Klíčové aktivity

Výzkum a lidé

Formou osobních profilů a videoklipů bude představeno 15 osobností a týmů strojírenského a metalurgického výzkumu Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni a výzkumné organizace COMTES FHT a.s. a výsledky jejich výzkumné práce. Budou prezentovány na webových stránkách projektu, YoTube a dalších médiích. Tyto osobnosti se představí též během popularizačního cyklu Výzkum a já v podobě přednášek na ZČU a besed na středních školách a lekcí předprofesní přípravy na základních školách, který bude v rámci projektu zorganizován. Tento cyklus se uskuteční ve čtyřech cílových krajích - Západočeském, Karlovarském, Středočeském a Jihočeském.

Věda v ulicích

S cílem přiblížit žákům, studentům i pedagogům základních, středních a vysokých škol primárně čtyř českých krajů (Západočeský, Karlovarský, Středočeský a Jihočeský) reálné procesy ve výzkumu a vývoji metalurgických a dalších materiálů budou zhotoveny interaktivní aplikace a modely, například zařízení pro demonstraci tváření a zkoušení kovů, vizuální schéma reálné technologie využití oceli, experimentální prezentace supravodivosti a magnetické levitace či mikroskopické analýzy materiálů. Tyto aplikace a modely budou představeny během celostátně vyhlašovaných akcí na popularizaci vědy a výzkumu, například Den Země, Týden výzkumu, vývoje a inovací atd. Budou využity rovněž během Vědeckých dní popularizujících výzkum a vývoj ve strojírenství na základních, středních a vysokých školách, na jejichž konceptech, pilotním odzkoušení a organizaci na třech typech škol (ZŠ, SŠ a VŠ) se budou členové projektového týmu podílet.

Tech je In

Formou atraktivního webového informačního portálu s moderním grafickým prostředím budou propagovány výzkum a vývoj v oblasti materiálů a strojírenských technologií mezi výzkumníky a talentovanou a motivovanou mládeží základních, středních škol a nižších ročníků vysokých škol. Pro pracovníky vysokých škol a výzkumných ústavů, strojírenských podniků a odborných středních škol bude uspořádáno dvoudenní Strojírenské technologické fórum, kde bude odborná veřejnost informována o aktuálních výsledcích vědy a výzkumu ve strojírenských technologiích.

Už vím proč

S cílem podpořit didaktiku vybraných předmětů na základních školách a odborných předmětů na středních školách budou vyhotoveny ve spolupráci s pedagogy do projektu zapojených škol metodické listy shrnující vývoj ve strojírenství a používané technologie. Vybrané skupině studentů bakalářského studia Fakulty strojní, případně Fakulty aplikovaných věd, Západočeské univerzity v Plzni projevující zájem o vědu a výzkum ve strojírenství budou poskytovány odbornými konzultanty z řad výzkumných pracovníků výzkumné organizace COMTES FHT a.s. a Fakulty strojní ZČU v Plzni individuální konzultace. Obě výzkumné organizace zapojené v projektu (COMTES FHT a ZČU v Plzni) budou poskytovat odbornou podporu technickým kroužkům na základní a dvou středních průmyslových školách přímo zapojených do projektu. Půjde o metodickou přípravu a provedení laboratorních pokusů, počítačovou simulaci procesů, práci s mikroskopy atd.

Máme otevřeno

Pro skupiny technicky orientovaných žáků základních, středních škol a studentů bakalářského stupně studia na ZČU budou ve výzkumné organizaci COMTES FHT a.s. a na Fakultě strojní ZČU v Plzni dvakrát ročně organizovány tématicky zaměřené Dny otevřených dveří. Scénář bude výsledkem konzultace s vedením škol a bude přizpůsoben znalostem žáků a studentů. Akce budou určeny nejen pro školy přímo zapojené do projektu, ale i další školy ze čtveřice cílových krajů. Kromě toho budou organizovány ročně nejméně tři tématické exkurze do strojírenských podniků realizujících výzkum a vývoj. Scénář každé exkurze bude vyhotoven na míru skupině účastníků – žáků a studentů základních, středních škol a studentů bakalářského studia ZČU v Plzni. V laboratořích výzkumné organizace COMTES FHT a.s. budou probíhat krátkodobé vzdělávací stáže pedagogů ZŠ, SŠ a Fakulty strojní a Fakulty aplikovaných věd ZČU. Jejich program bude vyhotoven na míru potřebám konkrétních pedagogů škol zapojených v projektu. Budou seznámeni s trendy v oboru, přístrojovou technikou používanou ve výzkumu a vývoji, používanými pracovními postupy, jakož i konkrétními projekty aplikovaného výzkumu a technologického vývoje, které COMTES FHT a.s. řeší.

Vzdělávání pracovníků

VaV v řízení a popularizaci VaV Výzkumným a akademickým pracovníkům a studentům ZČU v Plzni a výzkumníkům COMTES FHT a.s., budou vyhotoveny na míru čtyři vzdělávací moduly složené z přednášek a praktických cvičení. Budou se týkat financování vědy a výzkumu v ČR, přípravy projektových žádostí, dále ochrany a správy duševního vlastnictví, včetně patentových rešerší, transferu technologií a školení a nácvik praktických dovedností v tom, jak efektivně popularizovat výsledky své výzkumné práce v různých typech médií, včetně dialogu před kamerou.

logo