Srovnávací analýza

ZŠ Dobřany, Plzeň - jih

Srovnávací analýza ekologického stavu školy aneb Kam jsme se v programu Ekoškola posunuli / v čem máme ještě nedostatky 

šk. rok 2010/2011

 • srovnávací analýza ekologického stavu naší školy zahrnuje témata – odpady, prostředí školy, energie, voda
 • nově se v tomto školním roce zabýváme tématem doprava (viz příloha „Cestou necestou“)
 • analýza byla zpracována členy Ekotýmu za spolupráce dalších žáků a zaměstnanců školy
 • v analýze jsou uvedeny i předchozí dvě analýzy, ze kterých jsme vycházeli při porovnávání
 • v analýze jsou zahrnuty kladné změny, ke kterým došlo v průběhu naplňování programu Ekoškola, ale také nedostatky, které se nedaří z nějakých důvodů (nejčastěji organizačních, časových, finančních) napravit a zůstávají k řešení do dalšího období, neboť práce na Ekoškole je dlouhodobá – nekončící cesta, ovlivněná nejen obnovováním Ekotýmu, ale přístupem všech žáků i zaměstnanců školy
 • při průběhu zpracování analýzy jsme využili metodiku tzv. SWOT analýzy, metodiku Ekoškoly, pracovní materiály Ekoškoly v upravené podobě pro podmínky naší školy
 • žáci jsou průběžně informováni prostřednictvím zástupců Školního parlamentu (Ekotýmu i Senátu), učitelé na provozních poradách školy

