Klíčové aktivity

 

Badatelská výuka a popularizace výzkumu a vývoje ve strojním inženýrství REGIOPOPULÁR

Podrobný popis realizace klíčových aktivit (výtah – především ve vztahu k realizaci na ZŠ Dobřany):

Aktivita KA 01 – Badatelská výuka na ZŠ a SŠ

Realizované činnosti:

1.1 PODPORA DIDAKTIKY VYBRANÝCH PŘEDMĚTŮ na ZŠ (fyzika, chemie, přírodopis) - na základě konzultací, náslechů i zpětné vazby z kroužků v partnerských ZŠ a SŠ vyhotoví odborníci ZČU/Fakulty strojní a COMTES FHT ve spolupráci s pedagogy škol digitální výukové materiály zaměřené na zajímavé fyzikální jevy a chemické reakce, které nás obklopují, v případě SŠ budou cíleny na nové technologie a materiály ve strojírenství. Sborník metodických listů (zvlášť pro ZŠ a SŠ) bude distribuován školám z cílových krajů.

1.2 ZAVÁDĚNÍ ANGLIČTINY DO VÝUKY vybraných předmětů metodou CLIL:

- na ZŠ Dobřany, Letiny a Zbůch, budou vytvořeny tandemy ve složení (angličtinář a odborník na fyziku/ chemii/ přírodopis), které společně připraví téma, angličtinář je zpracuje v angličtině, společně odučí v hodině Fy/Che/Př (angličtinář mimo svůj hlavní pracovní poměr), následně angličtinář zpracuje metodický list (základ budoucího metodického sborníku)

Oba metodické sborníky (ZŠ i SŠ) budou distribuovány i dalším školám v projektem dotčených regionech.

Personální zajištění KA 01:

Na realizaci KA se bude podílet 26 členů týmu ze všech partnerů s kapacitou 3,361 úvazku. Jde o tyto pozice: manažer KA 01, koordinátor projektu, asistentka, finanční manažer, účetní, 1 VaV pracovník COMTES, 1 ČTPS, 3 V-P pracovníci a 1 asistent ze ZČU, 4 učitelé ZŠ a 6 učitelů SPŠ, 2 pomocní laboranti SPŠ

Činnosti v KA 01 budou směrovány na tyto cílové skupiny:

 • studenti ZČU bakalářského studia Fakulty strojní (FS) a Fakulty aplikovaných věd (FAV)
 • akademičtí a ostatní pracovníci ZČU a dalších VŠ a institucí VaV
 • žáci ZŠ 4 krajů (Plzeňský, Karlovarský, Jihočeský a Středočeský)
 • studenti SPŠ a technicky zaměřených gymnázií ve výše uvedených krajích

Práce s cílovými skupinami v KA 01

Žadatel a partneři projektu mají přímý kontakt na všechny cílové skupiny projektu. Jde o velmi různorodý celek (z pohledu věkového, odborné erudice, zájmů atd.). Plánované aktivity KA a její výstupy berou tuto okolnost v úvahu a přizpůsobují formy popularizace VaV jednotlivým cílovým skupinám.

Časový harmonogram KA 01:

KA 01 bude probíhat po celou dobu trvání projektu, tj. 13 měsíců (M1-M13).

VÝSTUPY KA 01

Bude vytvořeno:

 • sborník metodických listů pro ZŠ Fyzika a Chemie kolem nás (výstup z úkolu 1.1)
 • sborník metodických listů Angličtina ve fyzice, chemii a přírodopise základních škol (1.2)

Všechny sborníky budou obsahovat evaluační nástroje (testové úlohy, závěrečné opakování formou interaktivního řešení úloh žáky během vyučování).

Doložení výstupů: metodiky uložené na CD

Aktivita KA 02 – Vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje

– netýká se ZŠ

Aktivita KA 03 – Věda v ulicích

Realizované činnosti v KA 03:

3.1 ZHOTOVENÍ INTERAKTIVNÍCH APLIKACÍ A MODELŮ ilustrujících reálné VaV procesy:

3.1.1. Supravodivost a levitace - demonstrace supravodivé levitace

3.1.2. Mikrosvět materiálů - sledování a analýzy struktury materiálů digitálním přenosným mikroskopem

3.1.3 Wobble systémy a jejich potenciál pro aerobní trénink těla i pro dopravu - názorné předvedení převodu kmitavého pohybu na rotační klikový mechanismus na trenažéru, který bude umístěn v partnerských školách

3.1.4. Výstavka kovů - přenosná sbírka polotovarů z různých kovových materiálů

3.1.5. Modulární sestava pro prezentaci výsledků konstrukčních a designerských projektů ZČU/FS

3.1.6. Elektromobilita - model auta, koloběžky

Aplikace budou představeny na webu projektu, partnerů, a následně (spolu s modely) prezentovány při dalších popularizačních aktivitách.

