IROP

Projekt „Modernizace učebny informatiky a zajištění standardu konektivity školy“

Projekt „Modernizace učebny informatiky a zajištění standardu konektivity školy“

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003667

Hlavním cílem realizace projektu je zlepšit kvalitu formálního vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí a tím zvýšit reálnou budoucí uplatnitelnost žáků na trhu práce. Cílem projektu je také zajistit kvalitní, moderní a bezpečné připojení ke službám veřejného internetu, kvalitní řešení vnitřní konektivity včetně bezdrátové sítě, při současném důrazu na řešení bezpečnosti celé počítačové sítě.

Výstupem projektu je odborná učebna informatiky na druhém stupni základní školy. Dalším výstupem projektu je zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu. Součástí projektu je také úprava školní zahrady.

Rozpočet projektu je 2 559 tis. Kč, z toho dotace činí 2 303 tis. Kč.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Struktura financování je 85% z Evropské unie, 5% ze státního rozpočtu ČR, 10% z rozpočtu žadatele/příjemce dotace.