Odpady

Analýza 2005/2006
DOBŘE
 • využíváme odpad při Vv, sběrových akcích školy
 • nakupujeme ve větších baleních (školní jídelna)
 • třídíme odpad (papír, plasty, sklo, organický odpad a směs tuků a olejů ve školní jídelně, nebezpečný odpad, kancelářský papír, kartony, plastová víčka); víme, kde jsou koše na tříděný odpad
 • škola má vlastní kompost
ŠPATNĚ
 • více používáme jednorázové, nevratné obaly; i ve školním bufetu
 • málo používáme recyklované materiály
 • netřídíme hliník a tetrapak
 • je málo odpadkových košů
 • je příliš zbytků ve školní jídelně
 • bioodpad ze tříd není tříděn
Nápady:
 • pořádat častěji ekologické soutěže, používat recyklované papíry
Analýza 2008/2009
Vyhýbáte se používání výrobků na jedno použití? Ano, zcela (vyjímkou jsou papírové ručníky – zvýšená hygiena při opatřeních proti žloutence)
Nakupuje škola věci ve větších baleních? Ano, ve všech případech
Používají se ve škole „šmíráky“? Ano.
Na tyto účely: na kontrolní písemné práce, na písemné práce ve skupinách, při zapisování nápadů, při kopírování cvičení, na skládačky (vlaštovky) při pracovních činnostech …
Kopírujete oboustranně? Ano, zcela.
Využíváte někde ve škole odpady (papír, noviny, PET lahve, plechovky, atd.) pro další činnosti (Vv, fyzika, školní družina, atd.)?Ano.
Využíváme: dlouhodobé ekologické soutěže – každý rok z jiného materiálu, pak výstava výrobků (2008 – starý textil, 2007 – plastová víčka, předtím baterie, papír, PET lahve …)
Kolik procent žáků a učitelů nosí svačinu na pití v obalech, které používají víckrát? Zjištěno zatím jen v některých třídách (u členů Ekotýmu): 4.B – 75%, 5.B – 70%, 7.A – 45%, 9.B – 28%. Mezi učiteli jen ojediněle paní učitelky na 1.stupni (např. paní uč. Vohradská).
Máte ve škole nápojový či jídelní automat? Ne.
Třídíte ve škole odpady? Ano; papír, plasty, PET lahve, organický odpad, vybité baterie, sklo; další: elektrospotřebiče, toxický odpad, tetrapaky.
Jak škola nakládá s nebezpečným odpadem (zářivky, chemikálie, TV, PC atd.)? Máme sběrná místa ve všech třech hlavních budovách.Odvoz zajištěn firmou Eliod servis.
Máte ve škole dostatek košů na tříděný odpad? Ano.
Kolik jich je a jak jsou rozmístěny? Ve všech kmenových třídách a na všech chodbách školy.
Jsou koše na tříděný odpad i v ředitelně, sborovně, kabinetech?
Ano. Ředitelna a sborovny mají nádoby na tříděný odpad před vchodem.
Vědí žáci a učitelé, kde jsou koše na třídění odpadků umístěny? Ano.
Jsou koše jasně označeny? Odpovídá jejich barva barvě kontejnerů? Ano.
Jsou před školou umístěny kontejnery na tříděný odpad? Ano. Na jaký? Kontejnery na papír, plasty, sklo, směsný odpad.
Kdo a kam vynáší koše s vytříděným odpadem? Ze tříd určená služba do velkých košů na chodbu, z chodeb do kontejnerů uklízečky.
Jak často? Ze tříd dle potřeby (po naplnění koše), z chodeb každý den.
Co se dál děje s vytříděnými odpady? Odváží je pravidelně nebo na mimořádnou výzvu smluvní partner města (firma).
Která firma je sváží? Západočeské komunální služby MPG.
Co s odpady dále dělá? Dotřiďuje, odesílá k dalšímu zpracování.
Má škola vlastní kompost? Ano i ne.
Ne na 2.stupni, v současné době byl použit na záhony a novou výsadbu a nový nebyl zatím založen z důvodu skladování materiálu při rekonstrukci školy (i na místě kompostu). Bude obnoven na jaře 2009.
Ano na 1.stupni – je využíván kompostér.
Provádíte ve škole sběrové akce? Ano.
Jak často? Zpravidla 1x ročně, obvykle při Velikonoční akci. Sběr bateríí probíhá celoročně (Recyklohraní).
Co vybíráte? Podle zaměření Velikonoční akce, v r.2008 odpadní textil (viz výše).
Používáte ve škole výrobky z recyklovaných materiálů? Ano. Jaké? Kancelářský papír Niceday. Od jaké firmy? Office Depot.
Zásobuje se školní kuchyně potravinami a nápoji ve vratných obalech? Ne, dodavatelé nedodávají ve vratných obalech.
Kde končí zbytky a odpadky z kuchyně? Odváží je speciální firma SITA Bohemia - ke kompostování a na kafilérii (zbytky masa a kosti).
Kolik se denně vyhazuje jídla ze školní kuchyně? Proč? Přibližně 50 kg denně, třídí se na tekuté odpady, bez masa a masité a kosti. Odvážejí je firma SITA Bohemia do kompostárny v Úhercích a na kafilérii do Bířkova. Měsíčně to stojí asi 4.000 Kč.
Kde končí zbytkový / netříděný odpad? Velkokapacitní skládka Vysoká Dobřany.
Která firma se stará o odvoz netříděného odpadu? Mohla by škola ušetřit při snížení produkce odpadu? Becker s.r.o. Škola nemůže ušetřit za odvoz směsného odpadu, protože se platí paušálně za rok a kontejner. Nerozlišuje se naplněnost kontejneru.
Zjistěte, na kterých místech ve škole či jejím okolí žáci nejčastěji odhazují odpadky? Pod okny tříd, nejvíce na východní a pak jižní straně školy.
Víte, kolik kg odpadu vyprodukuje celá škola za den/ týden/ měsíc/ rok – celkem a v přepočtu na 1 žáka? Nelze zjistit ani odhadnout, neboť nejsou evidovány váhy odevzdaného odpadu (zpracovává se pouze u toxického odpadu a tuku z lapolu). Maximální množství odvezeného odpadu týdně jsou tři kontejnery (po jednom má budova 1.stupně, 2.stupně a školní jídelna).