3.2 BADATELSKÉ DNY NA ŠKOLÁCH popularizující VaV ve strojírenství budou uspořádány na partnerských na školách, realizační tým poskytne metodickou a lektorskou podporu Dne na nejméně 3 dalších ZŠ a 3 SŠ ve 4 krajích; součástí Dne bude představení modelů a aplikací, experimenty, mikroskopické analýzy atd. Původní koncept akce vypracovaný ve třech verzích pro ZŠ, SŠ a VŠ v rámci projektu z výzvy č. 35 bude aktualizován.

3.3 SÉRIE POPULARIZAČNÍCH PREZENTACÍ VaV ve strojírenství s využitím vyhotovených aplikací, modelů a prezentací během celostátně vyhlašovaného Týdne výzkumu, vývoje a inovací v ČR (11/2014) , Dne Země (4/2015), Týdne vědy a techniky (9/2014, Plzeň) atd.

Personální zajištění KA 03:

KA bude realizovat 24 členů týmu s úhrnnou kapacitou 2,738 prac. úvazku. Jde o tyto pozice:

 • manažer KA (0,25 úvazku)
 • 4 VaV pracovníci a 3 technici COMTES FHT (0,85)
 • 2 ved-pedag. pracovníci a 2 laboranti ZČU (0,5)
 • 1 VaV pracovník ČTPS (0,05)
 • 2 učitelé a 2 pom. laboranti SPŠ a 3 ZŠ (0,775)
 • asistentka (0,17)
 • koordinátor projektu, finanční manažer, účetní (celkem 0,143)

Činnosti v KA 03 budou směrovány na tyto cílové skupiny (CS):

 • studenti ZČU bakalářského studia Fakulty strojní (FS) a Fakulty aplikovaných věd (FAV)
 • akademičtí a ostatní pracovníci FS a FAV ZČU a institucí VaV zaměřených na strojírenské technologie a materiály
 • žáci ZŠ a studenti SPŠ, technicky zaměřených gymnázií a VOŠ ve 4 krajích

Práce s CS v KA 03

Členové konsorcia mají přímý kontakt na všechny CS projektu. Plánované aktivity KA a její výstupy berou v úvahu fakt, že jde o různorodý celek, a přizpůsobují formy popularizace VaV jednotlivým CS. Badatelské dny budou probíhat dle tří konceptů pro různé typy škol, vyhotovených v rámci projektu z výzvy č. 35, a které již byly ve šk.roce 2012/2013 pilotně ověřeny. Výběr dalších škol pro realizaci úkolu 3.2 se uskuteční po zmapování a následném osobním jednání manažera KA s vedením vytipovaných škol.

Časový harmonogram KA 03:

KA bude probíhat 13 měsíců (M1-M13):

úkol 3.1: M1-M8, zhotovení aplikací a modelů, prezentací

úkol 3.2: M1-M13, organizace a obsah Badatelského dne na ZŠ, SŠ a VŠ sdružených v projektu a šíření akce v krajích

úkol 3.3: M1-M13, prezentace během celostátních kampaní (Týden vědy, Den Země atd.) a ve věd. centrech

VÝSTUPY KA 03

Bude vytvořeno:

 • 1 prezentace supravodivosti a magnetické levitace
 • 1 prezentace mikroskopické analýzy materiálů
 • 3 přenosné výstavky kovových materiálů
 • 1 wobble trenažér
 • 1 model elektromobilu
 • 3 aktualizované koncepty Badatelského dne-pro ZŠ, SŠ a VŠ

Další výstupy: účast na akcích úkolů 3.2 a 3.3 bude podpořeno 1230 osob, z toho:

 • 500 žáků ZŠ
 • 750 studentů SŠ
 • 30 studentů VŠ a VOŠ

Aktivita KA 04 – Tech je IN

Realizované činnosti v KA 04:

4.1 WEBOVÝ PORTÁL - provozování a průběžná aktualizace specializovaného webu, který propaguje VaV v oblasti strojírenských technologií mezi výzkumníky a talentovanou a motivovanou mládeží (ZŠ, SŠ a nižších ročníků VŠ) (portál vznikne v rámci projektu OP VK z výzvy č. 35 a bude plně zprovozněn začátkem roku 2014), rozšíření webu např. o glosář technologických novinek, o nové ankety, kvízy, atd.

