Plán činnosti Ekoškola

Plán činností v projektu Ekoškola (září  2010 -červen 2011)

 

Plán činností v projektu Ekoškola
Cíl / činnost
Kdo zodpovídá / provede
Termín dokončení
Náklady
Způsob vyhodnocení
Hodnocení
Ekotým
- obnova Ekotýmu v novém školním roce; z každé třídy může být nejméně jeden zástupce – dobrovolnost, volba koordinátora;
spolupracovat s externisty při jednotlivých akcích v projektu Ekoškola (např. zahradní projektantka při Zelené školní zahradě; provozní zaměstnanci při hodnocení soutěže Prima třída ...),
- upřesnění pravidel soutěže tříd O (trvale) Prima třídu
- plán činností
stávající členové Ekotýmu
 
září 2010 - celoročně
prezenční listina, zápisy z jednání,
fotodokumentace
- zapojeno méně lidí ze 2. st., (jak zvýšit zapojení žáků?) 
- pracovat v menších skupinách, inzeráty do Podlavičníku, motivovat k vyšší účasti žáků
z  2.stupně, člen Ekotýmu se pokusí získat -zapojit kamaráda
Třídění odpadků ve třídách (odpady)
– zmapování stavu na začátku šk. roku, opakovaná osvěta, doplnění nádob, třídění jako podmínka pro zapojení do soutěže tříd O (trvale) prima třídu
třídní učitelé a služby, vyučující Prv, Vl, Rv; členové Ekotýmu
 
září 2010; pak celoroční sledování
 
průběžná kontrola v jednotlivých třídách pozorování
- splněno, koše doplněny,
 Prima třída běží
 
Informovanost a spolupráce
- zkvalitnit a rozvíjet stávající formy (nástěnky, Podlavičník, školní rozhlas – Ekookénko; internet – na stránkách školy vlastní stránka Ekoškola s  aktualizací ...), informovanost rodičů – Zpravodaj školy, pozvánky na Dny činu.
vyučující informatiky, vedoucí redakčního kroužku, koordinátoři EVVO 1./2., Ekotým
 
probíhá celoročně
prezentace činnosti Ekotýmu; Ekokodex na chodbách školy; články ve školním časopisu, školním rozhlasu, Školním zpravodaji, v Dobřanských listech a dalších novinách a na internetových
stránkách školy
- do tříd předány informace (letáčky) k:
- Vv soutěži - Jíme zdravě 20.10.
- akci Věnuj mobil 20.10.
- pracovnímu dopoledni na Martiňáku 10.11.
- Cestou necestou – leden
- Clean up the world –duben
- Chvále různosti –zápis na stanoviště 6.4.
- ZSZL - přihlášky
Z každé akce článek v Podlavičníku, někt. v DL.
 
Soutěž O (trvale) Prima třídu –
o nejlépe „ozeleněnou“ a upravenou třídu, sledování třídění odpadů ve třídě
žáci a třídní jednotlivých tříd; organizuje Mgr.Šedivý
Ekotým
 
říjen – leden
únor – květen
 
2.000 Kč
vyhodnocení porotou žáků, učitelů a provozních zaměstnanců školy
- splněno 1. pololetí – viz sešit - zápis 9.2. z Ekotýmu a zveřejnění výsledků za 1. pololetí v Podlavičníku
- v souč. době běží průběžné bodování ve 2.pololetí
Plán činností v projektu Ekoškola
Trávení volného času o přestávkách ve škole (prostředí školy)
- realizovat společenské hry na chodbách a v areálu školy;
- obnovit výtvarné, ABC, sportovní přestávky a …
členové Ekotýmu a Senátu; vyučující Vv,Tv a další dobrovolníci
anketa mezi uživateli hry, pozorování
- běží sportovní
 přestávky a 
čajovna
 
Akce „Ukliďme svět“/úklid na „Martiňáku“, podpora obnovy parku Martinská stěna
stezka – rozmístění informačních tabulí sestavených z prací žáků
Ekotým 1./2. st.
ve spolupráci
s organizátory
(J.Šedivý,
P.Krákora)
podzim 2010 
jaro 2011
společná akce Ekotýmu, žáků BiPr, MO ČSOP, veřejnosti – pozvánky o konání akce, fotodokumentace, článek do škol.časopisu, Dobřanských listů
- splněno
- inf. tabule
rozmístěny během
září 2010 před Pohádkovým
lesem
- pracovní
dopoledne
17.11.2010
 