Analýza 2010/ 2011
 • z níže uvedených zjištění lze říci, že vše pokračuje jako v předchozích letech:
 • snažíme se zcela vyhýbat používání výrobků na jedno použití - (vyjímkou jsou papírové ručníky – ale jsou z recyklovaného papíru)
 • ve všech případech nakupujeme do školy věci ve větších baleních
 • používáme tzv.“šmíráky“ - na kontrolní písemné práce, na písemné práce ve skupinách, při zapisování nápadů, při kopírování cvičení, na skládačky (vlaštovky) při pracovních činnostech …
 • využíváme zcela běžně oboustranného kopírování
 • využíváme odpady (papír, noviny, PET lahve, plechovky, atd.) pro další činnosti (Vv, pracovní činnosti, fyzika, školní družina, atd.)a při některých ekologických soutěžích – každý rok z jiného materiálu, pak výstava výrobků (2009 – dřevo, 2008 – starý textil, 2007 – plastová víčka, předtím baterie, papír, PET lahve …)
 • žáci, kteří si nosí svačinu využívají obaly (plast. láhve a nádoby – až 75% žáků)
 • třídíme odpady ve škole - papír, plasty, PET lahve, organický odpad, vybité baterie, sklo; další: elektrospotřebiče, toxický odpad, tetrapaky
 • máme sběrná místa na nebezpečný odpad ve všech třech hlavních budovách a odvoz zajištěn firmou Eliod servis
 • v kmenových třídách a na chodbách školy je rozmístěn dostatečný počet košů na tříděný odpad a  žáci a učitelé ví, kde jsou koše na třídění umístěny, koše jsou označeny a jsou ve stejné barvě jako kontejnery
 • v areálu školy jsou kontejnery na tříděný odpad (papír, plasty, sklo, směsný odpad)
 • koše s tříděným odpadem vynáší ze tříd určená služba do velkých košů na chodbu (dle potřeby), z chodeb do kontejnerů uklízečky každý den
 • vytříděný odpad odváží pravidelně nebo na mimořádnou výzvu smluvní partner města  - firma Západočeské komunální služby MPG – odpady dotřiďuje, odesílá k dalšímu zpracování.
 • škola má vlastní kompost -  na 2.stupni byl po rekonstrukci školy obnoven, na 1.stupni – je využíván kompostér
 • sběrové akce probíhají zpravidla 1x ročně podle zaměření Velikonoční akce, celoročně probíhá sběr bateríí (Recyklohraní)
 • používáme ve škole výrobky z recyklovaných materiálů - kancelářský papír Niceday od firmy Office Depot.
 • zbytky a odpadky z kuchyně odváží speciální firma SITA Bohemia - ke kompostování a na kafilérii (zbytky masa a kosti).
 • zbytkový / netříděný odpad končí na velkokapacitní skládce Vysoká Dobřany
 • odvoz netříděného odpadu je zajištěn firmou Becker s.r.o.
 • škola nemůže ušetřit za odvoz směsného odpadu, protože se platí paušálně za rok a kontejner, nerozlišuje se naplněnost kontejneru
 • žáci nejčastěji odhazují odpadky pod okny tříd, stále nejvíce na východní a pak jižní straně školy
 • maximální množství odvezeného odpadu týdně jsou tři kontejnery (po jednom má budova 1.stupně, 2.stupně a školní jídelna).
Posun (kladné změny) – silné stránky školy:
- škola již dlouhodobě třídí odpad (papír, plasty, sklo, baterie, směsný odpad, toxický i kuchyňský), v areálu školy jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad, škola má zajištěn odvoz (nasmlouvané firmy)
- na 1.stupni využíván kompostér
- tetrapak se třídí standardně do plastů
- je dostatek košů a jsou doplňovány dle potřeby – využíváme nádoby od malířských nátěrů, které by skončily jako odpad, nastříkali jsme je (v minulých letech Ekotým, letos pan školník) stejnou barvou jako jsou kontejnery na tříděný odpad a označili
- na 1.stupni využíván kompostér, na druhém stupni obnoven kompost
- v projektu Recyklohraní – se zapojujeme do sběrových akcí (v tomto školním roce Věnuj mobil, každoročně sběr baterií, máme e-box na sběr drobných elektrospotřebičů určených k recyklaci)
- na 1. stupni proběhla ve spolupráci s RRA Plzeňského kraje osvětová akce ke třídění formou her, žáci 2. stupně se zúčastnili exkurze do sběrného dvora a spalovny ve Schwandorfu v Německu
- ve třídění máme podporu města – pořádá osvětové akce (Radbuza fest)
- již tradičně pořádáme na podzim a na jaře úklidovou akci v lesoparku Martinská stěna – Clean up the world
Nedostatky – slabé stránky, návrhy a možnosti:
- někteří žáci na 2. stupni netřídí, nesešlapávají PET lahve, ve škole nejsou lisy na PET lahve – je nutná opakovaná osvěta
- ve škole se netřídí hliník a další kovy, na 2. stupni se netřídí bioodpad
- trvá problém s chováním některých jedinců – vyhazování odpadků z oken některých tříd – 7.A, 8.A, učebna Vv – opatření: služby tříd se střídají v úklidu
- přetrvává problém ve ŠJ – hodně zbytků – opět opakovaná osvěta
- spotřeba papíru – způsobeno tím, že škola je zapojena do dalších projektů i mezinárodních – tvorba výstupů – sborníků, vlastních pracovních listů a materiálů pro využívání různých výukových metod, používáním kopírovatelných materiálů (např. při výuce Aj)