4.3 TECHNOLOGICKÁ GRAMOTNOST - přednášky o nových technologiích a materiálech pro VOŠ, SPŠ a ZŠ a prioritách Evropské unie ve strojírenství do roku 2020 spojené s besedou na dané téma. Uskuteční se celkem 4 akce (zhruba 1 akce za čtvrtletí).

Personální zajištění KA 04:

Na realizaci KA se bude podílet celkem 13 členů týmu všech partnerů konsorcia s úhrnnou kapacitou 1,401 úvazku. Jde o tyto pozice:

 • manažer KA 04 (0,25 úvazku)
 • asistentka (0,17) - asistence při organizaci Think-tank fóra o strojírenství (úkol 4.2) a při zajišťování úkolu 4.1
 • 2 VaV pracovníci COMTES FHT (0,34),1 vědecko-pedag. pracovník ZČU (0,1) a 1 pracovník ČTPS (0,3): obsah webu, jeho aktualizace (4.1) organizace Fóra (4.2), cyklus přednášek o technologické gramotnosti (4.3)
 • 2 učitelé ze SPŠ Ostrov a Tachov, 3 učitelé ze ZŠ Dobřany, Letiny a Zbůch: náměty týkající se obsahu webu

(4.1), spolupráce při organizaci přednáškového cyklu Technologická gramotnost (4.3)

KA 04 je zaměřeny na tyto cílové skupiny:

 • pracovníci VŠ a výzkumných institucí
 • studenti ZČU FS a FAV
 • žáci ZŠ ve 4 krajích
 • studenti SPŠ, gymnázií a VOŠ ve 4 krajích

Práce s cílovými skupinami v KA 04

Žadatel a partneři projektu mají přímý kontakt na všechny cílové skupiny (CS) projektu. Při zajišťování úkolu 4.1. (webový portál) bude zohledněna různorodost cílové skupiny. Podobu portálu budou vytvářet zástupci všech CS.

Časový harmonogram KA 04:

KA 04 bude probíhat po celou dobu trvání projektu, tj. 13 měsíců (M1-M13), z toho:

úkol 4.1: M1-M13 - provoz interaktivního webového portálu

úkol 4.3: M3, M5, M9 a M12 - čtyři přednášky, na které bude navazovat beseda

VÝSTUPY KA 04

 • aktualizovaný interaktivní webový portál
 • prezentace ze čtyř seminářů z cyklu Technologická gramotnost

Další předpokládané výstupy:

Bude podpořeno celkem 185 osob, z toho:

 15 žáků ZŠ

 50 studentů SŠ

 20 studentů VOŠ a VŠ

 100 akademických a ostatních pracovníků VŠ (zejména FS a FAV ZČU) a dalších a institucí VaV

Doložení tohoto výstupu: prezenční listinou s podpisy účastníků

Aktivita KA 05 - Už vím proč

Realizované činnosti v KA 05:

5.1 VÝZKUM A JÁ - přednáškový cyklus 20 osobností VaV na VŠ, SŠ a ZŠ s cílem vzbudit u dětí a mládeže zájem o technický obor (20 akcí)

5.2 BURZA NÁPADŮ - soutěž o nejlepší práce mladých badatelů - zvlášť pro trojici ZŠ zapojených do projektu a pro 2 SPŠ, autoři nejlepších prací budou vysláni na exkurzi do vědeckého parku v zahraničí (organizovanou v rámci KA 06)

5.3 PODPORA TECHNICKÝCH KROUŽKŮ (odborná a materiální) na ZŠ Dobřany, ZŠ Letiny a ZŠ Zbůch a SPŠ Ostrov a SPŠ Tachov - příprava a provedení laboratorní pokusů, práce s mikroskopy, počítačová simulace procesů atd.. Konkrétní podoba podpory bude probíhat v součinnosti s vedoucími kroužků.

