Comenius

 logo školylogo školy II

 
 
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘANY

ČESKÁ REPUBLIKA

 

vlajka

ŠKOLA A EKONOMIKA

ŠKOLNÍ ROK 2009/2011

 
Projekt podporovaný programem Evropské unie
Program celoživotního učení – Comenius
 
Partnerské školy:
Kooperative Mittelschule, Vídeň (Rakousko)
Osnovna šola, Brežice (Slovinsko)
Eduard-Hoffmann-Realschule (Německo)
 
 

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA

 ZÁŘÍ - PROSINEC 2009

 
V září 2009 byla ZŠ Dobřany schválena účast v mezinárodním dvouletém projektu „Škola a ekonomika“. Pro naši školu jde už o třetí projekt programu Comenius partnerství škol, jehož cílem je rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj a pro jejich budoucí uplatnění.
 
Partnerskými školami projektu „Škola a ekonomika“ jsou spolu se ZŠ Dobřany Kooperative Mittelschule Vídeň (Rakousko), Osnovna šola Břežice (Slovinsko) a Erudar-Hoffmann- Realschule (Německo).
logo školyRakušané
 
Slovinci Němci

 

Vzhledem k dvouletému trvání projektu byly jako projektové vybrány třídy 8.A a 8. B v celkovém počtu 39 žáků. Počet zapojených učitelů je závislý na konkrétních aktivitách, trvale pracují na projektu 4 vyučující.

 
8.B

8.A

 

 

 

 

 

Svým obsahem projekt „Škola a ekonomika“ navazuje na předchozí projekt „Europass v praxi“, který byl z větší části zaměřen na předprofesní přípravu žáků.

Cíle a obsah projektu:

 • pokračovat v předprofesní přípravě prostřednictvím tématu Volba povolání – realizováno vždy jedno pololetí v 8. a 9. ročníku – se zaměřením na teoretické znalosti ze světa práce a povolání
 • seznamovat žáky se světem práce praktické rovině – forma exkurzí, besed, pracovních dílen
 • rozvíjet povědomí žáků o možnostech pracovního uplatnění v regionu – spolupracovat s místními podniky a organizacemi
 • seznámit žáky s trhem práce a pracovními příležitostmi v blízkém okolí bydliště
 • prohloubit žákovské vědomosti o potřebách hospodářství v ČR i zemích EU
 • rozvíjet v žácích sebepoznání v oblasti osobnostních, znalostních i dovednostních předpokladů vzhledem k budoucí profesi
 • pokračovat ve vedení portfolia (již od 6.ročníků) jako výstupního materiálu každého žáka – obsahem portfolia je souhrn poznatků, údajů a informací, které mohou v souhrnném výsledku pomoci v rozhodování o volbě budoucí profese, tedy i studia
 • průběžně vytvářet „Knihu profesí“ – souhrn prezentací povolání žáků partnerských škol
 

SloupováŠalomová

 

 

 

 

 

 

 

ukázky z Knihy profesí (B.Sloupová, B. Šalomová)

Realizované aktivity

 
září – prosinec 2009
 
I. Exkurze
 
23. září 2009 se dvacet vybraných žáků naší školy účastnilo celodenní exkurze do německého závodu ZMS Schvandorf.
Obsahem exkurze byla prohlídka podniku a seznámení se s výrobní činností.
Každý z žáků vypracoval své hodnocení exkurze, které se stalo součástí portfolia.
 

 Exkurze Schwan

 20. a 21. října 2009

žáci 9.ročníků navštíviliÚP
Úřad práce Plzeň-jih.
 
Žáci se seznámili s činností úřadu, získali informace o možnostech studia na SŠ v Plzeňském kraji. Vypracovali orientační profesní dotazník typu REISEC a profesní dotazník podle zájmů. Dověděli se i důležité informace o trhu práce v regionu a možnostech uplatnění po absolvování středních škol. Součástí exkurze byla i možnost prohlídky katalogizačních materiálů – podrobné informace o jednotlivých profesích. 

ÚP IÚP II 

 

 

 

 

V rámci exkurze na Úřadu práce žáci vypracovali evaluační dotazník.

ÚP III 

5. listopadu 2009

se vybraní žáci 8. a 9. tříd účastnili  „Veletrhu perspektivy řemesel“,
 
pořádaného Krajskou hospodářskou komorou Plzeňského kraje a Úřadem práce. Žáci měli možnost zhlédnout prezentace regionálních výrobních podniků a závodů, současně se na veletrhu představily odborné střední školy se zaměřením na řemeslné studijní obory.
 