Prostředí školy

Analýza  2005/2006
DOBŘE
 • dostatek zeleně na 1.stupni (160 rostlin ve třídách a na chodbách!)
 • přívětivý vzhled vnitřku budovy 1.stupně; čisto, dostatek světla a prostoru
 • na 2.stupni školní zahrada – projekt ozelenění (Zelená školní zahrada)
 • na 1.stupni školní terasa – projekt ozelenění (Zelená školní terasa)
ŠPATNĚ
 • málo zeleně na 2.stupni
 • nepřívětivý vzhled vnitřku budovy 2.stupně, chybí orientační směrovky; odpudivé záchody
 • pod okny školy jsou odpadky
 • minimální podíl žáků na úklidu školy
 • chybí možnosti pro smysluplnější trávení času o přestávkách (stolní hry ...)
 • vandalismus žáků (školní nábytek ...)
Nápady:
 • nepohazovat odpadky po chodbě a vedle košů
Analýza 2008/ 2009
Líbí se žákům a učitelům prostředí školy? Ano i ne.
Ano: 1.stupeň - ze 123 respondentů 85 zcela spokojeno, 24 částečně spokojeno, 7 občas spokojeno (nespokojeni 4). 2.stupeň - z 215 respondentů 54 zcela spokojeno, 78 částečně spokojeno, 54 občas spokojeno (nespokojeno 19).
Co se jim líbí? Výzdoba, akce, hřiště a rostliny ve třídách na 1.stupni, zahrada a nové záchody na 2.stupni …
Ne: Co se jim nelíbí? Vandalismus některých žáků, vstupní prostory – hlavní vchod budovy 2.stupně.
Mají žáci možnost upravit si třídu podle svého? Částečně, při dodržení smluvených pravidel.
Jsou ve škole nástěnky? Nadbytek.
Která třída je nejhezčí? Soutěž O (trvale) prima třídu vloni vyhrály současná 7.A a 3.B + 4.B .
Žákům ani učitelům se nelíbí zastaralá vybavenost tříd (školní nábytek), fasáda budovy 2.stupně a neupravené komunikace v areálu školy.
Kdo se o které prostory stará? V jaké míře se na péči podílejí žáci? Ve třídách a v šatnách třídní služba (šatnáři), o školní pozemek a přilehlé prostory žáci a učitelé při pracovních činnostech, jinak pak uklízečky a školník.
Je škola přívětivá k příchozím návštěvníkům? Ano i ne.
Ano: 1.stupeň je po kompletní rekonstrukci.
Podle čeho se mohou návštěvníci školy orientovat? Podle schématu na nástěnce u vchodu, škola je přehledná svým architektonickým členěním.
Čím je zaujme? Bohatou výzdobou.
Ne: 2.stupeň – jen po částečné rekonstrukci, zatím neřešen vstup do školy, chybí orientační schéma
Kolik máte ve škole rostlin a kde jsou umístěny? K červnu 2008:
1.stupeň – ve škole: dostatek květin pro 99 respondentů ze 123
                 ve třídách: dostatek květin pro 106 ze 123
2.stupeň – ve škole: dostatek květin pro 129 z 215
                  ve třídách: dostatek květin pro 65 z 215
Kdo a jak se o rostliny stará? Ve třídách třídní služba na květiny, na chodbách žáci při pracovních činnostech a paní Kabátová (uklízečka).
Myslí si žáci a učitelé, že je ve škole dost zeleně? Ano i ne.
Ano: na 1.stupni (viz dotazníkové šetření výše).
Ne: na 2.stupni (viz dotazníkové šetření výše)
Pečuje škola o své okolí? Ano.Jak? Trvalá péče o venkovní areál budovy 2.stupně, o výsadbu v okolí hřiště na 1.stupni a o zelenou terasu. Podílejí se na tom žáci? Z velké míry ano. Navíc se někteří žáci pravidelně účastní akce Ukliďme svět! (úklid připravovaného přírodního parku Martinská stěna).
Analýza  2010/2011
 • prostředí školy – přetrvávají různé názory, ale většině žáků i učitelů se prostředí školy líbí – výzdoba, zeleň, hřiště na 1. stupni, postupně vznikající přírodní zahrada na 2. stupni, zrekonstruované toalety
 • především prostředí 1. stupně působí útulnou atmosférou (potvrzeno i ČŠI)
 • většina žáků a učitelů je ochotna pomoci a aktivně se zapojit a přispět k vylepšování
 • žáci mají možnost se podílet na úpravě třídy a zapojit se do soutěže O (trvale) prima třídu ( v 1.pololetí tohoto škol. roku zvítězila třída 8.A)
 • ve škole je dostatek - nadbytek nástěnek, součástí výzdoby jsou práce žáků, kliparty z výstupy i z jiných projektů, které slouží k výuce
 • nelíbí se vandalismus některých jedinců, znečišťování stěn, lavic, zastaralá vybavenost tříd (školní nábytek), nedokončená fasáda 2. stupně
 • ve třídách se o pořádek a rostliny stará třídní služba, o školní pozemek žáci při Pč, pan školník a třídy a prostory školy vytírají každý den paní uklízečky
Posun (kladné změny) – silné stránky školy:
 • 2. stupeň má pozemek, zahradu (projektovanou) – běží projekt Zelená zahrada – část pěstitelskou a relaxačně – vzdělávací s kamennou zídkou  sestavenou z regionálních hornin, porosty s ukázkami ekosystémů a informačními tabulemi, postupně je budováno nové oplocení
 • o zahradu a zeleň ve škole se při Pč starají žáci
 • ekokroužek se stará o údržbu zahrady, o ptačí krmítka, budky v zahradě
 • na zahradě probíhá monitoring biodiverzity v projektu Živá zahrada (ČSOP)
 • poštolka a krahujec v areálu školy – vyřešen problém s holuby
 • obě budovy jsou zrekonstruovány, také tělocvičny jsou po rekonstrukci
 • upraveny komunikace v areálu školy – vydláždění,  2. stupeň je bezbariérový celý (výtah)
 • ve školách je dostatek zeleně
 • 1. stupeň – žáci pečují o terasu – Projekt Zelená terasa
 • obě budovy – komunitní fungování odpoledne a večer – pronájmy TJ, ZČ
 • 2. stupeň – nově Nízkoprahové zařízení (Diakonie)
 • podílíme se na péči o připravovaný lesopark Martinská stěna za městem – školní naučná stezka (práce žáků), akce Clean up the world
Nedostatky – slabé stránky, návrhy a možnosti:
 • 1. stupeň nemá zahradu, hřiště je poměrně malé
 • 2.stupeň – problém s vandalismem některých jedinců, neustálý boj (pokroky ve vyšetřování a odhalení hříšníků, napravení poničeného na jejich náklady)
 • nedostatečně chráněn školní pozemek před vandaly a zloději
 • obě budovy – zastaralé vybavení, nedostatek nábytku, stále chybí studijně – odpočinková místnost, knihovna – problém finanční
 • nedokončená fasáda na budově 2. stupně (bude dokončena po zateplení budovy)
 • vstupní prostory – hlavní vchod 2. stupně nepůsobí útulně
 • orientace ve škole – zatím jen v návrhové podobě
 • ve ŠJ není zeleň – ke zútulnění přispět i rostlinami
 • ve ŠJ – problém poničených židlí a ubrusů – větší postřeh při dozorech

