Pokyn k realizaci

Základní škola Dobřany, okres Plzeň – jih

Pokyn ředitele školy k realizaci projektu Moderní škola 2010 (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost)

Aktualizace k 2.11.2011
 
 1. Tento pokyn stanovuje základní pravidla k realizaci projektu Moderní škola 2010 v ZŠ Dobřany (dále jen projekt) v předpokládaném termínu 01.12.2010 – 31.05.2013.
 2. Výchozí informace o projektu jsou uvedeny ve Finální verzi žádosti, v Projektovém záměru a ve smlouvě mezi ZŠ Dobřany a MŠMT ČR. Prioritou školy je širší využití interaktivních tabulí (IAT) při výuce v běžných třídách školy a příprava učebních materiálů vhodných k výuce za pomoci IAT.
 3. Výstupy klíčové aktivity:
a)    54 sad 20 digitálních učebních materiálů (DUM) pro různé tématické oblasti pilotně ověřených v rámci běžné výuky; DUM se rozumí (dle Příručky pro ZŠ) především pracovní listy, prezentace, testy, videa, zvukové ukázky, animace, flashe, simulace, křížovky, hry, hodnocení, webquesty, ale také metodicky zpracované již existující odkazy, které je vhodné využít v jednotlivých vzdělávacích oblastech; DUM tedy může být i dokument, který je připraven a sdílen pomocí digitálních technologií, ale sám o sobě je určen pro využití žáky i bez digitálních technologií; DUM se nerozumí jen vlastní výpočetní technika, ale i veškeré aktivity od ní odvozené (laboratorní cvičení, GPS, geografické mapování, digitální fotografie apod.)
b)   42 osvědčení o absolvování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) pro oblast digitálních technologií; tímto DVPP se rozumí (dle Příručky pro ZŠ) veškeré činnosti související se zvyšováním informační gramotnosti všech pedagogických pracovníků bez ohledu na typ studia (e-learning, prezenční školení); za odpovídající program se považuje takový typ vzdělání, který má nejméně 4 hodiny a je akreditován jako DVPP MŠMT nebo jiným ústředním orgánem státní správy
 1. Pracovní projektový tým (PPT) se skládá z těchto členů:
·              vedoucí projektový manažer (VPM) – činnosti: administrace a řízení projektu; hodnocení sad DUM; uzavírání pracovních smluv s členy PPT; schvalování plateb (platy, nákupy zboží a služeb apod.); správa archivace monitorovacích indikátorů
·              projektový manažer pro DVPP (PM DVPP) – činnosti: organizace účasti členů PPT v DVPP; hodnocení sad DUM; metodické vedení zpracovatelů DUM v souladu s ŠVP; správa archivace osvědčení absolventů kurzů DVPP
·              projektový manažer pro ICT (PM ICT) – činnosti: péče o ICT; instalace SW, technické vedení zpracovatelů DUM při využívání ICT; kontrola kódování DUM, archivace sad DUM
·              finanční manažer (FM) – činnosti: péče o finance projektu, účetnictví projektu v souladu s platnou legislativou, pokyny zřizovatele školy a interními předpisy školy; organizace výběrových řízení; realizace nákupů; příprava podkladů pro výplaty; archivace dokladů o financování projektu
·              zpracovatel DUM (Z DUM) – činnosti: tvorba sady DUM na téma schválené vedoucím projektovým manažerem; pilotní ověření DUM v běžné výuce; předání sady DUM projektovému manažeru pro ICT a vyplněného záznamového archu vedoucímu projektovému manažeru; příp. opravy vytvořených DUM dle pokynů hodnotitelů v průběhu hodnocení
·              frekventant DVPP (F DVPP) – činnosti: absolvování kurzu DVPP; předložení originálu osvědčení o absolvování DVPP projektovému manažeru pro DVPP
 1. Tvorba sad DUM – zpracovatel DUM po schválení tématu a způsobu zpracování (VPM) a převzetí ICT od FM (na základě podepsané hmotné odpovědnosti za svěřenou techniku) zpracuje do termínu stanoveného v pracovní smlouvě sadu 20 DUM; dbá na soulad s ŠVP, respektuje licenční oprávnění a autorská práva obecně; dodržuje obecně platné pedagogické metody. Obsah DUM je dán osnovami ŠVP, rozsah je dán časovým využitím ve výuce 10 – 15 minut. Obtížnost zpracování je dána časovou dotací 2 hodin na zpracování 1 DUM při průměrných dovednostech zpracovatele (informační gramotnost P1) a s přihlédnutím k věku žáků. DUM musí býtjazykově i formálně bezchybný. Každý DUM je ve své digitální podobě označen v pravém horním rohu určeným kódem a opatřen titulním listem, na němž je uvedeno:
·                   jméno autora DUM
·                   školní rok, v němž byl DUM vytvořen
·                   ročník, pro který je DUM vytvořen
·                   vzdělávací oblast, vzdělávací obor, tématický okruh, téma (lze konkretizovat např. klíčovými slovy)
·                   anotaci – stručný, ale výstižný popis způsobu použití DUM ve výuce
