rozhodne hlas předsedy.
 9. Jednání Rady se může zúčastnit každý člen SR. Při projednávání otázek souvisejících s prací školy zve Rada na jednání ředitele, případně zástupce učitelů a žáků.
 10.  Z každého jednání Rady se vede prezenční listina a provádí se zápis, který podepíše předseda.

Článek 5

Členství v SR

 1. Členem SR může být každý občan starší 18 let, který souhlasí se stanovami a programem SR a zaplatí členský příspěvek stanovený Radou na příslušný školní rok.
 2. Členové do SR jsou přijímáni na základě přihlášení se. O přijetí rozhoduje Rada.
 3. Člen SR může se souhlasem Rady členství dočasně přerušit.
 4. Členství ve sdružení zaniká:
  1. vystoupením řádného člena na základě jeho oznámení
  2. nezaplacením členského příspěvku
  3. vyškrtnutím pro neplnění základních povinností člena
  4. vyloučením pro závažné neplnění Stanov SR
  5. zánikem SR
  6. úmrtím člena.
 5. Člen, který ukončí členství v SR, je povinen bez odkladu odevzdat všechny předměty z majetku SR, které mu byly svěřeny do užívání.

Článek 6

Práva a povinnosti členů SR

 1. Člen má právo aktivně se podílet na činnosti SR, volit a být volen do Rady, navrhovat změny stanov, sdělovat své názory, návrhy a připomínky a osobně se účastnit projednávání svých návrhů.
 2. Člen má právo být informován o činnosti hospodaření SR nejméně jednou ročně.
 3. Člen má povinnost dodržovat Stanovy SR, plnit usnesení a vykonávat svěřené funkce.

Článek 7

Zásady hospodaření

 1. Zdrojem finančního zabezpečení SR jsou:
  1. členské příspěvky
  2. dary a odkazy
  3. dotace
 2. Výdaje jsou určeny zejména k materiální a finanční pomoci škole.
 3. Finanční prostředky jsou uloženy v pokladně SR a na jediném účtu u zvoleného peněžního ústavu. Pouze předseda a hospodář SR jsou oprávněni nakládat s těmito prostředky, a to jen s vědomím Rady. Podpisové právo k účtu uvedenému v tomto odstavci má předseda a hospodář, a to každý samostatně.
 4. O hospodaření SR musí být vedena řádná evidence, zejména pak evidence příjmů, výdajů a majetku v souladu s platnými právními předpisy. Za tuto činnost odpovídá hospodář SR.
 5. Hospodaření SR bude vedeno podle účetní osnovy jednoduchého účetnictví.

Článek 8

Závěrečná ustanovení

 1. Stanovy jsou závazné pro všechny členy a Radu SR.
 2. Změny ve stanovách může provádět pouze Rada.

V Dobřanech dne 21. prosince 2016