Volný čas

Analýza  2005/2006
-
Analýza 2008/ 2009
Kde můžete trávit přestávky, volné hodiny? Na chodbách; na dvoře, hřišti, zahradě; další možnosti: tělocvična, učebna Vv a fyziky (ABC přestávky)
Máte ve volném čase k dispozici nějaké stolní hry? Ano, ale málo.
Jaké, z jakých materiálů? Pexeso – ekoznačky, odpadové domino z papíru.
Podíleli se žáci na jejich výrobě? Ano.
Má škola vlastní pozemek? Ano, 2.stupeň velký areál, 1.stupeň jen hřiště na dvoře a školní terasu.
Je na školním pozemku hřiště? Ano. Je tam dostatek prolézaček? Nejsou vůbec, v plánu je horolezecká stěna, hmatová stezka … Není ještě zcela dobudován, pokračuje projekt Zelená školní zahrada
Je tam dostatek laviček? Ano. Můžete tam trávit čas i po škole? Samovolně ne z bezpečnostních důvodů, není zajištěn dozor.
Využíváte školní pozemek pro pěstování rostlin? Ano. Jaké druhy pěstujete? Zelenina, ovocné stromy, okrasné květiny, sbírková část dřevin, vřesoviště …
Kdo o zahradu pečuje? Žáci, učitelé a školník. Jak jsou do péče o zahradu zapojeni žáci? Žáci v rámci pracovních činností. Dáváte přednost domácím druhům před cizokrajnými? Ano. Je na nějaké části ponechán přirozený ekosystém? Blízko k přirozenému ekosystému má třeba hromada kamenů pro úkryt drobných živočichů, byl vytvořen remízek pro hnízdění ptactva.
Máte na školním pozemku učebnu? Ne. Ale je zahrnuta také do projektu Zelená školní zahrada.
Více sportovních akcí a soutěží a vybavení pro ně (pingpongové stoly, lezecká stěna …), deskové společenské hry, vytvořit školní knihovnu. Vybavení zahrnuto do projektu školy v ROP.
Analýza  2010/2011
 • stav stejný jako v minulé analýze
 • přestávky mohou žáci trávit na chodbách, tělocvičně (po domluvě s pedagog dozorem), při příznivém počasí na zahradě, mohou využít čajovnu v kabinetu u 8.B
 • po domluvě s pedagog. dozorem žáci mohou využít počítačovou učebnu
Posun (kladné změny) – silné stránky školy:
 • čajovna u 8.B (kabinet) – obsluhu zajišťují žáci pod pedagog. dozorem
 • sportovní přestávky v tělocvičně, na 1. stupni i na hřišti – prolézačky, stěna
Nedostatky – slabé stránky, návrhy a možnosti:
 • chybí školní knihovna (studovna)
 • již nejsou ABC přestávky ve fyzice (chybí organizátor), výtvarné přestávky v učebně Vv (chybí zájemci)