Veletrh IVeletrh 

 

 

 

 

II. Projektové aktivity

Srovnávací testy

 
Důležitým předpokladem pro volbu studia po ukončení základní školy je úroveň vědomostí a znalostí. Právě tato oblast je pro řadu žáků zcela zásadní, protože střední školy často přijímají své budoucí studenty na základě prospěchových výsledků ze základní školy a úspěšnost absolvování studia na středních školách je podmíněna žákovými dovednostmi a schopnostmi učení.
Žáci 8. a 9. ročníků proto v rámci vyučování absolvovali v říjnu 2009 školní kolo srovnávacích testů z českého jazyka, matematiky a obecně studijních předpokladů. Záměrem těchto testů je, aby žáci získali srovnání s ostatními jak v rámci třídy, tak v rámci celého ročníku. Žáci tak získávají zkušenost, jak by uspěli v konkurenci se svými vrstevníky.
Každý žák obdržel výsledky svých testů s umístěním. Vyučující jednotlivých předmětů pak s žáky vyhodnotili správná i chybná řešení.

 

Srovn

Týden volby povolání

 7. – 11. 12. 2009

 
V rámci projektu škola uspořádala v druhém prosincovém týdnu 2. ročník celoškolní aktivity „Týden volby povolání“.
 
Žákům nižších ročníků třídní učitelé připravili projektový den. Děti ze 6. ročníků se prostřednictvím her a soutěží seznamovali s rozmanitými profesemi a důkladněji s profesemi rodinných příslušníků.

6.b6.a

 

 

 

 

sloupik

                    (P. Sloup)

Žáci 7. ročníků se blíže zabývali finanční gramotností (v rámci proj7.aektu Rozumíme penězům) v souvislosti s profesemi.

7.B 

 

 

 

 

 

Hlavní pozornost „Týden volby“ byla věnována žákům 8. a 9. tříd, protože právě ně je aktuální  rozhodnutí o volbě střední školy, tedy i volbě budoucí profese. Zaměření aktivit pro nejstarší žáky bylo cíleně koncipováno tak, aby se světem práce a profesí získali praktické a konkrétní dovednosti.
Na základě velmi dobrých zkušeností z minulého roku jsme oslovili větší a velké oblastní zaměstnavatele a rodiče našich žáků s prosbou o spolupráci, protože bez nich by se tento výjimečný projekt nemohl realizovat. Firmy i rodiče vyšli i naší škole maximálně vstříc a zhostili se svých rolí v této aktivitě na vysoké úrovni.
 

8.ročníky

 

Besedy s rodiči

V osmých ročnících besedovali žáci s vybranými rodiči. Každý z osmi rodičů představil dětem ve skupině svou profesi – paní V. Hametová povolání dokumentační pracovnice, pan J. Pech práci policisty, paní A. Sloupová seznámila děti s oblastí knihovnictví, paní L. Kantnerová s profesí geodeta, pan J. Bakala objasnil dětem povolání energetika, o práci vedoucí školní jídelny hovořila paní J. Bultasová, pan V. Divíšek představil profesi CNC obráběče a paní M. Pařízková seznámila žáky s povoláním skladnice. Mnozí z rodičů si s sebou přinesli i názorné materiály a pracovní předměty. V besedách žáci získali – vzhledem k svému věku – překvapivé informace, jako je např. výše platu, nutnost znalosti cizího jazyka, potřebné vzdělání a trvalé sebevzdělávání, délka pracovní doby.

 

rodiče Irodiče

 

 

 

 

 

Po skončení besed děti zpracovávaly získané informace do podoby profilů profesí a názorných prezentací, v nichž uvedená povolání představily. Jejich práce byly po dokončení vyhodnoceny třídními učiteli.

projekt 8profese rodičů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektový den

 
Žákům projektových tříd – 8. A,B – byl připraven projektový den, sestávající z několika aktivit – exkurze, pracovní místa v Dobřanech, prezentace profesí.

 

vodárna
Exkurze
 • žáci navštívili dobřanskou vodárnu a čističku, seznámili se s pracovním prostředním, technologickými postupy výroby a vybranými profesemi
 • výstup v podobě pracovního listu založili žáci do portfolia

 

 

 

 

 

kantnerová - dobřany
 
 
 
 
 
 
Pracovní místa v Dobřanech
 • žáci společně s třídními učiteli pořizovali fotodokumentaci dobřanských firem a podniků a zjišťovali, jaké profese se mohou v dobřanském prostředí uplatnit

(N.Kantnerová)

 do připravené mapy města zakreslovali pracovní příležitosti podle oborů

mapa IImapa I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentace vybraných profesí a jejich možnostech uplatnění ve městě

svářeč

aranžérka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     (O. Pařízek)                                           (L. Šulcová)

 

9. ročníky

Besedy s absolventy

 
V souvislosti s blížícím se rozhodnutím o volbě střední školy jsme pro žáky 9. ročníků připravili besedy se studenty, našimi bývalými absolventy, kteří jim předali vlastní zkušenosti se studiem na plzeňských středních školách.
Po skončení besed vyplňovali žáci pracovní listy, v nichž se zamýšleli nad rozdíly mezi středními školami, učilišti a zaměstnáním.
 