5.4 VYTVOŘENÍ REGIONÁLNÍ SÍTĚ ŠKOL popularizující technické vzdělávání - 6 institucí tří vzdělávacích stupňů si bude vyměňovat zkušenosti a organizovat společné akce zaměřené na zatraktivnění výuky a vzdělávání (např. exkurze, soutěže pro talentované žáky a studenty, využívání laboratorního zázemí pro volnočasové aktivity žáků/studentů z partnerských škol, výměna výukových a metodických materiálů, spolupráce vedoucích technických kroužků, náslechy na kroužcích, konzultace; atd.)

Personální zajištění KA 05:

Na realizaci KA se bude podílet celkem 29 členů týmu s úhrnnou kapacitou 4,3 úvazku. Jde o tyto pozice:

 • manažer KA (0,25 úvazek)
 • asistentka (0,17) - asistence při organizaci všech 3 dílčích aktivit KA
 • 1 VaV pracovník COMTES FHT, 3 vědecko-pedag. pracovníci ZČU a 1 pracovník ČTPS (celkem 0,45): konzultace, lektorství v KA 05
 • 1 technik COMTES FHT a 1 ZČU (celkem 0,3) - v úkolu 5.3: spolupráce s kroužky, příprava experimentů, demonstrace modelů atd.
 • 4 učitelé ZŠ a 4 učitelé SPŠ (celkem 1,8): součinnost při organizaci a vyhodnocení besed a Burzy nápadů (5.1 a 5.2), vytipování talentovaných dětí, vedení kroužků a koordinaci aktivit v 5.1, 5.2, 5.3 a 5.4 na školách
 • 6 pom. lab. pracovníků SPŠ (celkem 0,9)
 • 3 asistenti učitelů na ZŠ (0,3)
 • koordinátor, fin. manažer, účetní (0,14)

Činnosti v KA 05 budou směrovány na tyto cílové skupiny (CS):

 • žáci ZŠ 4 krajů (5.1, 5.2, 5.3 a 5.4)
 • studenti SPŠ, technicky zaměřených gymnázií a VOŠ ve 4 krajích (5.1, 5.2, 5.3 a 5.4)
 • učitelé ZŠ a SŠ (5.3 a 5.4)

Práce s cílovými skupinami v KA 05

Žadatel a partneři projektu mají přímý kontakt na všechny CS KA 05 projektu.

Při zajišťování úkolu 5.1 a 5.2 (beseda Výzkum a já a Burza nápadů) bude zohledněna rozdílná vědomostní úroveň na ZŠ a SŠ a budou organizovány akce s různým obsahem pro ZŠ a pro SŠ). Při realizaci činností v bodu 5.3 (technické kroužky) bude aplikován individuální přístup k žákům a studentům. Podpora bude vycházet z konkrétních potřeb technických kroužků. Její podoba bude konzultována s vedoucími kroužků.

Časový harmonogram KA 05:

KA 05 bude probíhat po dobu 13 měsíců (M1-M13), z toho:

úkol 5.1: M1-M13 průběžně

úkol 5.2: M10 - 3/2015 - Burza nápadů pro dvě SPŠ, M11 - 4/2015 - Burza nápadů pro tři ZŠ

úkol 5.3: M1 - M13 průběžná metodická, odborná, materiální podpora kroužků

úkol 5.4: M1 - M13 networking škol

VÝSTUPY KA 05

Bude vytvořeno:

- 2 metodiky akce Burzy nápadů - zvlášť pro SŠ a ZŠ

- 2 sborníky metodických listů pro mimoškolní vzdělání - zvlášť pro SŠ a ZŠ

Doložení výstupu: na CD a v tištěné podobě

Další výstupy:

Účastí na dvaceti přednáškách z cyklu Výzkum a já (úkol 5.1), Burze nápadů (5.2) a vzděláváním v technických kroužcích (5.3) bude podpořeno:

 100 žáků ZŠ

 200 studentů SŠ

Doložení výstupu: prezenční listiny s podpisy účastníků a podpisem pedagoga/vedoucího kroužku

Aktivita KA 06 – Můžeme dál?

Realizované činnosti v KA 06:

6.1 DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - v COMTES FHT a FS ZČU - tématicky zaměřené akce pro skupiny technicky orientovaných žáků ZŠ, SŠ a bakalářů ZČU. Každý subjekt uspořádá tuto akci během projektu 2 x.