Energie

Analýza  2005/2006
DOBŘE
 • ?
ŠPATNĚ
 • ?
Nápady:
 • nepřetápět místnosti, neplýtvat světlem, instalovat úsporné zářivky, zbytečně nevětrat; nesvítit, když jsou zatažené žaluzie
Analýza 2008/ 2009
Má škola zpracovaný energetický audit? Ano. Byl zpracován odbornou firmou ENVIROS, s.r.o. (audit celé budovy dle zákona), a EN projekt, s.r.o. (v souvislosti s instalací solárních kolektorů), i podrobný školní audit vytvořený členy Ekotýmu. Snížit teplotu vytápění v nočních hodinách; nesvítit, pokud je dobrá viditelnost; co nejméně svítit na chodbách, nakupovat nové elektrospotřebiče jen ve třídě A, obměnit stará svítidla novými s elektrickými předřadníky.
Jaký zdroj užívá škola k vytápění? Plyn: 1.stupeň a 2.stupeň. Centrální zásobování teplem (pevná paliva): školní jídelna.
Jakou má škola spotřebu energie na vytápění? 1.stupeň: 795 GJ; školní jídelna: 710 GJ; 2.stupeň – nestanoveno, škola si vytápí sama; jsou jen vypočteny náklady. Náklady na vytápění v roce 2007: 1.stupeň: 349.697 Kč; 2.stupeň: 354.989 Kč; školní jídelna: 357.840 Kč
Kolik škola platila za energii za poslední rok? 114.320 Kč
Jaká je roční spotřeba elektřiny? 22.926 kWh
Je spotřeba energie průběžně kontrolována? Ano.
Jaké? Plyn, elektřina. Kým? Hospodářka školy, ředitel. Jak často? 1x měsíčně.
Víte, jaká je spotřeba energie v pracovní dny, o víkendu a během prázdnin? Neprovedeno, navíc o prázdninách je spotřeba zkreslena probíhající rekonstrukcí školy, která je energeticky náročná (stavební stroje, jeřáb apod.). O víkendech se téměř nespotřebovává, o prázdninách jen velmi málo.
Máte ve škole nápojový či jídelní automat? Ne.
Co dělá škola pro šetření energie? Zbytečně nepřetápíme (sledují topiči), zbytečně nesvítíme (sledují někteří žáci a učitelé, členové Ekotýmu), instalovány sluneční kolektory, rozmístěny „šetřící“ tabulky k vypínačům.
Používáte ve škole spotřebiče s nižší spotřebou energie? Zjištěno pouze u nové ledničky Zanussi – kategorie B, u ostatních spotřebičů se zjistit bohužel nepodařilo – tento údaj nemají na označení uveden.
Necháváte ve škole spotřebiče ve stand-by modu? Ne, vypínáme všechny spotřebiče (i z bezpečnostních důvodů), centrální vypínání je navíc v učebně informatiky a fyziky a chemie.
Jak je řízeno vytápění? Topičem, na 2.stupni manuálně, na 1.stupni poloautomatické regulování.
Jsou součástí topného systému čerpadla? Ano. Vypínají se? Ano. Jakou mají spotřebu? 91W.
Máte na radiátorech nainstalované termostatické ventily? Ano i ne. Jsou funkční? Ano na 1.stupni; na 2.stupni zatím nejsou osazeny (až po rekonstrukci v roce 2009).
Jakým způsobem se nastavuje mezní hodnota? Čísly. Pokud se mezní hodnota nastavuje manuálně, kdo a kdy s ventily manipuluje? Pan školník po dohodě s vyučujícími.
Jsou v topném systému kombinovány různé typy ventilů? Ne, instalace v celé budově v jednom čase podle projektu
Jsou za topením umístěny izolační (reflexní) desky? Ne.
Jsou před radiátory umístěné kryty nebo jiné překážky, které brání proudění teplého vzduchu do místnosti? Ne, pouze v tělocvičně a v několika třídách 1.stupně z bezpečnostních důvodů – požadavek hygieny.
Měří se někde v prostorách školy teplota vzduchu? Ano i ne, na 1.stupni se měří teplota pravidelně (třídy, chodby – jsou umístěny teploměry). Na 2.stupni se teplota neměří – ve třídách nejsou teploměry.
Jaká je průměrná teplota vzduchu udržovaná v topné sezóně ve třídách? Většinou 22 – 23 °C.
Jaká je průměrná teplota udržovaná v topné sezóně v šatnách? 16 – 20 °C
Je v prostorách školy, které se nevyužívají vůbec nebo zřídka, udržována nižší teplota? Ano.
Jakým způsobem jste teplotu zjišťovali? Měřili jsme ji teploměrem.
Co si myslí žáci a učitelé o způsobu regulace tepla ve vaší škole? Jak je to u nich doma? Z ankety: přiměřeně na 1.stupni (105 respondentů ze 123 dotázaných), přiměřeně 100 ze 215, příliš teplo 48 a málo tepla, často chladno 49.
Z rychlé miniankety: doma mají všichni dotázaní akorát J.
Pokuste se udělat výpočet spotřeby energie na vytápění na m2 podlahové plochy školy za rok. 118,3 kWh/ m2 - údaj z energetické-ho auditu zpracovaný odbornou firmou
Jaké máte ve škole ohřívače vody? Kolik? Na 2.stupni: průtokové elektrické ohřívače (5ks), elektrické bojlery (6ks), sluneční kolektory (zásobník 1000 l)
Na 1.stupni: průtokové elektrické ohřívače (4 ks), elektrické bojlery (4 ks)
Dochází-li k akumulaci teplé vody, kde jsou umístěny akumulátory? Bojlery – celkem 10 ks na každém patře a u tělocvičny, zásobník k solárním kolektorům v suterénu školy.
Jaká je regulace ohřevu teplé vody? Je na ekonomický provoz.