absolventi

 absolventi I

 

 

 

 

Pracovní praxe

 Žákům 9.ročníků jsme – za vstřícné spolupráce oblastních zaměstnavatelů – dali příležitost vyzkoušet si prakticky určitou profesi v aktivitě „Pracovní praxe“. Žáci si mohli vyzkoušet určitou profesi sice jen několik hodin v jednom dnu, ale s cílem poznat reálné pracovní prostředí, prostředky a činnosti. Náplň činností jsme předem konzultovali s pověřenými pracovníky na jednotlivých pracovištích tak, aby byla maximálně dodržena bezpečnost práce a profesní dohled, a na všech pracovištích jsme zajistili pedagogický dozor.
Žáci dostali příležitost "pracovat" jako zámečníci, kadeřnice, učitelky mateřské školky, fakturantky, technicko-hospodářští pracovníci, obráběči CNC strojů, pekaři, prodavači a kuchaři.
 Většina žáků se z „pracovišť“ vracela obohacena o neobvyklé zkušenosti a se silnými dojmy – mnozí z nich zaujatě popisovali své „pracovní úkoly“, zážitky při práci, hodnotili své dovednosti nebo své schopnosti. Většina ohlasů byla pozitivní, žáci svou první pracovní zkušenost hodnotili velmi kladně. 
 
praxe

praxe I

 

 

 

 

 

          (prodavač - Potraviny Cajthaml)                       (fakturantka - firma Ensinger)

praxe II

praxe III

 

 

 

 

 

 (zámečník - závod Lasselsberger)                                   (kuchař - Školní jídelna)

Hodnoceným výstupem z praxe byly – stejně jako v 8.ročnících – prezentace těch povolání, která absolvovali. I tyto prezentace byly vystaveny a hodnoceny kladně zástupci firem, které škole „pracovní praxi“ umožnily.

projekt 9

projekt 9 II

Burza povolání – příjímací pohovory

Během loňského i letošního roku žáci zpracovávali v rámci předprofesní přípravy svá individuální portfolia – souhrny informací a osobních materiálů, které by jim měly umožnit zodpovědně se rozhodnout o své budoucí profesi, a tedy i o škole, která je na tuto profesi připraví. Právě zmíněná portfolia se stala důležitou součástí poslední aktivity „Týdne volby povolání“. Požádali jsme opět významné oblastní zaměstnavatele, zda by se podíleli na školní „Pracovní burze“. Naši školu navštívili personalisté a vedoucí pracovníci jednotlivých podniků a institucí, aby v simulovaném přijímacím pohovoru nabídli žákům konkrétní pracovní pozice u jejich firmy. Žáci tak dostali možnost zkusit si poprvé situaci, kdy žádají o pracovní místo a musí prezentovat sami sebe, své dovednosti či znalosti. Žáci si mohli vybírat z rozsáhlé nabídky pracovních pozic.
Všichni personalisté se ujali svého úkolu velmi profesionálně. Jednání, která mezi nimi a „uchazeči o povolání“ probíhala, byla na vysoké úrovni. Všichni naši žáci přistupovali k „pohovorům“ značně zodpovědně – od posledních úprav portfolia, které předkládali jako svoji sebeprezentaci, po úroveň oblečení, které pro tuto příležitost vybírali. Během „Burzy“ si žáci zaujatě vyměňovali své dojmy a zkušenosti, diskutovali mezi sebou o požadavcích jednotlivých personalistů, snažili se získat co nejvíce „pracovních míst“ a dbali na zdvořilé vystupování i chování.

 Burza

BurzaI 

 

 

 

 

 

burza - Lindmajerburza - Brandová 

 

 

 

 

Po ukončení „Burzy“ byly žáky i personalisty vyhodnoceny projekty „Pracovní praxe“ a bylo oceněno několik nejlepších „uchazečů“, tedy těch, kteří získali nejvíce pracovních míst, a kteří by tedy byli nejúspěšnějšími na školním „trhu práce“. Všichni personalisté, kteří v závěru zhodnotili tuto – i pro ně mimořádnou – aktivitu, ocenili zodpovědný přístup většiny dětí, jejich vystupování, komunikační dovednosti i chování. Pozitivně hodnotili, že škola umožnila žákům získat poprvé takovou zkušenost, která pro ně v budoucím životě může mít i existenční význam.

 
„Týden volby povolání“ proběhl velmi úspěšně. Soudíme tak z kladných ohlasů nejen samotných žáků, ale i zúčastněných rodičů a zástupců zaměstnavatelů a z odezvy třídních učitelů, jimž se u mnohých žáků zúročila víceletá vzdělávací i výchovná práce.
 
Mgr. Věra Hříšná
koordinátorka projektu