- pracovní
dopoledne 5.3
.2011  
- Ukliďme svět 7.4. 2011     
Analýza hospodaření s vodou ve škole
- dokončení vodního auditu realizovaného v loňském školním roce (anketa,dotazník,statistika)
Ekotým- J.Pokorný, J.Hájek, V.Rathouský,
ve spolupráci s provozními zaměstnanci
září 2010
listopad 2010
tabulky, statistika, grafické zpracování, prezentace zjištěných informací – klipart, sborník
- splněno  -
dokončeno s
 časovým posunem - v lednu 2011
 prezentací v
 jednotlivých
třídách a
 hodnotícím testem
Doprava – jako hlavní téma EŠ realizované v tomto školním roce
- sběr – brainstorming námětů žáků
- využití pracovních listů Ekoškoly a návrhů žáků a vyučujících
- výběr uskutečnitelných návrhů
- sestavení pravidel pro vyhlášení dlouhodobé soutěže
Ekotým ve spolupráci s žáky,vyučujícími, popř. s odborníky i veřejností
září 2010 –
duben 2011
zpracování – práce žáků,
fotodokumentace, zprávy do školního časopisu, Šk. zpravodaje, DL
- probíhá dle plánu – viz sešit Ekotýmu – přehled
naplánovaných
aktivit
Zelená školní zahrada na 2.stupni
- trvalá péče o již vysazené dřeviny, pokračování přípravy trávníku s „českou květnatou loukou“ v jižním areálu školy; vytvoření informační výukové tabule
Mgr.Šindelářová; žáci při Pč
průběžně po celý školní rok
fotodokumentace, články o realizaci ZŠZ ve školním časopisu, Školním zpravodaji, v Dobřanských listech a dalších novinách a na internetových stránkách školy
- uděláno:  průřez dřevin, úprava vřesoviště, úklid zahrady od odpadků, založen nový
kompost, zhotovena krmítka a byli pravidelně
přikrmováni a pozorováni ptáci v zimním období; provedeno měření vzrostlých listnatých stromů (výška,
obvod kmene,
odhad stáří …)
- v Pč jarní práce a péče o zahradu
Zeleň do školy (prostředí školy)
 
vyučující 1.st.; Mgr.Nazarovová
pokračující péče
dokumentace a fotodokumentace; pozorování
- pokračuje péče o květiny ve třídách,
na chodbách a na školní terase; připravuje se
výměna zeminy v truhlících na terase
Podpora zdravé stravy ve školních bufetech a ve školní jídelně – pokračování ve výzdobě školní jídelny, další výtvarná soutěž vyhlášená Ekotýmem na téma zdravá výživa
Biopotraviny do ŠJ
Školní mléko
Ovoce do škol
prodavači v bufetech, vedoucí ŠJ, vyučující Vv,
Ekotým
celoročně trvale udržovat a obnovovat; připravit tématické měsíce (např. receptury dle národních kuchyní)?
nabídka bio výrobků, sledování školního jídelníčku (po současné optimalizaci se zaměřením na přílohy
- proběhla výtvarná soutěž a její vyhodnocení
 (listopad 2010–
leden 2011); vítězná výtvarná díla byla
opět umístěna na
stěny ŠJ;
- pokračuje odběr školního mléka a mléčných výrobků
na obou stupních školy, 1.stupeň je zapojen do odběru Ovoce do škol
- biopotraviny škola neodebírá (ani ve školní jídelně) pro jejich vyšší cenu a nízký zájem žáků
Srovnávací analýza EŠ – porovnání stavu po dvou letech - kam jsme se v programu EŠ posunuli (co se zlepšilo, co se nepodařilo, co zbývá a co dál)
Ekotým
II.pololetí šk.roku 2010/11
podklady pro žádost o obnovení titulu EŠ
podklad pro návrh plánu činností EŠ pro další školní rok
- co jsme zlepšili,
kam jsme se
posunuli – srovnání, vyhodnocení v jednotlivých
 tématech - Ekotým – viz záznam z jednání březen 2011
DEN ČINU – Velikonoční akce –
tématicky zaměřená na dopravu Vv,Čj,Z,Př,Vv,Pč,Rv
zahradní párty, doprovodné soutěžní akce na stanovištích
 
Mgr. Šedivý, Boudová a další; žáci Ekotýmu, Senátu, redakčních kroužků a další
20.4.2011
(středa)
8.000 Kč na odměny pro soutěžící, ozvučení tělocvičny
dokumentace a fotodokumentace, ankety, článek do školního časopisu a do Dobřanských listů
- naplánovány jsou stanoviště a aktivity
 
DEN ČINU - Místní kolo Zelené stezky a Zlatého listu 
- ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody organizace místního kola soutěže (s postupem do krajského kola), znalostní soutěž na cca čtyřkilometrové trase u řeky Radbuzy a na Martinském vrchu s 10 stanovišti (např. ekologie, dendrologie, zoologie, botanika, meteorologie …)
Mgr. Boudová, Šedivý, Konšalová, Weinrebová, Beštová + 120 dětí ze 4.-9.tříd, Junáka, Pionýra a ČSOP
29.4.2011 (pátek)
(k 22.4. Dni Země)
6.000 Kč na odměny pro soutěžící, občerstvení
výsledková listina, postup do krajského kola, článek do novin
- proběhlo v pátek 29. 4. za příznivého počasí
- této naší akce se letos zúčastnili i žáci ze ZŠ Plesná a ZŠ Hranice u Aše (školy zapojené do programu Ekoškola v Karlovarském kraji)
- 14.5.2011 se družstva mladších (5.A,B) a starších (8.B) zúčastnily krajského kola ve Zbiroze, družstvo starších se umístilo na 2.místě, družstvo mladších na 5.místě
Dlouhodobé cíle:
vytvoření školní knihovny s přístupem na internet (viz trávení času o přestávkách)
Mgr.J.Šedivý
do 2012
z grantu
 
 
Prostředí školy – „oživit,“ vstup do školy (dveře - výtvarně vylepšit) vytvořit a vyvěsit orientační plánek budovy
p.školník / žáci Vv - dveře,
orientační plánek – návrhy při Vv – žáci
podzim 2011
 
sledování; fotodokumentace
- proběhl brainstorming návrhů nových cedulek- viz zápis z Ekotýmu a foto
- v lednu 2011 obnoveny cedulky u vypínačů – dle šablony barvou přímo na stěny
- pracuje se na orientačním plánku v budově