Na jakou teplotu se voda ohřívá? Na 45°C.
Dovírají se okna dobře, nejsou zkřížená? Nejsou škvíry pod parapety nebo mezi rámem a zdí? Všechna okna byla vyměněna za nová, nejsou zkřížená, dovírají se dobře.
Je v oknech těsnění? Ano, nové, funkční, silikonové.
Proudí zavřenými venkovními dveřmi dovnitř studený vzduch? Ano, hlavní dveře na 1. a 2.stupni.
Napište, jakým způsobem obvykle větráte. Krátce, ale intenzivně.
Využívá škola rekuperaci? Jen v budově školní jídelny.
Ve kterých prostorách školy je osvětlení v průběhu dne zapnuté nepřetržitě? Nikde není osvětlení zapnuto celodenně.
Jaké typy zdrojů světla jsou ve škole používány? V jakém množství? Nejčastěji běžná zářivka (třídy, chodby), pak žárovka (toalety, menší místnosti), ve sborovně, ředitelně, kanceláři a účtárně dražší zářivka s kvalitní barvou světla.
Jaká je stávající spotřeba energie na osvětlení? Nezjištěno, velmi náročný výpočet.
Ve kterých místnostech by se podle vašeho názoru vyplatila výměna svítidel? Škola je v rekonstrukci. Na osvětlení 2.stupně zpracovala Krajská hygienická stanice studii, podle ní projektant navrhl rekonstrukci osvětlení – částečně již realizováno (např. v tělocvičně a hudebně, kde byly nejhorší výsledky; je hotovo celé 2.patro).
Zhasínáte světlo po odchodu z místnosti? Ano. Jste ve škole informováni o potřebě zhasínání? Ano.“Šetřící“ tabulky u vypínačů.
Zapínají se spotřebiče v kuchyni jen v době, kdy se používají? Ano.
Vede se v kuchyni statistika např. spotřeby elektřiny na jedno jídlo? Sleduje se spotřeba energie za rok a provádí se kalkulace ceny oběda.
Jaká je průměrná spotřeba na jedno jídlo? 0,65 kWh / 1 oběd
Do jakých energetických tříd spadají vaše kuchyňské spotřebiče? Nevíme, většina spotřebičů je již starších – jídelna byla vybavena v roce 1990. V současné době jsou některé spotřebiče nahrazovány jinými (chladničky), zcela nová je myčka na černé nádobí.
Analýza 2010/ 2011
 • škola má zpracovaný energetický audit firmou Enviros,s.r.o. dle zákona
 • školní audit od členů Ekotýmu – proběhl v r. 2008/09
 • zdrojem vytápění zemní plyn (vlastní kotelna – obsluhována panem školníkem, úspornější než byl původní rozvod z měst.výtopny)
 • stouply náklady a roční spotřeba energie za poslední rok tj. r. 2010: celk. spotřeba: 33,535 MWh – náklady: 148.371 Kč (proč? přístavba- větší počet místností, více světel, problém se šetřením – zhasínáním, … )
 • spotřeba energií (plyn, elektřina) je průběžně kontrolována paní hospodářkou a ředitelem
 • u vypínačů na stěnách natištěny „šetřící“ nápisy
 • spotřebiče vypínáme i pro bezpečnost (centrální vypínání je v učebnách F-Ch, informatiky)
 • už jsou nainstalované termostatické ventily na všech radiátorech
 • jsou udržovány přiměřené teploty ve třídách – vyšší cca 23°C, v šatně a na chodbách – nižší cca 18°C
 • škola využívá sluneční kolektory pro ohřev vody – zásobník (1000 l) v suterénu školy
 • všechna okna postupně po etapách vyměněna - tzv. eurookna s funkčním těsněním
 • větráme krátce a intenzivně (a pouze za pedagog. dozoru)
 • rekuperaci má jen školní jídelna
 • po rekonstrukci osvětlení svítíme úspornými zářivkami (optimalizace osvětlení dle návrhu Krajské hygienické stanice), ale je jich více než bylo původních světel
Posun (kladné změny) – silné stránky školy:
 • nápisy k šetření u vypínačů světel (náhrada cedulek – nevydržely) natištěny přímo na stěny
 • označeny (popsány) vypínače ve třídách pro lepší orientaci
 • solární panely na 2. stupni
 • monitoring teploty ve třídách na 1. stupni (na 1. stupni jsou teploměry, 2. stupeň teploměry nemá)
 • funkční termostatické ventily na radiátorech
 • rekonstrukce osvětlení v celé škole (úsporné zářivky)
 • dokončena zcela výměna oken (za energeticky úspornější)
 • zpracován energetický audit školy (profesionální i žákovský)
 • u nákupu nových spotřebičů brána v úvahu energetická úspornost (A,A+,A++)
 • stav elektrospotřebičů je pravidelně kontrolován odborníkem
 • je určeno, kdo za který elektrospotřebič zodpovídá 
 • dbáno na správné větrání – pravidelně, intenzivně, ale krátce
 • škola má vlastní plynovou kotelnu
Nedostatky – slabé stránky, návrhy a možnosti:
 • často se svítí zbytečně – zatím nic nepomáhá
 • neosvědčila se služba „Světlušek“ na vyšším stupni (na chodbách pedagog. dozor věnuje větší pozornost zhasínání)
 • strhávání a spadávání cedulek u vypínačů – proto nahrazeno natištěním přímo na stěny
 • nemáme reflexní desky za radiátory
 • chybí energetický audit v 1. analýze, (energetický audit od r. 2008/2009)
 • budovu 2. stupně čeká zateplení a výměna hlavních vchodových dveří