 1. Autorská práva – autorská práva k sadám DUM si ponechává ZŠ Dobřany. Zároveň dává poskytovateli dotace (MŠMT ČR) neomezenou licenci k jejich využití. Z DUM při vytváření sad DUM využívá vlastních materiálů a volně šiřitelných materiálů. Ostatní materiály využívá jen při dodržování bezúplatné zákonné licence dle Autorského zákona č.121/2000 Sb., § 31, a to:
a)    v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů
b)    při vyučování pro ilustrační účel, pokud rozsah nepřesáhne sledovaný účel
c)    je-li to možné, je třeba uvést jméno autora, název díla a pramen (příp. URL adresu); tyto údaje se uvádí buď pomocí číselných odkazů v textu a uvedením zdroje na konci materiálu (příp. pod čarou), nebo (např. u obrázků, tabulek, grafů aj.) přímou citací pod objektem; forma citace musí být v celém DUM jednotná
d)    bezúplatná zákonná licence se vztahuje jen na přímé využití materiálu při vyučování, není možné bez souhlasu autora / licencování šířit mezi žáky, tisknout apod.
Při využívání prací žáků, videonahrávek práce s žáky apod. je zapotřebí písemný souhlas zákonných zástupců žáků. Tento souhlas je třeba předat škole s odevzdáním sady DUM a záznamového archu.
 1. Ověřování sady DUM – při ověřování DUM ve výuce se zjišťuje jeho kvalita pro konečnou podobu, příp. pro jeho následnou úpravu. O ověření se provede zápis do záznamového archu (dle pokynů ve formuláři) a do třídní knihy (poznámka: EU MŠ 2010). Ověřování provádí zpravidla Z DUM, příp. jiný vyučující jím pověřený. Ověřování není hrazeno nad rozsah dohody o provedení práce (viz níže).
 2. Předání, hodnocení a archivace sady DUM – Z DUM předá po pilotním ověření v běžné výuce dokončenou sadu DUM v elektronické podobě PM ICT a záznamový arch v papírové (s podpisy) a v elektronické podobě VPM. PM ICT umístí sadu DUM do určeného adresáře v interní počítačové síti školy a zároveň informaci o umístění sady určené k hodnocení (včetně data umístění) dá na internetové stránky školy; tímto datem je zahájena měsíční (v době hlavních prázdnin dvouměsíční) lhůta k hodnocení sady DUM; v ten čas může kdokoliv z PPT vznést připomínky ke kvalitě zpracování směrem k hodnotitelům (VPM nebo PM DVPP) a ti mohou zpracovatele vyzvat k nápravě nedostatků. V takovém případě se lhůta prodlužuje. Po uplynutí této lhůty se má za to, že sada byla schválena a zpracovateli bude uhrazen plat za provedenou práci. PM ICT označí v seznamu na internetových stránkách školy sadu DUM jako schválenou a od té doby je k dispozici pedagogům školy k dalšímu využití. Zároveň PM ICT provede zálohovou archivaci na jiném PC, „vypálí“ sadu na CD pro potřeby MŠMT a předá CD VPM.
 3. Označování (kódování) výstupů a příloh monitorovacích zpráv:
a)    monitorovací zpráva: např. MZ1 = monitorovací zpráva č.1
b)    výstup:
·         sada DUM: např. VY_32_INOVACE_CJ6_9.A
·         jednotlivý DUM:např. VY_32_INOVACE_CJ6-9.A.01 (až 20)
·         kurz DVPP: např. VY_33_DVPP_02
c)    záznamový arch o ověření sady DUM: např. VY_32_ZAZNAM_CJ6-9.A
d)    osvědčení o absolvování kurzu DVPP: např. VY_33_074601_DVPP_02.15
Vysvětlivky:
VY = výstup
32, 33 = č. šablony (III/2, III/3)
INOVACE, DVPP = označení druhu výstupu
CJ6-9.A.01 = možné označení DUM stanovené VPM (český jazyk, 6.- 9.ročník, upřesnění sady, č. DUM v sadě)
02.15 (u DVPP) = číslo kurzu a číslo frekventanta kurzu stanovené PM DVPP
074601 = monitorovací indikátor pro muže; 074602 = monitorovací indikátor pro ženy
 1. Plat za odvedenou práci – pro Z DUM bude realizován ve výplatním termínu v měsíci po schválení sady DUM v souladu Vnitřní platovou směrnicí na základě uzavřené dohody o provedení práce mezi ZŠ Dobřany a jednotlivými členy PPT. Je stanovená jednotná dotace 40 hodin na zpracování sady DUM. Dohoda na provedení práce bude rovněž uzavřena s vedoucím projektovým manažerem na 10 hodin měsíčně, s projektovým manažerem pro DVPP, pro ICT a s finančním manažerem na 5 hodin měsíčně.
 2. Další vzdělávání pedagogických pracovníků – směřuje přednostně k vzdělávání pro tvorbu DUM, a to jak individuálně, tak společnými kurzy pro více účastníků. Monitoring potřeb Z DUM provádí PM DVPP a na základě nabídek akreditovaných poskytovatelů DVPP předává informace Z DUM, příp. organizuje společnou vzdělávací akci pro více členů PPT.
 3. V případě nově zjištěných skutečností či skutečností, o nichž se tento pokyn nezmiňuje, rozhodne ředitel školy o jejich řešení, příp. provede aktualizaci tohoto pokynu.
 
V Dobřanech 2.11.2011
 
Mgr. Jaroslav Šedivý, ředitel školy

Záznamový list