Scénář bude výsledkem konzultace s vedením škol a bude přizpůsoben znalostem žáků/studentů. Bude obsahovat výklad lektora, ukázky fungování přístrojů, sledování experimentů, počítačovou animaci i řešení úloh žáky/studenty pod vedením lektora. Akce bude určena pro školy přímo zapojené do projektu i další školy z cílových krajů.

6.2 TÉMATICKÉ EXKURZE (celkem 14 akcí, z toho 6 do zahraničí; 6 pro ZŠ a 8 pro SŠ) do strojíren, např. BMW v Regensburgu, VW v Drážďanech, Voest Alpine, Škoda Auto, TPCA, na veletrhy v Norimberku, Brně, do elektráren, IQ parků (Zurich, Armschwang, Plzeň, Liberec), za doprovodu výzk. pracovníka pro skupiny motivovaných žáků ZŠ a SPŠ. Scénář každé exkurze bude vyhotoven skupině na míru. Pro ZŠ budou mít podobu terénních badatelských dní a budou zaměřeny na technické zajímavosti (např. získávání energie z vody a slunce).

6.3 KRÁTKODOBÉ STÁŽE PEDAGOGŮ ZŠ, SŠ a FS a FAV ZČU v laboratořích COMTES FHT. Stáže (v průměru 1 týden) budou vyhotoveny na míru potřebám jednotlivce. Nejméně 10 učitelů ze škol konsorcia bude seznámeno s trendy v oboru, přístroji VaV i řešenými projekty.

Personální zajištění KA 06:

Na realizaci KA se bude podílet 15 členů týmu všech partnerů s úhrnnou kapacitou 1,94 pracovního úvazku. Jde o tyto pozice:

 • manažer KA (0,25 úvazku)
 • asistentka (0,17) - asistence při organizaci Dnů otevřených dveří (6.1), exkurzí (6.2) a stáží (6.3)
 • 2 VaV pracovníci COMTES FHT, 1 věd.-pedag. pracovník ZČU a 1 pracovník ČTPS (0,35): lektorství během akcí
 • metodik exkurzí (0,3)
 • 3 učitelé ZŠ a 2 učitelé SPŠ (celkem 0,725 úvazku) - součinnost při organizaci akcí
 • koordinátor, finanční manažer a účetní projektu (0,14)

Činnosti v KA 06 budou směrovány na tyto cílové skupiny:

Zájemci o VaV práci:

 • studenti ZČU FS a FAV (6.1)
 • žáci ZŠ 4 krajů (6.1 a 6.2)
 • studenti SPŠ a gymnázií ve 4 krajích (6.1, 6.2))
 • pedagogové ZŠ a SŠ (6.3)

Práce s cílovými skupinami v KA 06

Žadatel a partneři projektu mají přímý kontakt na všechny cílové skupiny (CS) KA 06 projektu.

Při zajišťování úkolu 6.1 (Dny otevřených dveří) a 6.2 (exkurze) bude zohledněna různorodost účastníků. Pro každou skupinu bude proto akce probíhat s jiným tématickým zaměřením a celkovým scénářem reflektujícím zájem, úroveň znalostí a časové možnosti účastníků. Scénář exkurzí vypracuje metodik v součinnosti s pedagogy partnerských ZŠ, SPŠ, jejichž žáci/studenti budou jevit o akce zájem.

V případě stáží pro učitele (6.3) bude každý pedagog spolupracovat s manažerem KA 06 při přípravě konceptu své stáže, tak, aby scénář odpovídal jeho potřebám. Během stáže, pak bude mít možnost poznat různá oddělení výzkumu a vývoje, včetně přístrojů a práce s nimi a řešenými výzkumnými úkoly.

Časový harmonogram KA 06:

KA 06 bude probíhat po dobu 13 měsíců (M1-M13).

VÝSTUPY KA 06

Bude podpořeno:

 10 pracovníků v dalším vzdělávání - pedagogů ZŠ a SŠ a VŠ účastnící se stáží (v rámci úkolu 6.3)

 75 studentů SŠ účastí na Dnech otevřených dveří a exkurzích (6.1 a 6.2)

 100 žáků ZŠ účastí na Dnech otevřených dveří a exkurzích (6.1 a 6.2)

Doložení výstupů: prezenční listiny, v případě stáží učitelů - program stáže, vyhotovený závěrečný test s

podpisem školitele (VaV pracovníka COMTES FHT).