Voda

Analýza  2005/2006
DOBŘE
 • ?
ŠPATNĚ
 • chybí úsporné hlavice vodovodních kohoutků
 • nevyužíváme dešťovou vodu (na zalévání)

Nápady:

 • pořídit vědra na mytí tabule, nenechávat puštěnou vodu ve třídách, nekapající vodovodní kohoutky (včas opravit)
 • používáme šetrné mycí prostředky?
Analýza  2008/2009
Jakou má škola spotřebu teplé a studené vody? Vodoměry jsou jen na studenou vodu, k ohřevu slouží bojlery, solární panely.
Spotřeba studené vody na 2.stupni v r. 2007: 635 m3, srážky 2188 m3.
Je spotřeba vody průběžně kontrolována? Ano. Kým? Hospodářkou a ředitelem. Jak často? 2x za rok.
Jaká je spotřeba vody na osobu? 2,7 m3 na osobu a rok.
Víte, jaká je spotřeba vody v pracovních dnech, o víkendu a během prázdnin? V současné době probíhá na škole rekonstrukce a proto se nedá zjistit, kolik je běžná spotřeba vody. O víkendech není žádná spotřeba vody, škola není v provozu. O prázdninách se používá voda jen na úklid.
Kolik škola platila za vodné a stočné za poslední rok? 2007: 71.243 Kč 2008: ještě nemáme vyúčtování, jsou zaplaceny zálohy, ale spotřeba bude vyšší (i kvůli probíhající stavbě)
Co dělá škola pro šetření s vodou? Na WC jsou šetrné splachování. Rozmístit informační cedulky k šetření vodou.
Zkuste odhadnout, jaký podíl mají na spotřebě vody jednotlivé školní provozy. Nebylo zjištěno, hospodaření s vodou je připravované téma Ekoškoly. Dle plateb má nejnižší spotřebu budova 1.stupně. Na 2.stupni je zvýšená spotřeba vody na zalévání nové výsadby na školní zahradě. Porovnat spotřebu vody mezi 1.stupněm, 2.stupněm a školní jídelnou.
Kolik umyvadel má úsporné hlavice? Počet umyvadel na 2.st. je 50 ; téma pro další aktivitu Ekoškoly pro 1. st.. Ve třídách, kde neproběhla rekonstrukce, jenom klasické kohoutky na studenou vodu. V rekonstruovaných třídách pákové baterie na studenou vodu. Na WC a v šatnách u tělocvičny pákové baterie na teplou a studenou vodu. Ve varně školní jídelny baterie na fotobuňku s přednastavenou teplotou. Úsporné hlavice (perlátory) až na výjimky (ředitelna) nenainstalovány.
Zjistit počet umyvadel ve škole na 1. st..
Jsou úsporné hlavice pravidelně čištěny? Ne, na škole nejsou.
Kolik kohoutků nemá v pořádku těsnění, kape? Žádný kohoutek nekape.
Jsou kapající kohoutky rychle opraveny? Ano, hned po nahlášení žáky či učiteli (šikovní školníci).
Jsou kohoutky pravidelně kontrolovány? Ano. Kým? Školníkem. Jsou do kontroly zapojeni žáci? Ano, (zpravidla třídní služba) oznamují závady třídním učitelům.
Máte ve škole sprchy? Ano. Kolik z nich má stop-ventily? (Při mydlení se či nanášení šampónu není nutné, aby voda zbytečně odtékala do odpadu, lze používat stop-ventil.) Nemají stop - ventily.
Kolik WC má nainstalované klasické splachování (10l na 1 spláchnutí), dvojí splachování (malé a velké), splachování typu Skrblík (voda teče, jen pokud držíme splachovadlo nebo lze zmáčknout volbu STOP), jiný typ? Všechna WC mají již nainstalované dvojí splachování (malé a velké). Výpočet neproveden, nevíme, jak zjistit frekvenci návštěv na WC.
Jak je rozváděna teplá voda? Má škola cirkulační okruh? Škola má cirkulační okruh.
Jak dlouho trvá v jednotlivých místnostech, než začne téci teplá voda? Začne téct téměř okamžitě.
Je všechna studená voda ve škole pitná? Ano.
Z jakého zdroje škola získává pitnou vodu? Z vodárny – upravená voda z podzemních vrtů.
Má škola zaveden zvláštní rozvod užitkové vody? Ne.
Jímá se někde dešťová voda? Ne, ale je záměr vybudovat malou vodní nádrž na školní zahradě.
Co se děje s odpadní vodou z vaší školy? Jde do kanalizacečistírny odpadních vod.
Snažíte se ve škole používat čistící prostředky bez fosfátů, snadno rozložitelné v přírodě? prostředky na nádobí i prostředky na úklid.
Víte, co se nesmí vylévat do odpadu? Ano. Jaké látky to jsou? Jedy, kyseliny a hydroxidy, látky z učebny chemie.
Vědí uklízečky a další provozní zaměstnanci, co se nesmí vylévat do odpadu? Ano. Jak tyto informace získali? Každoročním proškolením.
Kolik jídel se denně připravuje? Až 600 porcí.
Jakým způsobem se umývá nádobí ve školní jídelně? Oplachuje se v napuštěném dřezu, pak jde do myčky (na bílé nebo černé nádobí).
Má škola vlastní plavecký bazén? Je přístupný i pro veřejnost? Ne.
Analýza   2010/2011
 • spotřeba vody v porovnání s minulou analýzou klesla: v r. 2008: 499 m³, 2009: 446 m³, 2010: 393 m³  (z hlediska ekologického jsme výrazně ušetřili, ale po stránce ekonomické stoupla cena vodného a stočného, a tak jsme neušetřili škole peníze: 2008: 74.203 Kč, 2009: 77.128 Kč, 2010: 77.276 Kč)
 • ceny vodného a stočného, spotřeba vody na žáka – podrobné údaje  - viz Zpráva o vodním auditu
 • největší spotřebu vody má ŠJ (souvisí s vybaveností a počtem strávníků – nejen žáci školy i veřejnost)
 • spotřeba vody je kontrolována hospodářkou školy a ředitelem 2x ročně
 • přehled a počet vodovodních a odpadních zařízení dle jednotlivých budov tabulkově zpracován – viz Zpráva o vodním auditu
 • zajištěna pravidelná kontrola a odstraňování závad – pan školník, třídní žákovské služby mají povinnost hlásit závady třídním učitelům
 • škola má cirkulační okruh
 • ve škole teče jen pitná voda, zdrojem této vody je voda z vodárny – upravená voda z podzemních vrtů (vyšší tvrdosti)
 • ze školy je voda odváděna do kanalizace a na ČOV (Vodárnu i ČOV navštěvují žáci 8. roč. v rámci tématické exkurze – viz ukázka prac.listu v příloze)
 • žáci a zaměstnanci školy jsou poučeni – proškoleni každoročně o bezpečnosti práce, bezpečném chování včetně zacházení s nebezpečnými látkami
Posun (kladné změny) – silné stránky školy:
 • konečně proveden vodní žákovský audit i s vyhodnocením, žákům dána možnost svými návrhy přispět ke zlepšení
 • pokračuje a bude pokračovat monitoring spotřeby vody (potřebné údaje u paní hospodářky)
 • rekonstrukce vodovodu a odpadního potrubí v obou budovách – dobře fungující rozvody
 • po rekonstrukci obou budov jsou úsporná splachovadla a pákové baterie (některá i s perlátory) – podrobnější informace viz sborník Zpráva o vodním auditu
 • kontrola úniku vody ve škole – okamžité odstranění závad a pravidelná údržba sítek úsporných hlavic vodovodních kohoutků (pan školník)
 • proběhla osvěta ve třídách o vodním auditu s hodnotícím testem o hospodaření s vodou
 • k úklidu podlahových krytin používá škola univerzální čisticí prostředek RAJ UNI (doporučen v příručce Ekoprovoz ve školách)
Nedostatky – slabé stránky, návrhy a možnosti:
 • zatím nejímána srážková voda na zalévání – vybavit školu nádobami na jímání dešťové vody a využívat dešťovou vodu na zalévání
 • poměrně velká spotřeba vody ve ŠJ - nahradit zastaralé vybavení varny ve ŠJ novým, šetrným ke spotřebě vody
 • 4 vodovodní kohoutky a 3 splachovadla jsou ještě neúsporné – postupně je nahradit úspornými
 • osvěta k šetření vodou – chybí cedulky – vyřešit spíše přímo tiskem na stěny, připravit návrhy